РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ MONEY НА ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ РІВНІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТЛУМАЧНИХ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

  • І. ГУДЗ
  • О. ЛАДИКА
Ключові слова: мова, концепт, фразеологія, фразеологічні одиниці (ФО), гроші

Анотація

Статтю присвячено розгляду особливостей вербалізації концепту MONEY у фразеологічній картині світу англійської мови. Найбільш детально розглядаються фразеологічні одиниці з компонентом-найменуванням «money», тому що вони відіграють важливу роль в англійській мові, а саме на фразеологічному рівні. Відповідно, ці ФО можна розподілити на такі групи як: фразеологізми для вираження багатства, для вираження витрат, власних
почуттів та поглядів, нашого ставлення до грошей та ті, які виражають бідність або нестачу грошей. У кінцевому результаті було виявлено, що ФО для позначення грошей в англійській мові найбільш яскраво й образно надають характеристику особам, предметам та явищам дійсності.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Hornby A.S., Ruse Ch. Oxford Student’s Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press, 1994. 748 p.
2. McArthur Tom. Longman. Dictionary of English Idioms. Harlow., 1979. 388 p.
3. Walter Е. Cambridge international dictionary of idioms. Cambridge Univ. Press, 2005. 1572 p.
4. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. М.: Высш. образование, 2004. 368 с.
5. Алефиренко Н.Ф. Проблемы вербализации концепта. Теоретическое исследование. Волгоград: Перемена, 2003. 95 с.
6. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: учеб. пособие. 4-е изд. М., 2005. 225 с.
7. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. М., 1986. 342 с.
8. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие. Минск: Тетра Системс, 2005. 256 с.
9. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник. К.: Академвидав, 2003. 464 с.
10. Кунин А.В. Английская фразеология. М., 1990. 276 с.
11. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. 7-е изд. перераб. и доп. М.: Русский язык, 2006. 571 с.
12. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка. Изд. РАН. Сер. «Лит. и яз». 1993. Т. 52. № 1. С. 3–9.
13. Попова З.Д. Язык и национальная картина мира. Воронеж: Истоки, 2003. 59 с.
14. Прадід Ю.Ф. Фразеологічна ідеографія (проблематика досліджень). К.: Сімферополь, 1997. 252 с.
15. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с.
16. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. К.: Рад. школа, 1988. 144 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
64-69
Розділ
Романські, германські та східні мови