КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК СТРИЖНЕВИЙ МЕТОД

  • О. ХОМЧАК
  • І. ВОЛКОВА
Ключові слова: концепт, контекстуальний аналіз, прототип, гештальт, фрейм, когнітивна метафора

Анотація

У статті репрезентується досвід та аналіз різних методик концептуального аналізу: теорія прототипів, логічний аналіз мови, теорія гештальтів, теорія фреймів, теорія поля, семантико-когнітивна теорія поля, теорія метафори, куль­турологічна теорія, лінгвокультурологічна теорія. Переваги і недоліки кожної з цих теорій висвітлюються окремо.

Акцентовано увагу на те, що, попри всі суперечності цих методик, вони спираються на однакові дослідницькі процедури – етимологічний аналіз, компонентний аналіз, контекстуальний аналіз та інтерв’ювання. Пропону­ється під час аналізу відповідного концепту, враховуючи постульований інтегративний підхід, використовувати комплексну методику, спрямовану на висвітлення різних аспектів концепту.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Арутюнова Н.Д. Введение. Логический анализ языка: Ментальные действия. Москва : Наука, 1993. С. 3–9.
2. Бабакова О.В., Хомчак О.Г. Словотвірно-когнітивна модель концепту барвінок в українській мовній картині світу. Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. С. 23–28.
3. Воркачев С.Г. Постулаты лингвоконцептологии. Антология концептов / под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. Москва : Гнозис, 2007. 512 с.
4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Москва : Гнозис, 2004. 390 с.
5. Космеда Т.А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. 350 с.
6. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. Москва : Флинта: Наука, 2004. 296 с.
7. Никитина С.Е. О концептуальном анализе в народной культуре. Логический анализ языка: культурные концепты : сб. ст. / АН СССР, Ин-т языкозн.; редкол.: Н.Д. Арутюнова и др. Москва : Наука, 1991. С. 117–123.
8. Пименова М.В. Введение в когнитивную лингвистику. Вып. 4. Кемерово : Графика, 2004. 208 с.
9. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика. Москва : АСТ: Восток–Запад, 2007. 314 с.
10. Степанов Ю.С. Словарь русской культуры. Опыт исследования. Москва : Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с.
11. Тарасова И.А. Фреймовый анализ в исследованиях идиостилей. НДВШ Филол. науки. 2004. № 4. С. 42–49.
12. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних дисциплін та гуманітарної інформатики. Київ : АртЕК, 1998. 336 с.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
112-114
Розділ
Загальне мовознавство