СПОСОБИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ ГАЛУЗІ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

  • І. ШИЛІНСЬКА
Ключові слова: термінологія, способи творення термінів, ІТ-галузь

Анотація

У статті проаналізовано сучасні тенденції термінотворення у галузі «Інформаційні технології», які спричинені стрімким розвитком науки і техніки. Оскільки терміни є найбільш значущими словами з погляду смислового навантаження тексту і кількісно можуть сягати 80% від загальної кількості лексичних одиниць повідомлення, успішність комунікації між фахівцями і науковцями, які представляють різні культури, а отже і вирішення професійних проблем, залежить від того, чи зможуть фахівці та представники наукових спільнот досягнути порозуміння в процесі комунікації. Це можливо лише за умови адекватного перекладу термінів, які являють поняття галузі і сприяють утворенню єдиного інформаційного простору.

Оскільки галузь «Інформаційні технології» найбільш стрімко розвивається нині, це спричиняє і розвиток терміносистеми цієї галузі, яка характеризується появою нових термінів та виходом із ужитку інших термінів. Отже, актуальність дослідження зумовлена необхідністю визначення основних способів творення терміносистеми ІТ-галузі задля адекватного перекладу термінологічних одиниць представниками різних культур.

У статті представлено класифікацію ІТ-термінів та визначено фактори, що впливають на їх формування. У результаті аналізу лексики галузі «Інформаційні технології» виявлено, що англійська й українська терміносистеми постійно і динамічно розвиваються. Нові терміни виникають як результат пізнавальної діяльності представників галузі. З-поміж основних способів творення англомовної термінології ІТ-галузі виокремлено такі: афіксація, словоскладання, конверсія та скорочення, які представлені абревіатурами та акронімами. В українській мові найбільш продуктивними способами творення ІТ-термінів є суфіксація, словоскладання, запозичення та скорочення. Зазначено, що лексико-семантичний спосіб, результатом якого є переосмислення значень уже наявних у мові слів (метафора, метонімія), притаманний як англійській, так і українській мовам.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. 2-ге вид. / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький. Київ : СофтПрес, 2006. 824 с.
2. Канделаки Т.Л. Значение терминов и системы значений научно-технических терминологий. Проблемы языка науки и техники: логические, лингвистические и историко-научные аспекты терминологии. Москва : Наука, 1970. С. 19–92.
3. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2004. 576 с.
4. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. Москва : Изд-во АН СССР, 1961. 158 с.
5. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови : навчальний посібник. Київ : Академія, 2007. 360 с.
6. Bozdechova Ivana. Word-formation and technical languages. URL: https://sites.ff.cuni.cz/ucjtk/wp-content/uploads/ sites/57/2015/11/Word-formation-and-technical-languages.pdf (access date: 16.01.2019).
7. Sasu Laura. Terminology dynamics-conceptual patterns of term formation. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Vol. 2 (51), 2009. Series IV. URL: http://webbut.unitbv.ro/bu2009/BULETIN2009/Series%20IV/BULETIN%20 IV%20PDF/28_Sasu.pdf (access date: 16.01.2019).
8. Valeontis Kostas, Mantzari Elena. The linguistic dimension of terminology: principles and methods of term formation. Proceedings of the 1-st Athens International Conference on Translation and Interpretation Translation: Between Art and Social Science, 13–14 October 2006. URL: http://www.eleto.gr/download/BooksAndArticles/HAU-Conference2006- ValeontisMantzari_EN.pdf (access date: 16.01.2019).
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
89-92
Розділ
Романські, германські та східні мови