ГОЛОВНІ ТЕХНІКИ СТВОРЕННЯ ПОРТРЕТУ ГЕРОЯ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

  • Наталія Валеріївна Дячук Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка
  • Інна Леонідівна Білюк Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка
Ключові слова: психологічний портрет, літературний текст, стилістичні засоби, поетична мова, літературний герой

Анотація

Вступ. Філологічний аналіз словесних та художніх описів емоційного стану героїв може допомогти виявити ті якості, якісприяють характеристиці літературного персонажа та основної ідеї твору в цілому.

Мета. Мета дослідження – пролити світло на мовно-стилістичні засоби, які сприятимуть створенню психологічного пор-трета головного героя в художньому тексті. Для виконання завдання потрібно з’ясувати найпотужніші прийоми, які викорис-товує автор, і ґрунтовно пояснити наміри автора під час створення психологічного портрету головного героя або героїв роману.

Методи. Перелік методів, що використовуються у дослідженні, різноманітний. Серед найбільш ефективних є метод індук-ції та метод синтезу. Контекстуальний аналіз мовних одиниць розглядається як надзвичайно важливий. Це дослідження маєважливе значення з точки зору його практичного та теоретичного значення. Дослідження може бути практично використанодля лінгвостилістичного аналізу художньої літератури.

Результати. Майстерно зображені автором психологічні портрети протагоністів допомагають зрозуміти глибоку психоло-гічну суть самого роману. Головною ідеєю твору є мотив дружби, на якому ґрунтується опис персонажів. Створюючи харак-теристики літературних образів, автор використав засіб опису середовища та емоцій головних героїв. Таким чином, психо-логічний портрет образу Джорджа та Ленні був створений за допомогою лінгвостилістичних засобів та поетичних прийомів.Щодо останніх, вони включали дискретний груповий портрет та опис природи, щоб підкреслити схожість характерів героїв,а також показати вражаючий контраст у їх зовнішності. Найчастіше використовуються лінгвостилістичні засоби: порівняння,персоніфікація, епітети, метафори та зооморфне порівняння.

Висновки. Мовно-стилістичні засоби відіграють важливу роль у створенні психологічного портрета літературного персо-нажа. Мовна виразність і яскравість висловлювань досягається не лише завдяки виразним стилістичним та оцінно-стилістич-ним компонентам, а й тому, що слова і словосполучення можуть набувати переносних значень, бути частиною стилістичнихфігур, що провокують створення образного значення. Для створення психологічного портрета використовуються різні мовно-стилістичні засоби, такі як епітет, метафора, метонімія, оксиморон та інші, які допомагають розкрити суть персонажів, роз-пізнати їхній внутрішній світ та спосіб їхнього мислення та дій.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Bohyn N.V. (2007) Movno-stylistychni osoblyvosti stvorennia portreta v ispanskii hudozhnii literaturi XIX-XX stolit’. [Linguistic and stylistic features of creating a character portrait in the Spanish fiction of the XIX-XX centuries]: Synopsis diss. Cand. Of Phil. Sciences: 10.02.05. Kyiv, 20 p. [in Ukrainian].
2. Bohyn N.V. (2015) Metodyka linhvistychnoho analizu portretnyh opysiv : Problemy semantyky, prahmatyky ta kohnityvnoi linhvistyky. [Methods of linguistic analysis of portrait descriptions: Problems of semantics, pragmatics and cognitive linguistics]. Kyiv, Issue 27. pp. 21-30. [in Ukrainian].
3. Bovsunivska T. (2008) Osnovu teorii literaturnyh zhanriv [Theoretical bases of literature genres]. Monograph. Kyiv. 519 p. [in Ukrainian]
4. Dudar O. (2013) Linhvostylistychni osoblyvosti portretyzatsii personazha (na materiali romanu Teodora Draizera “Oplot”) [Linguistic and stylistic features of character portraiture (a case study Theodor Dreiser's novel “The Stronghold”)]. Mandrivets, № 2. P. 67-69. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2013_2_14 [in Ukrainian].
5. George J. (2010) Writing the Mythical Landscape : Transnational Literature. Vol. 3. No 1.https://fhrc.flinders.edu.au/transnational/home.html
6. Kliukina Y. (2013) Hendernye stereotypu vneshnego portreta cheloveka v ruskoyazuchnoi I angloyazuchnoi hudozhestvennoi prose v nachale XXI veka [Gender stereotypes of a person portraying in Russian and English prose in the beginning of the XXI century]. Monograph. Tambov. 165 p [in Russian]
7. Portret personazha yak obekt linhvistychnoho doslidzhennia (2006). [Portrait of a character as an object of linguistic research]. System and structure of East Slavic languages: [col. of scientific works / Kaliushchenko V. and others]. Kyiv, 281 p.
8. Steinbeck J. (1993) Of Mice and Men. 108 p.
Опубліковано
2021-09-29
Сторінки
42-45
Розділ
Романські, германські та інші мови