ІРОНІЯ ЯК КОНСТРУКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ НЕНАДІЙНОЇ НАРАЦІЇ В РОМАНАХ Ґ. ШКУРУПІЯ ТА В. ДОМОНТОВИЧА

  • М. ПІДОДВІРНА
Ключові слова: іронія, ненадійний наратор, наративна стратегія, Ґ. Шкурупій, В. Домонтович

Анотація

Стаття присвячена наративному аналізу романів Ґ. Шкурупія «Двері в день» та В. Домонтовича «Доктор Сера­фікус». В обох творах функціонує ненадійний наратор, а конструктивним елементом такої наративної стратегії є іронія. Зроблено спробу дослідити особливості феномену ненадійного наратора та глибше пізнати його дискурс, в якому одну із ключових ролей відіграє іронія. Виділено ряд причин та умов для такого типу подвійної розповіді в зазначених романах. Детальний наративний аналіз творів увиразнює смисли, які за певних причин маскувались. А розуміння феномену ненадійної нарації дає можливість зробити цілісним аналіз художнього тексту

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Abrams M. H. A Glossary of Literary terms. 6 th ed. Orlando : Harcout Brace College Publishers, 1993. 366 p. Р. 168.
2. Booth W. The Rhetoric of Fiction. Chicago : University of Chicago Press, 1961. 543 р.
3. Nünning A. Unreliable Narration: Studien zur Theorie und Praxis unglaubwürdigen Erzählens in der englischsprachigen Erzählliteratur. Ed. Ansgar Nünning. Trier : WVT, 1998. Р. 3–40.
4. Prince G. A Dictionary of Narratology. Lincoln : Un-ty of Nebraska Press, 2003. 126 р.
5. Wall K. The Rеmains of the Day and its Challenges to Theories of Unreliable Narration. Journal of Narrative Technique. 1994. № 24. Р. 18-42.
6. Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. Київ : Факт, 2006. 432 с.
7. Андреєв В. Віктор Петров: становлення інтелектуала-гуманітарія (1913 – початок 1920-х рр. URL : http://journals. uran.ua/index.php/wissn003/article/view/13060 (дата звернення: 21.02.2019).
8. Бехта-Гаманчук М.П. Комунікативні інтенції наратора у британській художній літературі початку ХХІ століття : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Львів, Запоріжжя. 2017. 243 с.
9. Білокінь С. Довкола таємниці. Петров В. Діячі української культури (1920–1940 рр.) – жертви більшовицького терору. Київ : Воскресіння, 1992. С. 3–23.
10. Гірняк М. Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В. Домонтовича : дис. … канд. філол. наук : 10.01.06. Київ. 2006.
11. Гірняк М. Жанрова парадигма прози В. Петрова-Домонтовича в контексті проблеми авторської самоартикуляції. URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3457/3/Hirnyak_Maryana.pdf (дата звернення: 21.02.2019).
12. Домонтович В. Доктор Серафікус. Турянський О. Поза межами болю: повість-поема. Харків : Фоліо, 2013. 301 с.
13. Журба С. Карнавальний топос маски у романах Вiтольда Гомбровича «Фердидурке» та Ґео Шкурупiя «Дверi в день». URL : http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a7c638ce-acb9-42c6-8b3f-e2a0996110c7 (дата звернення: 15.12.2018).
14. Коленко О.В. Д. К. Мюкке о природе иронии. URL : https://www.hist-edu.ru/hist/article/view/518 (дата звернення: 28.01.2019).
15. Павличко С. Теорія літератури. Київ : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. 679 с.
16. Падучева Е.В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Языки славянской культуры, 2010. 480 с.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
24-29
Розділ
Українська мова та література