№ 86 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство

ЕТНОСПЕЦИФІКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ВДОВА/WIDOW В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ

Віталіна Василівна Тарасова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Опубліковано 2021-07-01

Ключові слова

  • culturally marked words, language world model, taboo concept, ethnic mentality, widow’s image, conceptual mark
  • національно маркована лексика, табу, етнічна ментальність, образ вдови, концептуальна ознака

Анотація

Стаття присвячена вивченню етнічних особливостей концептуалізації дійсності, об’єктивованих у культурно маркованих лексичних одиницях на позначення жінки-вдови, що утворюють відповідні фрагменти української та англійської національно- мовних картин світу.

Метою роботи є зіставний аналіз засобів вербалізації концепту ВДОВА/WIDOW в англійській та українській лінгвокультурах.

Методи. У роботі застосовується комплексна методика, яка поєднує такі методи: зіставний – для виявлення спільних і відмінних рис концепту ВДОВА/WIDOW у зіставлюваних мовах; концептуально-семіотичний аналіз – для розкриття когнітивних механізмів утілення концепту; контекстуально-інтерпретаційний аналіз – для з’ясування особливостей репрезентації концепту у пареміях.

Результати. Крізь призму зіставної лінгвокультурології та теорії концептуального аналізу здійснено структурно-семан- тичну реконструкцію концепту ВДОВА/WIDOW та виявлено принципи його семантико-концептуальної організації в англій- ській та українській мовних картинах світу. Визначено набір концептуальних та семантичних ознак аналізованого концепту з урахуванням складників його структури (понятійної, асоціативно-образної, ціннісної), виявлено основні семантико-ідеогра- фічні сфери концепту ВДОВА; з’ясовано аксіологічну маркованість та визначено асоціативні зв’язки досліджуваного концеп- ту з урахуванням його концептуальних корелятів; проаналізовано взаємозв’язок оцінного, культурного й інших компонентів конотації у семантиці фразеологічних одиниць; розглянуто семіотичні механізми стереотипізації уявлень українського етносу про вдову, виявлено їхню детермінацію культурними та психоментальними чинниками,

Висновки. Аналіз особливостей об’єктивації концепту ВДОВА/WIDOW в англійській та українській лінгвокультурах дав змогу зробити висновок про стереотипність сприйняття жінки-вдови відповідними лінгвосоціумами та показав аломорфізм національних особливостей концептуалізації дійсності, на які впливають історичні та культурні реалії. Доведено, що в україн- ській культурі концепт ВДОВА є табуйованим, зміст якого відзначається негативним аксіологічним статусом.

Посилання

1. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. Москва : Языки славянской культуры, 2001. 288 с.
2. Воркачев С.Г. Методологические основания лингвоконцептологии. Теоретическая и прикладная лингвистика. Воронеж : Издательство ВГУ, 2002. С. 79–95.
3. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу. Київ : Логос, 2004. 282 с.
4. Ігнатенко І. Молода вдова: тілесність та сексуальність самотньої жінки у традиційній культурі українців. Народознавчі зошити. № 4 (154), 2020. C. 945–953.
5. Pedraza A.P. Introduction. Linguistic Taboo Revised. Novel Insights from Cognitive Perspective. Berlin–Boston : De Gruyter Monton, 2018. P. 1–12.
6. These young COVID widows are grieving during lockdown through a Facebook group. URL: https://edition.cnn.com/2021/01/29/us/young-covid-19-widows-grieving/index.html.
7. Trans widows’ voices. URL: https://www .transwidowsvoices.org/.
8. Widow. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/widow.
9. Widow quotes. URL: https://www.wisesayings.com/widow-quotes/
10. War Widow(er) Pension. URL: https://www.gov.uk/war-widow-pension.