№ 80 (2019): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та східні мови

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Опубліковано 2019-11-29

Ключові слова

  • legal terminology, translation challenges, legal terms’ classification, legal concept, ways of translation
  • юридичні терміни, проблеми перекладу, класифікація юридичних термінів, поняття терміна, способи перекладу

Анотація

Стаття присвячена особливостям перекладу юридичної термінології з англійської на українську мови. Сьогодні внаслідок інтеграції України в світову спільноту особливої важливості набуває питання точного перекладу юридичної термінології. Юридичний переклад правової документації являє собою непросте завдання, оскільки для адекватної передачі юридичної інформації мова юридичного перекладу повинна бути особливо точною, ясною і достовірною. Перед перекладачем постає проблема адекватної передачі змісту правових документів під час перекладу з однієї мови на іншу. Як наслідок виникає необхідність у перекладацьких трансформаціях, зокрема лексичних, оскільки мова права володіє особливою лексикою та має певне термінологічне наповнення.

Метою статті є дослідження особливостей передачі юридичної термінології у процесі перекладу з англійської на українську мову.

Основними методами, застосованими в роботі, є метод компаративного аналізу різноманітних досліджень вітчизняних та закордонних науковців, а також юридичних текстів, що містять приклади, які ілюструють класифікації юридичних термінів. Також використані дистрибутивний та дескриптивний методи.

Результатами дослідження є огляд концепцій, що існують, визначень та класифікацій юридичних термінів із точки зору їхньої будови. У дослідженні розглянуті терміни, утворені синтаксичним способом, а також подані українські традиційні способи перекладу юридичних термінів із наведенням прикладів.

Висновки. Незважаючи на високу актуальність такого процесу, як переклад з англійської мови на українську, донині існує значний список складнощів, які супроводжують цей процес. До даних складнощів відносяться як структурні особливості термінів (прості, складні, терміни-сполучення), так і вимоги, яким має відповідати термін. Нарешті, часто еквівалент терміна визначається прагматичними причинами.

Слід зазначити, що, незважаючи на розглянуті вище основні способи перекладу термінів права, перекладачі нерідко стикаються із труднощами перекладу конкретного терміна в конкретному контексті, що деякою мірою зумовлено специфікою термінології. Подальшого вивчення потребує вивчення питання адекватності перекладу юридичних термінів.