№ 88 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та інші мови

ЕКСПАНСІЯ ЯК ЗАСІБ ПОСИЛЕННЯ АПЕЛЯТИВНОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РЕКЛАМІ

Опубліковано 2021-12-16

Ключові слова

  • modification, transformation, extension, word-expander, extensional, connotative factor, narrowing of word meaning, improvement of word meaning
  • модифікація, трансформація, розширення, слово-розширювач, екстенсіонал, конотативний множник, звуження значення, поліпшення значення

Анотація

Метою наукової розвідки є дослідження впливу найпоширенішого, але недостатньо вивченого виду модифікації фразеологізмів – експансії – на функціонування фразеологічних одиниць у рекламному тексті. Її завдання полягають у виявленні характерних особливостей слів-розширювачів, їх впливу на семантику трансформованих виразів, на зміну їх кількісних та якісних характеристик у порівнянні з вихідними. Виконання завдань та досягнення мети стало можливим завдяки застосуванню релевантних для цього дослідження методів: фразеологічної ідентифікації, фразеологічного опису, адекватного опису лексикографічного типу як різновиду компонентного аналізу та контекстологічного аналізу. Дослідження побудоване на матеріалі вибірки із рекламних текстів популярних німецькомовних журналів, яка складається з 75-ти модифікованих фразеологізмів включно з виразами з ускладненим, але непереосмисленим значенням. Результати аналізу цього матеріалу показують, що фразеологічні одиниці рекламного тексту найчастіше розширюються за допомогою прикметників та прислівників. Маючи тісний зв’язок із іменником фразеологізму, розширювачі-означення теж стають його складовою частиною і скеровують увагу читача на важливі якості рекламованого предмета. Таку ж функцію виконують і розширювачі, які утворюють атрибутивні складні слова з іменником фразеологізму. Названі модифікатори по-різному впливають на денотативні та конотативні особливості фразеологізму. На відміну від розширювачів-означень, розширювачі-обставини синтаксично пов’язані не з однією із складових фразеологічної одиниці, а з цією одиницею як єдиним цілим і тому належать до найближчого оточення фразеологізму, а не до його складу. Ступінь емотивності та експресивності модифікації залежить від особливостей розширювача. Прислівники-розширювачі значно поступаються за своєю чисельністю прикметникам, мають тісний синтаксичний зв’язок із фразеологізмом або з однією з його складових частин і, як правило, уточнюють або модифікують його конотативні особливості. Найбільш яскравих трансформацій автори реклами досягають за допомогою розширення прислів’їв, додаючи до знайомих кожному представникові мовної спільноти виразів неочікуване продовження. Розгляд досліджуваних фразеологізмів у кількісному та якісному аспектах свідчить, з одного боку, про зростання кількості конотативних множників у переважної більшості модифікацій, що є показником звуження значення, а з другого – про позитивне значення більшості цих множників, які справляють приємне враження на реципієнта, що є показником поліпшення значення. Висновки. Проведений аналіз дав можливість переконатися в тому, що експансія певним чином змінює денотативні та конотативні особливості фразеологізмів реклами і значно посилює вплив на реципієнта.

Посилання

1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по специальности ‘Иностранный язык’. Москва : Просвещение, 1990. 295 с.
2. Арнольд И. В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследования (на материале имени существительного). Ленинград : Просвещение, 1966. 192 с.
3. Баран Я. А., Зимомря М. І., Білоус О. М., Зимомря І. М. Фразеологія: знакові величини. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. Вінниця : Нова книга, 2008. 256 с.
4. Білоноженко В. М., Гнатюк І. С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. Київ : Наукова думка, 1989. 156 с.
5. Вознюк Ю. Неосемантизми в складі нових українських фразеологізмів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія/Соціальні комунікації. 2020. Т. 2. № 44.
6. Григор’єва Т. Ю. Особливості використання фразеологічних модифікацій в англомовному публіцистичному тексті. Наукові записки Національного університету ‘Острозька академія’ Серія: Філологічна. 2017. Вип. 66. С. 26–29.
7. Кунин А. В. Курс фразеологии современного русского языка. Москва: Высшая школа, 1996. 381с.
8. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2010. 843 с.
9. Сизонов Д. Ю. Фразеологізми в сучасному рекламному тексті: медіалінгвістичний аспект. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2016. Випуск ХХХII. С. 33–40.
10. Сизонов Д. Ю. Стилістична трансформація фразеологізмів в українських мас-медіа. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2018. № 37. Т. 3. С. 154–157.
11. Телия В. Н. Русская фразеология. Москва : Языки русской культуры, 1996. 288 c.
12. Ужченко В. Д. Народження і життя фразеологізму. Київ : Радянська школа, 1988. 279 с.
13. Хода Л. Д. Фразеологізми в сучасній словацькій рекламі. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія/Соціальні комунікації. 2018. Т. 29(68). № 3. С. 35–38.
14. Blank, A. Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels am Beispiel der romanischen Sprachen. Tübingen: Niemeyer, 1997. 360 S.
15. Burger, H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2003. 224 S.
16. Burger, H., Buhofer, A., Sialm, A. Handbuch der Phraseologie. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1982.
17. Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. 4., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Band 11. Berlin : Dudenverlag, 2013. 928 S.
18. Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin, München, Wien, Zürich, New York. Москва : Издательство МАРТ, 1998. 1217 S.
19. Nübling, D. Historische Sprachwissenschaft des Deutschen: eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. Tübingen : Niemeyer, 2010. 280 S.
20. Riesel, E.; Schendels, E. Deutsche Stilistik. Moskau : Hochschule, 1975. 171 S.
21. Stepanova, M. D.; Černyševa, I. I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Moskau : Verlag Hochschule, 1975. 272 S.
22. Udiak H. I. The specifiсity of using English phraseological units (based on British electronic media). Young Scientist. 2017. № 4.3(44.3). P. 259–263.