№ 86 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та інші мови

СИНОНІМІЯ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Галина Іванівна Бокшань
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Опубліковано 2021-06-29

Ключові слова

  • scientific terminology, common words, synonymous pair, quasi-synonyms, relative synonyms, stylistic marking
  • наукова термінологія, загальновживана лексика, синонімічна пара, квазісиноніми, умовні синоніми, стилістичне маркування

Анотація

Мета статті – виявити особливості синонімів у терміносистемі англомовних текстів економічного спрямування й визна- чити найбільш поширені моделі утворення синонімічних пар на основі проаналізованого матеріалу.

Методи. У дослідженні було використано загальнонаукові (узагальнення, індукція і дедукція) та емпірико-теоретичні методи (аналіз, синтез). Процес відбору термінів проводився методом суцільної вибірки. Дескриптивний метод і методика семантико-компонентного аналізу використовувалися для інвентаризації і розподілу досліджуваних синонімічних термінів у групи та виявлення специфіки синонімічних відносин.

Результати. Розуміння явища синонімії є важливою передумовою удосконалення мовленнєвих умінь, оскільки передбачає здатність добирати якомога точніший семантичний еквівалент з-поміж кількох варіантів відповідного поняття й забезпечувати в такий спосіб максимальну успішність комунікації. Попри небажаність явища термінологічної синонімії в науковому дис- курсі, особливо поширеним воно є в текстах економічного спрямування, оскільки терміни цієї галузі виходять за межі суто наукового використання через проникнення у соціально-побутову сферу й частково стають загальновживаними. Відтак поява варіантів і паралельного існування кількох дублетів обумовлюється відкритістю даної терміносистеми та її поповнення загаль- новживаною лексикою. Оскільки сфера економіки охоплює величезну кількість учасників, що взаємодіють на різних рівнях, у мовному вимірі це відображається на масштабах функціонування лексики на позначення ключових понять цієї галузі й лінг- вістичних процесах формування терміносистеми. Найбільш типовим наслідком активного використання термінологічного апарату значною кількістю носіїв мови є паралельне функціонування терміна та загальновживаного слова (словосполучення).

Висновки. Поширеність явища синонімії в терміносистемі англомовних текстів економічного спрямування пояснюється специфікою галузі, а саме: дотичністю економічних реалій до побутової сфери, що на мовному рівні відображається в можли- вості взаємодії загальновживаної лексики з науковою. Проаналізовані випадки синонімії засвідчують наявність пар, складові частини яких мають різне стилістичне маркування: переважно один із компонентів належить до книжної лексики, тоді як другий – до загальновживаної. Крім того, в терміносистемі англомовних текстів фахового спрямування трапляються квазі- синоніми й умовні синоніми. Доволі поширеними способами утворення синонімічних пар, як показує опрацьований матеріал, є поєднання загальновживаного дієслова з вузькогалузевим економічним терміном. Випадки синтаксичної синонімії репрезен- тують модель з одним дієслівним елементом і сполученням дієслова та іменника.

Посилання

1. Бойко І. Синонімія, антонімія й паронімія в англійській термінології косметології та естетичної медицини. Південний архів (філологічні науки): збірник наукових праць. Випуск LXXXIV. Херсон : ХДУ, 2020. С. 70–75.
2. Гордун С. Терміносистема екомаркетингу: структурно-семантичні та функціональні параметри (на матеріалі англомовної публіцистики) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Луцьк – Запоріжжя, 2020. 295 с.
3. Гарапко В. Структурно-семантичні особливості англомовних педагогічних текстів. Beau Bassin: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. 90 с.
4. Мосієвич Л. Вплив синонімії та полісемії на переклад англомовної будівельної термінології українською мовою. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 23. Т. 2. 2019. С. 51–55.
5. Чеботарьова А. Розрізнення синонімічних термінів у перекладі правового євролекту українською мовою. Science and Education a New dimension. Philology VI (48). Issue 161. 2018. P. 23–26.
6. Сидор А., Нанівський Р. Правнича термінологія та особливості її перекладу з англійської мови на українську. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). 2018. № 9. С. 199–203.
7. Юрко Н. Синонімічні характеристики термінів гандболу в англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Вип. 56. С. 343–345.
8. Applied Economics. (1993). Colorado: Junior Achievement, 230 p. [in English].