№ 90 (2022): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та інші мови

АКЦІОНАЛЬНИЙ МОДУС АНГЛОМОВНОЇ МОРАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ CONSCIENCE

Опубліковано 2022-09-07

Ключові слова

  • active aspect, conceptualization, image schema, passive aspect, proposal.
  • активний аспект, концептуалізація, образ-схема, пасивний аспект, пропозиція.

Анотація

Метою поданої праці є встановлення особливостей акціонального модусу англомовної етичної категорії CONSCIENCE у контексті теорії образ-схем. Матеріалом дослідження стала вибірка контекстів із цільовою лексемою conscience загальної кількістю 300 одиниць. В основі відбору матеріалу покладений квалітативний параметр, що ґрунтується на показнику MI (mutual information score), який репрезентує фактичну близькість концептів, що вербалізуються відповідними мовними одиницями. Цей параметр оприявнює концепти, які виступають найближчими доменами аналізованої категорії на асоціативному рівні мовної свідомості. Методи. Аналіз фактичного матеріалу здійснювався із залученням таких лінгвістичних методів, як: метод контекстуального аналізу, метод семантико-когнітивної інтерпретації, метод концептуального аналізу. Результати. У статті висвітлюються два типи образ-схем. Перший тип представлений базовими образ-схемами, які беруть безпосередню участь у концептуалізації об’єктів та явищ навколишньої дійсності. До них належать ‘being’ schema, ‘happening’ schema, ‘doing’ schema, ‘experiencing schema’, ‘having schema’, ‘moving’ schema, ‘transferring’ schema. Іншим типом є синтаксичні пропозиційні схеми, які класифікуються відповідно до п’яти базисних фреймів: предметного, акціонального, посесивного, компаративного та ідентифікаційного, і беруть участь в ономасіологічних моделях побудови речень. Пропонується спосіб кореляції цих двох типів схем при застосуванні контекстуально-когнітивного аналізу. У результаті дослідження було встановлено, що акціональний модус JUSTICE має активний та пасивний аспекти. Наголошується, що образ-схеми DAMAGE, COUNTERFORCE та CHANGE є характерними як для активного, так і для пасивного аспектів акціонального модусу. Отже, категорія CONSCIENCE усвідомлюється як така, що може виконувати дії відповідно по відношенню до неї. Висновки. Результати дослідження доводять, що аналізована категорія концептуалізується у англомовній картині світу крізь призму персоніфікації, оскільки в етичному контексті саме людина може вчиняти такі дії по відношенню до інших, які можуть бути вчинені по відношенню до неї.

Посилання

1. Байсан Д.В. Метафорична концептуалізація правосуддя (на матеріалі анг. JUSTICE). Наукові записки Острозької академії. Острог, 2010. № 13. С. 26–32.
2. Дацишин Х.П. Вербальна репрезентація концепту «гідність» як об'єкта дії (за матеріалами українськомовного сегмента Інтернету). Теле- та радіожурналістика. Львів, 2019. Вип. 18. С. 147–155.
3. Хокинг С. Черные дыры и молодые вселенные. Санкт-Петербург : Амфора, 2017. 166 с.
4. Чабан В.М. Вербалізація концепту dignity в англійській мові. Вісник Львівського університету. Львів, 2019. Вип. 70. С. 262–271.
5. Davies M. iWeb: The 14 Billion Word Web Corpus. URL: https://www.english-corpora.org/iweb/.
6. Dirven R., Verspoor M. Cognitive exploration of language and linguistics. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 1998. 227 p.
7. Geeraerts D. Prospects and problems of prototype theory. Linguistics. Berlin, 1989. P. 587–612.
8. Johnson M. The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago : University of Chicago Press, 1987. 233 р.
9. Mervis C. B., Rosch E. Categorization of natural objects. Annual Review of Psychology. Washington, 1981. P. 89–115.
10. Soares da Silva A. Image schemas and coherence of the verb category: the case of the Portuguese verb deixar / ed. by H. Cuyckens, R. Dirven, J. R. Taylor. Cognitive approaches to lexical semantics. Berlin : Mouton de Gruyter, 2003. P. 281–322.
11. Zhabotynska S. A. Shorts, breeches, and bloomers: plurality in blends / ed. by A. Hougaard, S. N. Lund. The way we think. Odense working papers in language and communication. Odense : University of Southern Denmark, 2002. P. 127–142.
12. Zhabotynska S. A. The active learner’s construction-combinatory thesaurues: user-driven principles of compiling (a cognitive linguistic approach). Cognition, communication, discourse. Kharkiv, 2020. P. 93–107.