РОЗВИТОК НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Тетяна Анатоліївна Радченко
Ключові слова: міжкультурний комунікаційний процес, лінгвістичний аспект, мова, фразеологічна інновація

Анотація

У статті йдеться про проблеми міжмовної та міжкультурної взаємодії. Підкреслюється, що актуалізація проблеми міжкультурної комунікації пов’язана з поглибленням інтеграційних і глобалізаційних процесів і розширенням зовнішньоекономічних зв’язків країн світу.

Метою роботи є дослідження лінгвістичного аспекту міжкультурної комунікації, що розкриває особливості культури учасників комунікативного процесу засобами мови (на матеріалі фразеологічних інновацій).

Методи: у роботі використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу й узагальнення, а також метод суцільної вибірки – для вибірки фактологічної бази дослідження.

Результати. У результаті дослідження наголошено на тісному зв’язку міжкультурної комунікації та вивченні іноземних мов. Зазначено, що носії різних мов по-різному відображають своє сприйняття світу і свої думки, використовуючи, зокрема, фразеологічні одиниці, які збагачують наше уявлення про навколишню дійсність, відчутно поповнюють словниковий склад мови, надають їй яскравого експресивно-емоційного забарвлення.

На конкретних прикладах із фразеологічними інноваціями англійської мови продемонстровано відбиття міжкультурної комунікації через елементи мовного коду. Підкреслюється, що образно-асоціативне та експресивно-стилістичне наповнення фразеологічних інновацій сучасної англійської мови ускладнює спілкування й впливає на комунікативну компетенцію співрозмовників.

Наголошено, що активні процеси новоутворення зумовлені як лінгвістичними, так й екстралінгвістичними чинниками. Зазначено, що поява фразеологічних інновацій пов’язана з усіма сферами суспільного життя. Наведено приклади фразеологічних інновацій, активними постачальниками яких є засоби масової інформації, політична сфера життя суспільства, сфера економіки та бізнесу, торгівля, реклама, медицина та біологія тощо.

Висновки. Доведено важливість і зростання ролі міжкультурного перекладу, оскільки культурно-специфічні особливості становлять проблему й труднощі їх збереження в процесі перекладу. Для досягнення порозуміння в міжкультурній комунікації її учасники мають знати культурний компонент значення слова. Зроблено висновок, що мова є як віддзеркаленням самобутності культури, так і посередником у міжкультурному комунікаційному процесі.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Баско Н.В. Фразеологические неологизмы в русском языке: семантика, этимология, функционирование. Филологические науки. Серия «Вопросы теории и практики». Тамбов : Грамота, 2018. № 3. Ч. 1. С. 64–66. URL: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-2911_2018_3-1_16.pdf (дата звернення: 15.06.2019).
2. Бахов І.С. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу культур. Вісник Нац. академії Державної прикордонної служби України. 2012. Вип. 2. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/Vnadps_2012_2_3.pdf (дата звернення: 15.06.2019).
3. Захарчук Н., Конопляник Л. Особливості міжкультурної комунікації у світлі сучасних лінгвістичних досліджень. Гуманітарна освіта у техн. вищих навч. закл. 2013. Вип. 27. С. 368–375. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/7951-19880-1-PB%20(1).pdf (дата звернення: 15.06.2019).
4. Зацний Ю.А., Янков А.В. Інновації у словниковому складі англійської мови початку XXI століття : англо-український словник. Вінниця : Нова книга, 2008. 306 с.
5. Культурологія : навчальний посібник / В.І. Абрамов, Б.Г. Мачульський, Т.С. Пітякова та ін. Київ : КНЕУ, 2007. 376 с.
6. Лебедєва Л.Е. Міжкультурна комунікація: лінгвістичний аспект. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту. 2013. Вип. 9. С. 246–252. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/537-Текст%20статті-1050-1-10-20180721%20(2).pdf (дата звернення: 15.06.2019).
7. Наместникова И.В. Межкультурная коммуникация как социальный феномен : автореф. дисс. ... докт. филос. наук. Москва, 2003. 52 с. URL: https://www.dissercat.com/content/mezhkulturnaya-kommunikatsiya-kak-sotsialnyifenomen/read (дата звернення: 15.06.2019).
8. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация : учебное пособие для вузов. Москва : Слово/Slovo, 2000. 624 c.
9. Щілінська Г.В. Міжкультурна комунікація як особливий аспект вияву соціальної взаємодії та спосіб спілкування. Молодий вчений. 2017. № 10 (50). С. 583–586. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/4851/1/Shchipinska.pdf (дата звернення: 15.06.2019).
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
82-86
Розділ
Міжкультурна комунікація