№ 80 (2019): Південний архів (філологічні науки)
Порівняльне літературознавство

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ Ф. СОЛОГУБА В ДІАЛОЗІ З ФРАНЦУЗЬКИМИ СИМВОЛІСТАМИ

Опубліковано 2019-11-29

Ключові слова

  • symbolism, motive complex, poetic translation, intercultural communication, contact-genetic connections, translation strategies
  • символізм, мотивний комплекс, поетичний переклад, міжкультурна комунікація, контактно-генетичні зв’язки, перекладацькі стратегії

Анотація

Мета – простежити стратегії інтерпретації мотиву “l’ennui de vivre” у поетичних перекладах Ф. Сологуба шляхом зіставлення з оригінальними текстами французьких символістів.

Методи: зіставно-типологічний (шляхом порівняльного аналізу доробку поетів-символістів визначаються типологічні й оригінальні риси художньої реалізації мотивного комплексу «туги життя» (“l’ennui de vivre”)), текстологічний і контактно-генетичний (порівняльний аналіз текстів оригіналу і художнього перекладу, виявлення впливу перекладацької роботи на оригінальну творчість, співставлення між собою кількох поетичних перекладів задля з’ясування індивідуальних особливостей рецепції та трансформації елементів мотивного комплексу “l’ennui de vivre”).

Результати. У статті розвинуто тезу про синтез у реалізації мотивного комплексу “l’ennui de vivre” контактно-генетичних зв’язків та типологічних збігів. Проаналізовано поетичні твори французьких символістів у перекладах Ф. Сологуба. Вивчено специфіку рецепції та трансформації мотивного комплексу “l’ennui de vivre” у поетичних перекладах Ф. Сологуба, визначено перекладацькі стратегії автора. Доведено, що основним фактором міжкультурної комунікації є поетичний переклад.

Висновки. У перекладах Ф. Сологуба виявлено такі основні стратегії: 1) вільний переклад-інтерпретація, що передбачає максимальне наближення до авторської свідомості та введення до структури тексту неоміфологічної компоненти; 2) буквальний переклад оригіналу з використанням еквівалентної поетичної лексики та відповідністю образів. Однак домінує переклад-інтерпретація, про що свідчить русифікація мотиву туги у перекладах з французької. Основні прийоми русифікації мотиву “l’ennui de vivre” – введен­ня до текстів образів, символів та міфологем, притаманних російському фольклору. За нашими спостереженнями, у перекладах Ф. Сологуба посилюється елегійний тон, меланхолійна рефлексія ліричного героя, акцентуються танатологічні мотиви.

Посилання

1. Багно В. Русская поэзия Серебряного века и романский мир. Санкт-Петербург : Гиперион, 2005. 228 с.
2. Багно В. Федор Сологуб – переводчик французских символистов. URL: http://sologub.literature-archive.ru/ru/ node/224 (дата звернення: 18.11.2017).
3. Верлен П. Вірші. Переклад Миколи Лукаша. URL: http://www.ae-lib.org.ua/texts/verlaine__poesie_by_lukash__ ua.htm (дата звернення: 10.10.2017).
4. Гачечиладзе Г. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. Москва : Советский писатель, 1980. 256 с.
5. Гринштейн А. Лирика П. Верлена и ее интерпретация в русских переводах : дис. канд. филол. наук : спец. 10.01.05 «Литература народов Европы, Америки и Австралии». Москва, 1987. 178 с.
6. Кочур Г. Друге відлуння: переклади / авт. передм. М. Новикова. Київ : Дніпро, 1991. 558 с.
7. Мисникевич Т. «Основной» текст и вариант как проблема перевода (“L’ombre des arbres dans la rivière embrumée...” в творческом диалоге Федора Сологуба и Поля Верлена). URL: http://sologub.literature-archive.ru/sites/default/ files/perevod.pdf (дата звернення: 10.11.2017).
8. Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. Токарев. Москва : Советская энциклопедия, 1987. Т. 1 (А – К). 671 с.
9. Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. Токарев. Москва : Советская энциклопедия, 1988. Т. 2 (К – Я). 719 с.
10. Рембо А. Поэтические произведения в стихах и прозе: сборник / на франц. яз. с параллельным русским текстом. Москва : Радуга, 1988. 544 с.
11. Сологуб Ф. Искусство наших дней. URL: https://librolife.ru/g2055218 (дата звернення: 10.10.2017).
12. Сологуб Ф. Полное собрание стихотворений и поэм: в 3 т. Санкт-Петербург : Наука, 2014. Т. 2. Кн. 1. 992 с.
13. Сологуб Ф. Полное собрание стихотворений. URL: https://royallib.com/book/sologub_fedor/polnoe_sobranie_ stihotvoreniy.html (дата звернення: 10.12.2016).
14. Сологуб Ф. Стихотворные переводы. URL: http://sologub.lit-info.ru/sologub/stihi/stihi-perevody.htm (дата звернен¬ня: 10.12.2016).
15. Стрельникова А. Ф. Сологуб – переводчик поэзии П. Верлена: монография. Томск : ТПУ, 2010. 180 с.
16. Файн С. Поль Верлен и поэзия русского символизма (И. Анненский, В. Брюсов, Ф. Сологуб) : автореф. дис. канд. филол. наук : спец. 10.01.01 «Русская литература». Москва, 1994. 26 с.
17. Фёдоров А. Два поэта (Иннокентий Анненский и Фёдор Сологуб как переводчики поэзии). URL: http://annensky. lib.ru/names/fyodorov/ fyodorov3.htm (дата звернення: 28.03.2018).
18. Фёдоров А. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). Москва : Филология ТРИ, 2002. 416 с.
19. Verlaine P. Oeuvres complètes de Paul Verlaine, Vol. 1 Poèmes Saturniens, Fêtes Galantes, Bonne chanson, Romances sans paroles, Sagesse, Jadis et naguère. URL: http://www.gutenberg.org/files/15112/15112-h/15112-h.htm (дата звер¬нення: 14.10.2016).