ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ВІОЛЕНТНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  • Олена Миколаївна Хавкіна Національний університет «Запорізька політехніка»
Ключові слова: фразеологічна одиниця, насильство, фізичне насилля, вербальне насилля, насильник, жертва насильства, компонент, структура, сема

Анотація

Мета. Проблема насильства, безсумнівно, є однією з найболючіших у сучасному соціумі, що може бути підтверджено великою кількістю конвенцій та резолюцій, прийнятих в останні півстоліття на міжнародному рівні, а також численними дослідженнями із цієї теми, проведеними спеціалістами з різних сфер людської діяльності, лідером з яких, звичайно, є пси- хологія. Щодо вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, то вони тільки розпочинають проявляти цікавість до того, яким чином насильство знаходить відображення в мовах світу. На сьогодні відомі мовознавчі наукові праці, в яких висвітлюються окремі лексико-семантичні групи віолентної лексики, вербальне насилля у соціопсихологічном аспекті, інвективи в періодиці та про- фесійній комунікації тощо. Проте практично не приділяється уваги фраземам віолентності, хоча ця група одиниць є однією з ключових у побудові мовної картини світу певного народу, що послуговується певною мовою. Мета пропонованого дослі- дження – різноаспектний аналіз англійських фразеологічних одиниць зі значенням віолентності.

Методи. Для аналізу близько 80 англійських ідіом із семантикою насильства та визначення їх лексико-семантичних та структурно-граматичних особливостей було застосовано такі наукові методи: описовий метод, компонентний, семантич- ний, дистрибутивний, трансформаційний аналізи.

Результати. Усі дібрані фраземи можуть бути розподілені на 2 групи: одиниці, які позначають акти фізичного та психо- логічного (вербального) насилля. Із точки зору учасників насильницького акта такі проаналізовані фраземи поділяються на ті, що семантично пов’язані із кривдником, насильником, і ті, що пов’язані з жертвою насильства. Деякі із фразеологічних одиниць підлягають варіативності й функціонують у сучасній англійській мові у вигляді кількох рівнозначних варіантів. Щодо структурно-граматичних особливостей досліджуваних мовних одиниць, то переважна їх більшість – дієслівні; наступна за чисельністю група – іменникові фраземи. У корпусі дослідження наявні поодинокі комунікативні фразеологізми. Серед ком- понентів ідіом віолентності виділяються соматизми (найчисленніша група), в меншому обсязі – кольороніми, зооніми. У стат- ті наведено історію виникнення та пояснено розвиток семантики деяких ідіом, а також пояснено роль фразеологічних одиниць віолентності у словотворчій системі сучасної англійської мови.

Висновки. Ідіоми із семантикою віолентності займають важливе місце в англомовній картині світу. Простежуються певні закономірності їх функціонування в сучасній англійській мові. Подальші наукові розвідки у цьому напрямку є перспективни- ми, оскільки вони можуть бути корисними у глибшому розумінні насильства як соціального явища та сприятимуть зменшен- ню його рівня у сучасному світі.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Гараева Л.М. Инвектива в профессиональной коммуникации : прагмалингвистический аспект. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. 2014. № 5(24). С. 79–86.
2. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конввенція). Довідник для членів парламенту. Сквира : ТОВ «Дорада-Друк», 2014. 106 с. URL : https://rm.coe.int/1680096e45 (дата звернення: 11.07.2021).
3. Хавкіна О.М. Сучасна англомовна лексика віолентності. Тиждень науки-2021. Гуманітарний факультет : тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 19–23 квітня 2021р.). Запоріжжя, 2021. С. 61–63.
4. Abramova O. I., Garaeva L. M. Invective Lexis as a Means of Expressing Verbal Agression (Based on English Periodicals). URL : //http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/990/SEV(дата звернення: 5.07.2021).
5. English Idioms and Idiomatic Expressions. Violence – Aggressivness. URL : https://www.learn-english-today.com/idioms/idiom-categories/violence/.violence.html (дата звернення: 21.06.2021).
6. Korobkova O. S. Markers of hate speech in the nominations of ethnicity: a sociolinguistic aspect. News of the RSPU. A.I. Herzen. 2009. № 111. P. 200–205.
7. Maij M. Ending cyberdiscrimination and online hate. Report. Doc. 14217 , 2016. URL : https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp? fileid= 23234 &lang=en (дата звернення: 10.07.2021).
8. Synonyms for Abuse. URL : https://www.powerthesaurus.org/abuse/synonyms/ idiom (дата звернення: 21.06. 2021).
9. Violent Phrases That Are Used In Everyday Speech. URL : https://hopeandsafety.org/learn-more/violent-language/ (дата звернення: 24.04.2021).
Опубліковано
2021-09-29
Сторінки
60-64
Розділ
Романські, германські та інші мови