ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНІМАЛІСТИЧНОЇ СИМВОЛІКИ В ПОЕЗІЇ ІВАНА ЗЛАТОКУДРА

  • Іван Васильович Немченко Херсонський державний університет
Ключові слова: лірика, фольклор, міфологія, зооморфні образи, анімалістична символіка

Анотація

Мета. Бестіарний світ приваблює багатьох письменників різних часів і народів – від давнини й до сьогодення. Метою нашої статті є висвітлення особливостей творення образів-символів звірів у ліричних текстах українського поета з Польщі Івана Златокудра кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Методи. У статті використано елементи таких методів: культурно-історичного (допомагає виcвітлити функції лірич- ної образності у процесі відтворення поетом рис українського національного характеру та історичної епохи), естетичного (забезпечує розгляд творів митця як літературно-мистецького феномену), міфологічного (використовується для відстеження репродукування поетом міфологічних образів), герменевтичного (пропонується вільна інтерпретація текстів із можливістю подальших витлумачень), біографічного (простежуються риси автобіографізму в поезіях співця), описового (здійснюється систематизація різноманітних елементів анімалістичного простору в текстах поета), інтертекстуального (звертається увага на зв’язки між віршами митця й українським та світовим фольклором і літературною традицією), текстуального аналізу (засто- совується для окреслення анімалістичних мотивів та образів у Златокудровому доробку). Дослідження засноване на загально- науковій методиці аналізу, синтезу, спостереження, добору та систематизації матеріалу.

Результати. Автор статті репрезентує результати аналізу текстів Івана Златокудра, присвячених анімалістичним мотивам та обра- зам. Символіка коня, собаки, корови, вола, вівці, кота, оленя, вовка, лисиці, ведмедя та інших тварин виконує важливу роль у розбудові автором художньої картини світу, сприяє розумінню його психології. Для поетичної творчості Івана Златокудра досить характерним є ефект органічного вживання ліричного героя в зображуваний світ, зокрема простір фауни рідного краю. Митець поєднує в текстах реальний і феєричний плани, переплітає дійсність із легендою, казкою, містичними уявленнями. Бестіарний вимір у поета поглиблює й розуміння природної стихії, і складність людських взаємин і почуттів, має як національне, так і загальнолюдське звучання.

Висновки. Анімалістична образність у поетичній творчості Івана Златокудра закорінена у світ міфології та фольклору укра- їнського та інших народів, ґрунтується на літературних традиціях. Анімалістичні образи-символи в доробку митця відбивають особливості української ментальності, історико-культурний досвід нашого етносу, віддзеркалюють естетичні цінності нації.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Антонич Б.-І. Поезії. Київ : Радянський письменник, 1989. 454 с.
2. Златокудр І. Авторський вечір: вірші. Львів : СПОЛОМ, 2014. 90 с.
3. Златокудр І. В раю твого садах: вірші. Львів : СПОЛОМ, 2012. 84 с.
4. Златокудр І. Веселки печалі. Варшава : Tyrsa, 1999. 112 с.
5. Златокудр І. [Вірші]. Березіль. 1990. № 8. С. 4–6.
6. Златокудр І. [Вірші]. Березіль. 1997. № 5-6. С. 20–22.
7. Златокудр І. [Вірші]. Український літературний провулок. Білосток, 2001. Т. 1. С. 33–42.
8. Златокудр І. [Вірші]. Український літературний провулок. Білосток – Криниця – Перемишль – Холм – Більськ Підляський, 2002. Т. 2. С. 43–56.
9. Златокудр І. [Вірші]. Український літературний провулок. Люблін, 2003. Т. 3. С. 81–83.
10. Златокудр І. [Вірші]. Український літературний провулок. Люблін, 2004. Т. 4. С. 38–47.
11. Златокудр І. [Вірші]. Український літературний провулок. Люблін, 2005. Т. 5. С. 61–71.
12. Златокудр І. [Вірші]. Український літературний провулок. Люблін, 2006. Т. 6. С. 72-80.
13. Златокудр І. [Вірші]. Український літературний провулок. Люблін, 2007. Т. 7. С. 70–79.
14. Златокудр І. [Вірші]. Український літературний провулок. Люблін, 2010. Т. 10. С. 31–38.
15. Златокудр І. [Вірші]. Український літературний провулок. Люблін, 2012. Т. 12. С. 19–26.
16. Златокудр І. [Вірші]. Український літературний провулок. Люблін, 2018. Т. 18. С. 11–23.
17. Златокудр І. [Вірші]. Український літературний провулок. Люблін, 2019. Т. 19. С. 11–18.
18. Златокудр І. [Вірші]. Український літературний провулок. Люблін, 2020. Т. 20. С. 13–24.
19. Златокудр І. Вітраж: вірші. Львів : СПОЛОМ, 2016. 80 с.
20. Златокудр І. Дум сувій: вірші. Львів : СПОЛОМ, 2019. 72 с.
21. Златокудр І. Кольорами нетривожними. Лігниця : ДОТ, 2009. 120 с.
22. Карабович Т. Крилата сосна у Винниківському лісі як дороговказ для серця. Український літературний провулок. Люблін, 2020. Т. 20. С. 45–56.
23. Кубська Л. Нова поетична збірка Івана Златокудра. Український літературний провулок. Люблін, 2020. Т. 20. С. 286–287.
24. Лихина Н. Бестиарный мотив в русской литературе. Вестник Балтийского федерального университета имени И. Канта. 2011. Вып. 8. С. 149–154.
25. Мориквас Н. Винниківські пейзажі Івана Златокудра, або СВІДЧЕННЯ. Український літературний провулок. Люблін, 2020. Т. 20. С. 31–37.
26. Немченко І. Жанр послання в поетичному доробку Івана Златокудра. Грааль науки: Міжнародний періодичний журнал. 2021. № 6. С. 236–242.
27. Немченко І. З когорти сонцепоклонників. Український літературний провулок. Люблін, 2020. Т. 20. С. 57–68.
28. Немченко І. Ліричні спалахи Івана Златокудра (про книгу І. Златокудра «Кольорами нетривожними»). Український літературний провулок: річник. Т. 10. Люблін, 2010. С. 155–162.
29. Пушак Л. Веселки пам’яті на вістрі печального часу. Український літературний провулок. Білосток, 2001. Т. 1. С. 110–115.
30. Cловник символів культури України / за заг. ред. В.П. Коцура, О.І. Потапенка, М.К. Дмитренка. Вид. 2-е, доп. і. випр. Київ : Міленіум, 2002. 260 с.
31. Урись Т. Плантитативні й бестіарні образи-символи у творчості сучасних українських поетів. Наукові записки БДПУ. Серія: Філологічні науки. 2018. Вип. XVII. C. 199–207. URL : http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/822 (дата звернення: 04.07.2021 р.)
32. Zlatokudr I. Modlitwa do słońca: wiersze. Lwów : SPOLOM, 2017. 80 s.
Опубліковано
2021-09-29
Сторінки
27-34
Розділ
Українська мова та література