РОМАН ДЖОНА ФАУЛЗА «КОЛЕКЦІОНЕР» У ПАРАДИГМІ «ПОДВІЙНОГО КОДУВАННЯ»

  • Ніна Іллівна Ільїнська Херсонський державний університет
Ключові слова: елітарна і масова література, тема зовнішня і внутрішня, жанр, притча, поліжанровість

Анотація

Мета статті – простежити творчий діалог між елітарною й масовою літературами у романі Дж. Фаулза «Колекціонер» як фактор творення жанрових модифікацій у ігровому полі літератури постмодернізму.

Методи. У роботі використано комплексну методологію. Для інтерпретації та аналізу художніх творів і есеїстики Дж. Фаулза застосовано структурно-семантичний, інтертекстуальний методи, міфопоетичний підхід, методики «пильного читання» (close reading).

Результати. У статті досліджено стратегії співвідношення масового й елітарного в романі Дж. Фаулза «Колекціонер» (1963), що набули особливого розвитку в літературі ХХ століття й одержали назву «подвійне кодування». Простежено деякі аспекти творчої самоідентифікації Дж. Фаулза. Розглянуто категорії «подвійне кодування», «жанрова поліфонія», соціокуль- турне поняття «успіх». Виявлено, що принцип «подвійного кодування» є жанромоделюючим на усіх рівнях структури твору, з’ясовано його продуктивність у сюжетно-композиційній організації роману, художньому втіленні теми зовнішньої та теми внутрішньої. Розглянуто взаємозв'язок проблематики, сюжетних і мовно-стильових компонентів твору. Доведено, що у темі внутрішній автором розгортається модель людських взаємин. У складному комплексі проблем автор акцентує протистояння «Небагатьох та Маси» (Дж. Фаулз), що оприявнено у конфлікті «людини маси» – Фредеріка Клегга та інтелектуально-духо- вної особистості художниці Міранди Грей. Протистояння відбувається на ціннісно-ментальному рівні, у ситуації вибору двох людей між світлом та пітьмою, розумом та інтелектуальною обмеженістю, красою й утилітаризмом, свободою та ув’язненням, потворним задоволенням від влади і безправ'ям жертви, шляхетністю та ницістю. Виявлена кореляція між традиційними жан- рами високої літератури та сучасної масової у створенні нових романних модифікацій.

Висновки. У постмодерністському романі Дж. Фаулза «Колекціонер» принцип «подвійного кодування» є одним із тих, що моделює жанр, бере участь у текстотворенні, відповідає комунікативно-рецептивним стратегіям автора. Дослідження твору в пара- дигмі «подвійного кодування» доводить, що саме такий синтез сприяє інтелектуалізації масової літератури, яка втрачає свою одно- вимірність, та додає читабельності літературі експериментальній завдяки поверненню їй сюжетності, інтриги, прийомів зацікавлен- ня реципієнта. Автор поєднує властиву традиційному роману об’єктивність зі суб’єктивністю нового роману ХХ сторіччя.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Запорожченко Ю. Герой-коллекционер в немецком постмодернистском романе (П. Зюскинд, М. Байер). Південний архів. Філологічні науки. 2016. Вип. 64. С. 22–29. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2016_64_4 (дата звернення: 12.03.2021).
2. Ильин И.П. Двойной код. Западное литературоведение ХХ века: энциклопедия. Москва : Intrada, 2004. С. 118–119.
3. Картузова И.Б. Проблемы искусства и образ художника в творчестве Джона Фаулза : дис. … канд. фил. наук : спец. 10.01.03. Санкт-Петербург, 2006. 249 с.
4. Кіндзерська Ю. Концепція існування в романі Джона Фавлза «Колекціонер». Мандрівець. Видання Національного університету «Києво-Могилянська академія». 2002. № 2(37). С. 41–45. 5. Козюра О. Проблематика і поетика сюжету роману Джона Фаулза «Колекціонер». Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. 2012. Вип. 11-12. С. 161–170.
6. Красавченко Т. Коллекционеры и художники. Фаулз Дж. Коллекционер. Москва : Известия, 1991. С. 5–15.
7. Кучумова Г.В. Немецкоязычный роман 1980–2000 : фигура коллекционера. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/nemetskoyazychnyy-roman-1980-2000-h-figura-kollektsionera (дата звернення: 26.03.2021).
8. Павличко С. Джон Фаулз. Життя як магічний театр. Зарубіжна література : дослідж. та критич. статті. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. С. 359–391.
9. Подвійний код. Літературознавча енциклопедія : у двох томах. Т. 2. / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. Київ : Академія, 2007. С. 228–229.
10. Фаулз Дж. Аристос : Философская эссеистика / пер. с англ. Н. Роговской. Санкт-Петербург : Симпозиум, 2003. 284 с. URL : http://fege.narod.ru/librarium/fowles1234.htm (дата звернення: 05.04.2021).
11. Фаулз Дж. Острова. Кротовые норы: статьи / пер. И. Бессмертной, И. Тогоевой. Москва : Эксмо; Санкт-Петербург : Домино, 2008. С. 480–556.
12. Фаулз Дж. Я пишу, следовательно, я существую. Кротовые норы: статьи / пер. И. Бессмертной, И. Тогоевой. Москва : Эксмо; Санкт-Петербург : Домино, 2008. С. 29–40
13. Фаулз Дж. Колекціонер: роман / перекл. з англ. Г. Яновської; худ. Г. Капустенко. 2-ге вид. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 304 с.
14. Храпова В.В. Композиционный лабиринт романа Джона Фаулза «Коллекционер». Наука. Университет. 2002. Материалы Третьей научной конференции. Новосибирск, 2000. С. 141–144. URL : http://www.philology.ru/literature3/khrapova-02a.htm (дата звернення: 12.02.2021).
15. Хуснулина Р.Р. Диалог классиков литературы ХIХ–ХХ векoв : Ф.М. Достоевский и Дж. Фаулз : монография. Казань : Изд-во КНИТУ, 2016. 104 с.
16. Чупринин С. Жизнь по понятиям. Москва : Время, 2007. 768 с. URL : https://lit.wikireading.ru/11738 (дата звернення: 06.02.2021).
17. Щенникова Л.П. Достоевский и Дж. Фаулз : диалог и диалогизм. URL : https://allrefrs.ru/4-9438.html (дата звернення: 17.03.2021).
18. Fowles J. The Collector. London : The Penguin Books, 1989. 290 p.
19. Baker J. Fowles and the Struggle of the English Aristoi. II Journal of Modern Literature. Vol. 8, No. 2, 1980.1. P. 163–180.
Опубліковано
2021-06-29
Сторінки
45-52
Розділ
Література зарубіжних країн