№ 80 (2019): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та східні мови

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ У ВИМІРІ «ПОЗИЦІЯ – ФУНКЦІЯ В ТЕКСТІ» НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ГАЗЕТ

Опубліковано 2019-11-29

Ключові слова

  • proverbs, idioms, textual dominants, strong positions of text, headline, expressiveness, media discourse
  • прислів’я, ідіоми, текстові домінанти, сильні позиції тексту, заголовок, виразність, медіадискурс

Анотація

Проблема аналізу функцій і місця фразеологізмів у мові медіа різних країн постає як актуальне і досі не вирішене питання сучасного мовознавства. Метою пропонованої статті є аналіз функціональних і позиційних характеристик фразеологічних одиниць у турецькомовних публіцистичних текстах інтернет-видань.

Методами дослідження виступають описовий (дескриптивний), контекстуальний та інтерпретаційний аналіз публіцис­тичних текстів інтернет-видань.

Результати. У цій розвідці здійснено розгляд сучасного стану досліджень мови преси та охарактеризовано наявні праці з турецької фразеології. Здійснюється характеристика вжитку фразеологізмів у мові сучасних електронних газет Туреччини з точку зору їх позиції та функції у структурі тексту як цілісної одиниці масмедійного дискурсу. Результати дослідження показали превалювання певних функцій (атрактивна, номінативна, оцінна, експресивна, композиційна) фразеологічних одиниць у конкретних позиціях у тексті. Під час розгляду позиційних характеристик виявлено, що вони можуть вводитися у такі частини публіцистичного тексту: 1) структуру заголовка; 2) зачин; 3) середину тексту; 4) фінальну частину; 5) дві чи більше різних позицій. Загалом експресивна та атрактивна маркованість фразеологічних одиниць турецької мови більш виразна у «сильних» частинах тексту – заголовку, зачині та кінцівці. Доведено, що використання фразеологізмів автором слугують таким цілям: 1) висловити власну оцінку та позицію щодо певного питання; 2) привернути увагу реципієнта (атрактивна функція) та змусити його зупинитися саме на цьому текстовому повідомленні; 3) узагальнити авторські аналітичні роздуми у якості висновку- резюме та надати коментарю експресивності та емоційного заряду; 4) надати тексту статті композиційно завершеної логічної структури.

Висновки. Отже, встановлено, що фразеологізми зазнають численних трансформацій, як структурних, так і семантичних, завдяки чому автор зацікавлює читача і проявляє свою лінгвокреативність. Аналіз виявлених прикладів використання фразем та прислів’їв у текстовій композиції інтернет-статей показав, що фунціональність та еспресивний потенціал цих одиниць мови залежить від позиції, у якій вони вжиті.

Посилання

1. Арнольд И.B. Значение сильнойпозиции для интерпретации художественного текста. Иностранные языки в школе. 1978. No 4. С. 23–31.
2. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины. Избр. труды: Лексикология и лексикография. Москва : Наука, 1977. С. 118–139.
3. Ожегов С.И. О структуре фразеологии (в связи с проектом фразеологического словаря русского языка). Лексико-логия. Лексикография. Культура речи. Москва : Высшая шк., 1974. С. 182–219.
4. Пілик В.В. Лексико-граматична структура газетного тексту : дис... канд. філол. Наук : 10.02.13 / Пілик Віталія Василівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2007. 206 арк.
5. Покровська І.Л. Національна специфіка семантики турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом : дис... канд. філол. наук: 10.02.13 / Покровська Ірина Леонідівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006. 290 арк.
6. Aksoy Ö. Atasözleri ve deyimler sözlüğü. Hazırlayan: Aksoy Ömer Asım. – Istanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1988. 1205 s.
7. Hengirmen M. Kalıplaşmış sözler. Hengimet M. Türkçe dilbilgisi. Ankara : Engin Yayınevi, 1995. S. 402–405.
8. Koç N. Dilbilgisi [Metin] / N. Koç. İstanbul : İnkılap Kitabevi, 1996. 599 s.
9. Kozan O. Rus ve Türk Gazete Haber Başlığı Dili: Kültürdilbilimsel Yaklaşım / Olena Kozan. Ankara : Gazi Kitabevi, 2014. 213 s.
10. Zeyrek D. Gazete Haber Başlıklarını İnceleme Denemesi / Deniz Zeyrek. Dilbilim Araştırmaları, 1992, s. 59–69.
11. Çevik M. Basın dilinde atasözleri ve deyimler. URL: https://tr.pdfdrive.com/bas%C4%B1n-dilinde-atas%C3%B6zleri-ve-deyimler-e141846440.html (дата звернення: 03.10.2019).