ВПЛИВ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ НА ВОКАТИВ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ)

  • С. ЄРМОЛЕНКО
Ключові слова: вокатив, звертання, кличний відмінок, апелятиви, персоніфікація особистості, аспекти спілкування, пов’язані з адресатом, адресантом, із ситуацією спілкування

Анотація

У статті досліджено вплив персоніфікації особистості на розвиток і функціонування в сучасному українсько­му просторі вокатива; розглянуто прагматичні аспекти спілкування крізь призму вокатива; доведено залежність прагматичних аспектів спілкування від учасників спілкування і стосунків, які між ними склалися (аспекти спіл­кування, пов’язані з адресантом, адресатом, ситуацією спілкування); проаналізовано найбільш поширені види вокативів як за семантикою та структурою, так і функціонуванням у сучасному мовленні.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. 344 с.
2. Бойко І.О. Семантичні типи вокативів як джерело характеристики мовної особистості (на матеріалі художнього дискурсу). Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія «Філологія. Педагогіка. Психологія». 2013. Вип. 27. С. 102–106.
3. Вольська Ю. Неелементарні прості речення з вокативними синтаксемами, їх реалізація у творах Т.Г. Шевченка. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37434/29-Volska.pdf?sequence=1 (дата звернення: 04.02.2019).
4. Гринишин М. Вокативні речення в асиметричних ситуаціях спілкування. URL: http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiy (дата звернення: 04.02.2019).
5. Данилюк Н. Семантично-стилістичні особливості народнопісенних звертань. Українська мова. 2011. № 4. С. 32–39.
6. Дашвар Л. На запах м’яса : роман. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. 368 с.
7. Дудик П.С. Звертання-речення в сучасній українській мові. Українська мова і література в школі. 1971. № 5. С. 37–43.
8. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення: Просте речення, еквіваленти речення. Київ : Наук. думка, 1973. 288 с.
9. Єрмоленко С.І., Лясецька Н.М. Вокатив у сучасній українській мові (на матеріалі творчості Оксани Забужко). Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. праць / відп. ред. О.Г. Хомчак. Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. Вип. 7. 285 с. С. 29–33.
10. Єрмоленко С. І., Лясецька Н. М. Вокатив як виразник світогляду Оксани Забужко. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.) / за заг. ред. д. філос. н., проф. Р. Олексенка. Мелітополь : Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017. С. 201–205.
11. Забужко О. Музей покинутих секретів : Роман. Вид. 2-е, доп. Київ : Факт, 2009. 832 с.
12. Каратаєва А. Український вокатив у текстовій структурі історичного роману «Диво» Павла Загребельного. URL: http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiy (дата звернення: 04.02.2019).
13. Мала філологічна енциклопедія / Уклали : О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. Київ : Довіра, 2007. 478 с.
14. Межов О.Г. Функційне навантаження вокативів у поетичних творах Василя Стуса. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2014. Випуск 44. С. 181–188.
15. Скаб М.С. Граматика апеляції в українській мові. Чернівці : Місто, 2002. 272 с.
16. Скаб М.С. Історія дослідження кличного відмінка у східнослов’янській лінгвістиці. Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : збірник наукових праць, присвячених 100-річчю від дня народження професора Стефа¬на Пилиповича Самійленка. Запоріжжя : ЗНУ, 2006. С. 116–128.
17. Стернин И. А. Введение в речевое воздействие. Воронеж : Изд-во «КО», 2001. 228 с.
18. Соціальна психологія особистості спілкування. Поняття та загальна характеристика впливу у міжособистісній взаємодії. URL: https://readbookz.net/book/174/5636 (дата звернення: 04.02.2019).
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
14-18
Розділ
Українська мова та література