ЗАПОЗИЧЕННЯ АНГЛІЦИЗМІВ ЯК СПОСІБ УТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

  • Ольга Ігорівна Шерстюк
Ключові слова: економічна терміносистема, гібридизація, терміноелемент, словотворення, композит

Анотація

У роботі розглядаються особливості англо-американського запозичення економічних термінів у німецьку мову, а також словотворення з використанням іншомовних/запозичених елементів.

Метою дослідження є визначення ролі запозичення англо-американських елементів термінів в економічну терміносистему німецької мови.

У статті використана комплексна методика, а саме метод порівняльного аналізу, що дає змогу виявити типологічні характеристики досліджуваних одиниць, метод структурного аналізу, що визначає словотвірну структуру складених економічних англо-німецьких термінів, і метод трансформації/перифразу складеного терміна.

У результаті дослідження виявлено, що англомовні терміни замінюють наявні описові звороти, мають більш стислу форму порівняно зі спеціальними виразами і сприяють лаконічності, чіткості й технічності виразу, вносять додаткові семантичні відтінки в поле значень відповідної групи наявних термінів. Визначено основні передумови запозичення англійських термінів, а саме потребу в номінації нового поняття, до сих пір відсутнього в німецькій економічній сфері, створення позначення з більш диференціювальним значенням порівняно із синонімічним первісним позначенням для вираження спеціального змісту і прийняття терміна з великим понятійним охопленням. Згідно із цими передумовами, англійські запозичення економічних термінів у німецькій мові розділено на три групи, а саме англійські запозичення, які позначають нові поняття, що відсутні в німецькій мові, англійські запозичення, які мають синонімічні варіанти в німецькій мові, та англо-німецькі економічні терміни. Неможливість у низці випадків покрити те чи інше економічне поняття за допомогою запозичення і словотвору призвела до гібридизації термінів. Серед досліджуваних гібридних термінів переважають іменники.

У висновку доведено, що англо-американська одиниця фігурує як визначальний елемент терміна. Прагнення до утворення гібридних форм з англійських і німецьких елементів полягає в тому, що вони замінюють первісні перифрази або громіздкі терміни-композити. Найчастіше німецький елемент має пояснювальне значення або слугує з метою узагальнення поняття, і в цьому випадку він несе мінімальне смислове навантаження.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Немецко-русский и русско-немецкий словарь лингвистических терминов. Москва : ACT – Пресс Школа, ACT Пресс Март, 2006. 289 с.
2. Молчанова Е.В. Немецко-русский толковый словарь экономических терминов. Минск, 2010. 75 с.
3. Ахманова О.С. О психолингвистике. Москва : Изд-во МГУ, 1957. 62 с.
4. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Идиоматичность и идиомы. Вопросы языкознания. Москва : Наука, 1996. С. 51–64.
5. Хауген Э. Процесс заимствования. Новое в лингвистике / под ред. В.Ю. Розенцвейга. Вып. 6. Москва : Прогресс, 1972. С. 344–382.
6. Крысин Л.П. Язык – живая, саморазвивающаяся система. Общественные науки и современность. Москва, 2001. № 5. С. 56–61.
7. Ohnheiser I. Compounds and multi-word expressions in Slavic. In: Müller, 2015. S. 757–779.
8. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка. Москва : Высшая школа, 1953. 375 с.
9. Суворкина Н.Ю. Сложные слова компонентами-англицизмами в немецком и русском языках : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.19 «Теория языка». Орел, 2004. 19 с.
10. Розен Е.В. На пороге XXI века. Новые слова и словосочетания в немецком языке. Москва : Менеджер, 2000. 144 с.
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
28-31
Розділ
Романські, германські та східні мови