ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕКЛАМНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ: ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ

  • С. ОМЕЛЬЧУК
  • І. ХОМУЛІНА
Ключові слова: рекламне повідомлення, екстралінгвальні чинники, функції реклами, лексичні засоби рекламного повідомлення

Анотація

У статті охарактеризовані екстралінгвальні чинники, що прямо або опосередковано впливають на відбір, організацію мовних елементів рекламного повідомлення й композиційну структуру його: денотат, цільову настанову автора тексту, тип адресата. Досліджено використання вербальних засобів української текстової реклами на лексичному рівні: епітети, метафори, порівняння, лексичні повтори тощо.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бернет Дж., Уэллс У., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. Москва : Питер, 2003. 800 с.
2. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. Київ : Либідь, 2001. 486 с.
3. Головлева Е.Л. Основы рекламы : учебное пособие для вузов. Москва : Академический Проект, 2008. 330 с.
4. Карпенко О.О. Троянські коні телереклами: мовні маніпуляції. Київ : Смолоскип, 2007. 114 с.
5. Коваленко Є. Структурна організація рекламного тексту в аспекті його лінгвістичного аналізу. Лінгвістичні студії. 2009. Вип. 18. С. 173–178.
6. Коваленко Н. Лінгвістична позначеність слогана в структурі рекламного тексту : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Дніпропетровськ, 2006. 20 с.
7. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту : навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008. 423 с.
8. Кравець К.П. Лінгвокультурні характеристики рекламних повідомлень у сфері косметології (на матеріалі української і японської мов) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.17. Київ, 2017. 18 с.
9. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови : підручник. Київ : Вища шк., 2003. 462 с.
10. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. Москва : Эдиториал УРСС, 2003. 278 с.
11. Чернюх Л.Д. Теоретичні аспекти дослідження реклами (на матеріалі словацької та української мов). Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2011. Вип. 15. С. 281–287.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
19-23
Розділ
Українська мова та література