ПЕРЕВОДИМОСТЬ / НЕПЕРЕВОДИМОСТЬ КАК ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

  • Марина Александровна Желуденко
  • Алла Павловна Сабитова
Ключові слова: перекладність, неперекладність, психолінгвістичні особливості, адекватність перекладу, соціокультурна трансляція інформації, лакуна, асиметричність мов, текст оригіналу, культурна та лінгвістична неперекладність

Анотація

Стаття присвячена психолінгвістичному аспекту перекладності та неперекладності.

Мета статті полягає в аналізі різних підходів у науковій літературі до визначення та характеристики понять «перекладність» і «неперекладність», визначенні причин культурної неперекладності, розкритті психолінгвістичного аспекту проблеми на конкретних прикладах.

Методи. Методологія дослідження представлена такими положеннями: 1) гносеологічне обґрунтування ідеї перекладності; 2) філософське положення про безкінечність пізнання; 3) діалектичне співвідношення частини й цілого, яке уможливлює будь-який переклад завдяки відносній універсальності законів мислення; 4) єдність законів мислення та різноманітність способів вираження ідеї. У статті застосовувались також методи лінгвістичного дослідження: зіставний, описовий, порівняльно-історичний.

У статті розглядаються причини виникнення перекладності / неперекладності. Причинами її виникнення є: 1) несхожість мов; 2) «дух» народу (А. Гумбольдт) як спосіб формування національного менталітету; 3) недостатній рівень попередньої інформації, необхідної для адекватної всебічної трансляції інформації тексту оригіналу.

Результати. Психолінгвістичними функціями перекладу текстів є: збагачення лексики, донесення духу та «аромату» іншомовної культури; розширення власних лінгвокультурних меж; сприйняття цінностей інших культур; формування міжкультурної компетентності.

Висновки. Переклад є засобом зближення культур, а також формою культурного обміну інструментами мови, тобто зовнішніми ресурсами, а також внутрішніми ресурсами, в яких відображені духовні цінності.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бузаджи Д.М., Ковальчук А.В. Сущность, причины и виды непереводимости. Москва, 2016. URL: http://www.thinkaloud.ru/feature/buz-kov-perevodimost.pdf (дата звернення: 15.07.2019).
2. Евтеев С.В, Латышев Л.К. К проблеме переводимости: культурная непереводимость. Москва, 2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/k-probleme-perevodimosti-kulturnaya-neperevodimost (дата звернення: 15.07.2019).
3. Желуденко М.А., Сабитова А.П. Пуризм исландского языка как детерминанта идентичности. Запоріжжя: ЗНУ.2014.№ 62.С. 51–54.
4. Мишкуров Э.Н. Герменевтико-переводческий методологический стандарт в зеркале трансдисциплинарности (часть III). Москва, 2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/germenevtiko-perevodcheskiy-metodologicheskiystandart-v-zerkale-transdistsiplinarnosti-chast-III-interpretatsiya (дата звернення: 15.07.2019).
5. Мишкуров Э.Н. О «герменевтическом повороте» в современной теории и методологии перевода (часть І). Москва. 2013. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-germenevticheskom-povorote-v-sovremennoy-teorii-i-metodologiiperevoda-chast-I (дата звернення: 15.07.2019).
6. Нурыева Л.Х. К вопросу о переводимости. Сибай, 2007. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-perevodimosti (дата звернення: 15.07.2019).
7. Панченко В. Вильгельм фон Гумбольдт. Внутренняя форма языка как отражение самобытности этнической культуры. Санкт-Петербург. 2010. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vilgelm-fon-gumboldt-vnutrennyaya-formayazyka-kak-otrazhenie-samobytnosti-etnicheskoy-kultury (дата звернення: 15.07.2019).
8. Ремарк Э.М. Три товарища. Москва, 2002. С. 423. URL: https://books.google.com.ua (дата звернення: 15.07.2019).
9. Тимко Н.В. К вопросу о передаче культурной специфики текста в переводе. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. Лингвистические вопросы перевода. 2010. № 1. С. 61–66.
10. ABBYLINGVO. URL: https://www.lingvolive.com/ru (дата звернення: 15.07.2019).
11. 13 русских слов, которые трудно объяснить иностранцам. URL: https://www.adme.ru/svoboda-kultura/13-slovrusskogo-yazyka-u-kotoryh-net-tochnogo-perevoda-ni-na-odin-drugoj-yazyk-1984565/ (дата звернення: 15.07.2019)
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
66-70
Розділ
Перекладознавство