ФЕНОМЕНОЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ НОЕТИКО-НОЕМАТИЧНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ ТА СПОСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

  • Н. КУЗИК
Ключові слова: ноеза, ноема, новий роман, речевість

Анотація

У дослідженні опрацьовано погляди філософів, мовознавців і літературознавців щодо понять «ноеза» і «ноема». У статті з’ясовано, що ці філософські поняття лише частково розглядалися в лінгвістичних студіях. Крізь призму феноменологічних та мовознавчих тлумачень зроблено спробу пояснити мовне представлення ноетиконоематичної кореляції в художньому творі. Така взаємопов’язаність двох понять є невід’ємним елементом аналізу зображення дійсності у творах представників «нового роману».

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бовсунівська Т.В. Амнезія і пам’ять у «Французькому романі» Фредеріка Бегбедера. Літературознавчі студії. 2015. Вип. 43 (1). С. 52–62. URL: http://philology.knu.ua/files/library/lit_st/43-1/9.pdf
2. Гаєвська С. Феноменологічно-екзистенційні підходи до проблеми специфіки людського буття. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: «Філософія». 2012. Вип. 10. С. 141–153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2012_10_16
3. Гоготишвили Л.А. Непрямое говорение. М.: Языки славянских культур, 2006. 720 c.
4. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. Львів: Літопис, 2004. 352 с.
5. Кебуладзе В. Феноменологія досвіду. Вид. 3-є; відп. ред. А. Лой. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. 280 с.
6. Кузик Н.Ю. Поняття «речевість» як новий спосіб організації та відтворення навколишнього світу в художній літературі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: «Філологія». 2016. Т. 2. № 25. С. 68–71.
7. Лехциер В. Это не трубка – это сигарета: четыре перекура по поводу простых и непростых вещей. Mixtura verborum: сила простых вещей: сб. ст.; под общ. ред. С.А. Лишаева. Самара: Самар. гуманит. акад., 2007. С. 63–76. URL: http://www.phil63.ru/files/mix_07_005.pdf
8. Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття; пер. з фр. О. Йосипенко, С. Йосипенка. К.: Український Центр духовної культури, 2001. 552 с.
9. Célis R., Burri S. Introduction à la phénoménologie. URL: https://www.unil.ch/files/live/sites/philo/files/shared/enseignement/support_de_cours/Cours-Celis-10-11/Intro_Phenomenologie_19.10.pdf
10. Franck T. Lecture phénoménologique du discours romanesque. Limoges: Éditions Lambert-Lucas, 2017. 288 p.
URL: https://www.unil.ch/files/live/sites/philo/files/shared/enseignement/support_de_cours/Cours-Celis-10-11/Intro_Phenomenologie_19.10.pdf
11. Le Grand Robert de la langue française: deuxième edition: en 6 volumes / dirigée par Alain Rey. Paris: Dictionnaire le Robert, 2001. 2230 p.
12. Luciana Cesconetto Fernandes da Silva. La dualité “interieur-exterieur” dans le travail de l’acteur à la lumière de la psychologie phénoménologique de Jean-Paul Sartre. Musique, musicologie et arts de la scène. Université de la Sorbonne nouvelle. Paris III, 2010. URL: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01334733/document
13. Machado Roberto Pinheiro. Phenomenology from Robbe-Grillet to Julio Cortázar: An Essay on the Poetics of Presence. Canadian Review of Comparative Literature. 2015. Vol. 42. № 3. P. 271–294. URL: https://journals.library.ualberta.ca/crcl/index.php/crcl/article/viewFile/27773/20334
14. Meretoja H. The Narrative Turn in Fiction and Theory. The Crisis and Return of Storytelling from Robbe-Grillet to Tournier. New York: Palgrave Macmillan, 2014. 282 p.
15. Molinié G. Doxa et légitimité. Langage. 2008. Vol. 170. № 2. P. 69–78. URL: https://www.cairn.info/revue-langages2008-2-page-69.htm
16. Pottier B. Représentations mentales et catégorisations linguistiques. Louvain-Paris: Editions Peeters, 2000. 315 p.
17. Pottier B. Théorie et analyse en linguistique. Paris: Hachette. 1987. 244 p.
18. Robbe-Grillet A. Dans le labyrinthe. Paris: Les Éditions de Minuit, 1959. 221 p.
19. Robbe-Grillet A. Pour un nouveau roman. Paris: Les Éditions de Minuit, 1963/2013. 183 p.
20. Vinclair P. Éléments pour une noétique du roman. Methodos, 2015. № 15. URL: http://journals.openedition.org/methodos/4194
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
70-74
Розділ
Романські, германські та східні мови