СУБ’ЄКТ ОБРЯДОВОЇ ДІЇ В КОЛЯДКОВИХ «ТЕКСТАХ ШЛЯХУ»

  • О. ЧОРНА
Ключові слова: колядкові «тексти шляху», семіосфера новорічних свят, субʼєкт обрядової дії, колядники, номінація, епітет

Анотація

У статті розглянуто образ суб’єктів дії на матеріалі колядкових «текстів шляху» з урахуванням семіосфери новорічних свят. З’ясовано особливості номінацій колядників, а також назв на позначення їхніх атрибутів та обрядових інтенцій.
Досліджено семантику, функційну спрямованість, ритуальні та міфопоетичні витоки зафіксованих лексем та лексичних сполучень. Визначено, що аналізовані номінації виражають суто позитивну оцінку й вказують на сакральний статус суб’єктів обрядової дії, репрезентують історично зумовлену динаміку ритуальної функційності колядницького гурту.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Виноградова Л. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. Москва : Наука, 1982. 254 с.
2. Гриценко О. Текстотвірні та стилістичні функції етикетної лексики і фразеології в мові українського пісенного фольклору : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 237 с.
3. Давидюк В. Вибрані лекції з українського фольклору : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк : Твердиня, 2014. 444 с.
4. Данилюк Н. Поетичне слово в українській народній пісні : монографія. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 511 с.
5. Етимологічний словник української мови: у 7 т. / голов. ред. О.С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 2012. Т. 1. У–Я. 566 с.
6. Колядки і щедрівки / упоряд. Гнатюк В. Львів : друк. Наукового т-ва ім. Шевченка, 1914. Т. 1. 269 с. Т. 2. 379 с.
7. Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія / за заг. ред. О.І. Дея. Київ : Наукова думка, 1965. 804 с.
8. Народные песни Галицкой и Угорской Руси: Ч. 1–4. / собранные Я. Головацким. Москва : Изд-во Имп. Общ-ва Истории и Древн. Росс. при Моск. ун-те, 1878. Ч. 2. 176 с. Ч. 3. 556 с.
9. Невская Л. Семантика дороги и смежных представлений в погребальном обряде. Семантика текста. Москва, 1980. С. 228–230.
10. Огієнко І. Дохристиянські вірування українського народу : монографія. Київ : Обереги, 1992. 424 с.
11. Петренко О. Вербалізація сакральності в українських колядках : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова». Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011. 22 с.
12. Петров В. Український фольклор. Заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклю. Мюнхен : Український Вільний Університет, 1947. 142 с.
13. Сборник материалов по малорусскому фольклору (Чернигов., Волын., Полтав. и некоторых других губ.) / собр. А.Н. Малинка. Чернигов : Тип. Губ. Земства, 1902. С. 9–169.
14. Славянские древности: этнолингвистический словарь. В 5 т. / Т.А. Агапкина и др. ; отв. ред. Н.И. Толстой. Мо-сква : Международные отношения. Т. 1 . А–Г. 1995. 584 с. Т. 3.К (Круг) – П (Перепелка). 2004. 699 с. Т. 4 : П (Переправа через воду). – С (Сито). 2009. 556 с.
15. Словник української мови: в 11 т. / ред. колег. І.К. Білодід (голова) та ін. Київ : Наук. думка, 1970–1980. Т. 4. І–М. 1973. 840 с.
16. Сокіл Г. Обхідні календарно-обрядові пісні українців: структурно-семантичний та естетичний аспекти : моно-графія. Львів : б. в., 2004. 265 с.
17. Толстая С. Образ мира в тексте и ритуале. Москва : Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. 528 с.
18. Федькович О. Поезії / з першодруків і автографів. Львів : друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1902. 806 c.
19. Філон М. Колядкові «тексти шляху»: ритуал – текст – міф. Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2002. Вип. 34. Актуальні питання сучасної філології. С. 222–237.
20. Філон М. Міфологема ‘гайноє паня’ в українських колядках. Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». 1999. Вип. 538. С. 42–51.
21. Чубинский П. Материалы и исследования этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Санкт-Петербург : Тип. Безобразова, 1872–1878. Т. 3. Народный дневник. 1872. 488 с.
22. Шекерик-Доників П. Рік у віруваннях гуцулів. Верховина : «Гуцульщина», 2009. 352 с.
23. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 4. Львів : НТШ у Львові, 1904. 302 с.
24. Элиаде Мирча. Космос и история. Москва : Прогресс, 1987. 312 с.
25. Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ. У 3 т. / Сост. Б.Д. Гринченко. Черниговъ : Тип. Губ. Земства, 1899. Т. 3. Пѣсни. 704 с.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
40-45
Розділ
Українська мова та література