№ 80 (2019): Південний архів (філологічні науки)
Українська мова та література

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ІВАНА ДРАЧА «В МІКРОФОН КРИНИЦІ»

Опубліковано 2019-11-29

Ключові слова

  • ethno-concept, text, discourse, symbol, implicit, latent, explication, micro-image, macro-image
  • етноконцепт, текст, дискурс, символ, імпліцитність, латентний, експлікація, мікрообраз, макрообраз

Анотація

Мета. Метою статті є здійснення комплексного лінгвостилістичного аналізу поетичного тексту Івана Драча «В мікрофон криниці» (збірка «Теліжинці») шляхом характеристики ключових одиниць різних рівнів, що беруть участь у текстотворенні; дослідження концептосфери тексту, окреслення ролі мікро- та макрообразів у формуванні художнього цілого, виявленні прихованих пластів інформації, що сприяють адекватному декодуванню та рецепції поезії.

Методи. У роботі використано такі методи лінгвістичного аналізу: інформаційно-смисловий (з його допомогою окреслено смислоформування в тексті за посередництвом наявної в ньому інформації), концептуальний (досліджено роль концептів у формуванні художнього цілого), структурно-фрагментарного опису (виділено окремі текстові сегменти та здійснено їх аналіз), лінгвопоетичної інтерпретації (декодування змісту тексту шляхом виявлення системно-семантичних відношень різнорівневих мовних одиниць), асоціативного поля (виявлення та інтерпретація асоціативних зв’язків між словами), контекстний та інтертекстуальний (експлікація функціонування мовних знаків культури в горизонтальному та вертикальному контекстах української словесності).

Результати. Глибинний аналіз ключових мовних одиниць різних рівнів сприяв розкриттю образно-поетичного світу художнього дискурсу Івана Драча. Особливу увагу приділено детальному аналізу назви – сильній позиції тексту, що проспектує розгортання теми у визначеному автором руслі. Сегментування тексту дало можливість простежити рух інформації в ньому; виявити тісне переплетення й паралельне існування казкового й реального дискурсів; детально проаналізувати окремі мовні засоби різних рівнів та їх роль у забезпеченні когезії й когерентності як на рівні окремих фрагментів, так і художнього цілого загалом.

Висновки. Детальний аналіз різнорівневих мовних засобів сприяв розкриттю образно-художнього світу поетичного тексту Івана Драча, виявленню латентних смислів, закодованих у його структурі.

Посилання

1. Жайворок В. Знаки української етнокультури: словник-довідник. Київ : Довіра. 2006. 703 с.
2. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб./2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання. 2008. 423 с.
3. Голянич М.І., Іванишин Н.Я., Ріжко Р.Л., Стефурак Р.І. Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів /за ред. М.І. Голянич. Івано-Франківськ : Сімик. 2012. 392 с.
4. Словник української мови: в 11 т. Т. 1. Київ : Наукова думка, 1970–1980.