№ 88 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Українська мова та література

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У РЕКЛАМНОМУ МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Опубліковано 2021-12-16

Ключові слова

  • noun, adjective, adverb, pronoun, numeral, verb
  • іменник, прикметник, прислівник, займенник, числівник, дієслово

Анотація

Мета. Статтю присвячено аналізу вербальних засобів створення комунікативного ефекту впливу на адресата в рекламному медичному дискурсі. Метою статті є дослідження особливостей функціювання мовних одиниць на морфологічному рівні в дискурсі медичної реклами. Методи. Для розвідки залучено описовий метод, який передбачає прийоми спостереження, систематизації, інтерпретації, класифікації, для збору й аналізу мовного матеріалу. Із метою виявлення вербальних засобів упливу та їхнього комунікативно-прагматичного призначення використано функціональний метод. Для визначення змісту мовних одиниць застосовано структурно-семантичний метод. Кількісно-статистичний метод дав змогу зафіксувати активність використання мовних засобів впливу в рекламних текстах. Результати. Pезультати проведеного дослідження уможливили дійти висновку, що кожна частина мови й кожна граматична форма мають певне функційне навантаження в реалізації прагматичного завдання. Зазначено, що специфікою мови рекламних повідомлень медичного спрямування є субстантивність, деталізація, конкретизація, залучення адресата до прихованого діалогу, імітація довірливого спілкування рекламодавця і споживача, динамізм, апеляція до почуттів, емоцій тощо. Установлено, що означені засоби надають рекламному тексту точності, об’єктивності, переконливості, підкреслюють переваги та цілющі властивості ліків, створюючи всебічне уявлення про медикамент. З’ясовано частотність уживання частин мови в текстах медичної реклами відповідно до спонукально-маніпулятивної мети рекламної комунікації. Проаналізовані морфологічні та граматичні одиниці є ефективними засобами впливу на асоціативне мислення цільової аудиторії, постаючи одним з інструментів маніпулювання її свідомістю. Оптимальний добір іменників, прикметників, дієслів тощо у рекламному тексті створює дієве повідомлення, яке одночасно інформує споживача та здійснює на нього вплив. Висновки. За підсумками проведеного дослідження проаналізовано функціювання частин мови у дискурсі медичної реклами як засобів мовленнєвого впливу на адресата на морфологічному рівні. Ретельний добір частиномовних одиниць та їхніх граматичних категорій створює умови для реалізації маніпулятивного потенціалу рекламного повідомлення. Комплексне вживання морфологічних одиниць забезпечує позитивне сприйняття медичного препарату, сприяє глибшому впливу на вибір потенційного клієнта і спонукає його до придбання рекламованого засобу. Отримані результати розвідки свідчать про важливість дослідження вербальних засобів мовленнєвого впливу на адресата на морфологічному мовному рівні і вказують на перспективи подальшого вивчення окресленої теми.

Посилання

1. Арешенкова О. Ю. Комунікативно-прагматичні та стилістичні параметри рекламного тексту : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 ; Криворізький держ. пед. ін.-т. Кривий Ріг, 2016. 21 с.
2. Безугла Т. А. Англо- і німецькомовний рекламний дискурс : полікодовий лінгвопрагматичний підхід : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2017. 20 с.
3. Городецька І. В. Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2016. 20 с.
4. Македонова О. Д. Лінгвостилістична організація та прагматичне функціонування англійськомовного рекламного дискурсу : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; Запорізький нац. ун-т. Запоріжжя, 2017. 24 с.
5. Олексюк О. М. Ключові слова рекламних текстів як іманентний складник сугестивного рекламного дискурсу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». 2019. Вип. 6(74). С. 92–95.
6. Ткачук Н. О. Особливості функціонування рекламного дискурсу, орієнтованого на молодіжну цільову аудиторію. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Філологічні науки. 2016. Книга 1. С. 249–253.