СИСТЕМА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ БАЗОВИХ ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

  • Н. ГАЙДУК
Ключові слова: концепт, концептуальна картина світу, мовна картина світу, функційно-семантичне поле, цінність

Анотація

Статтю присвячено аналізу поглядів українських і зарубіжних лінгвістів на природу культурних цінностей, класифікацію цінностей, взаємозв’язок системи цінностей та культури; виявлено структуру фрагментів української мовної картини світу та її національних особливостей, основні моделі інтерпретації заявлених концептів.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Языки рус. культуры, 1999. 896 с.
2. Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. 2-е изд. М.: Высш. школа, 1972. 614 с.
3. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М.: Наука, 1985. 228 с.
4. Говердовский В.И. Коннотемная структура слова. Харьков: Изд. Харьк. гос. Ун-та, 1989. 92 с.
5. Золотова Г.А. О категории оценки в русском языке. Рус. яз. в шк. 1980. № 2. С. 84–89.
6. Ивин А.А. Основания логики оценок. М.: Наука, 1970. 230 с.
7. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 141 с.
8. Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту: зб. наук. пр., присвяч. ювілею д-ра філол. наук, проф., академіка АН ВШ України, зав. каф. укр. мови ДонНУ Загнітка Анатолія Панасовича. Донецьк: ДонНУ, 2004. 346 с.
Опубліковано
2018-12-27
Сторінки
10-13
Розділ
Українська мова та література