№ 86 (2021): Південний архів (філологічні науки)
Література зарубіжних країн

РОМАН ДЖОНА ФАУЛЗА «КОЛЕКЦІОНЕР» У ПАРАДИГМІ «ПОДВІЙНОГО КОДУВАННЯ»

Ніна Іллівна Ільїнська
Херсонський державний університет

Опубліковано 2021-06-29

Ключові слова

  • elite and mass literature, external and internal theme, genre, parable, polygenre
  • елітарна і масова література, тема зовнішня і внутрішня, жанр, притча, поліжанровість

Анотація

Мета статті – простежити творчий діалог між елітарною й масовою літературами у романі Дж. Фаулза «Колекціонер» як фактор творення жанрових модифікацій у ігровому полі літератури постмодернізму.

Методи. У роботі використано комплексну методологію. Для інтерпретації та аналізу художніх творів і есеїстики Дж. Фаулза застосовано структурно-семантичний, інтертекстуальний методи, міфопоетичний підхід, методики «пильного читання» (close reading).

Результати. У статті досліджено стратегії співвідношення масового й елітарного в романі Дж. Фаулза «Колекціонер» (1963), що набули особливого розвитку в літературі ХХ століття й одержали назву «подвійне кодування». Простежено деякі аспекти творчої самоідентифікації Дж. Фаулза. Розглянуто категорії «подвійне кодування», «жанрова поліфонія», соціокуль- турне поняття «успіх». Виявлено, що принцип «подвійного кодування» є жанромоделюючим на усіх рівнях структури твору, з’ясовано його продуктивність у сюжетно-композиційній організації роману, художньому втіленні теми зовнішньої та теми внутрішньої. Розглянуто взаємозв'язок проблематики, сюжетних і мовно-стильових компонентів твору. Доведено, що у темі внутрішній автором розгортається модель людських взаємин. У складному комплексі проблем автор акцентує протистояння «Небагатьох та Маси» (Дж. Фаулз), що оприявнено у конфлікті «людини маси» – Фредеріка Клегга та інтелектуально-духо- вної особистості художниці Міранди Грей. Протистояння відбувається на ціннісно-ментальному рівні, у ситуації вибору двох людей між світлом та пітьмою, розумом та інтелектуальною обмеженістю, красою й утилітаризмом, свободою та ув’язненням, потворним задоволенням від влади і безправ'ям жертви, шляхетністю та ницістю. Виявлена кореляція між традиційними жан- рами високої літератури та сучасної масової у створенні нових романних модифікацій.

Висновки. У постмодерністському романі Дж. Фаулза «Колекціонер» принцип «подвійного кодування» є одним із тих, що моделює жанр, бере участь у текстотворенні, відповідає комунікативно-рецептивним стратегіям автора. Дослідження твору в пара- дигмі «подвійного кодування» доводить, що саме такий синтез сприяє інтелектуалізації масової літератури, яка втрачає свою одно- вимірність, та додає читабельності літературі експериментальній завдяки поверненню їй сюжетності, інтриги, прийомів зацікавлен- ня реципієнта. Автор поєднує властиву традиційному роману об’єктивність зі суб’єктивністю нового роману ХХ сторіччя.

Посилання

1. Запорожченко Ю. Герой-коллекционер в немецком постмодернистском романе (П. Зюскинд, М. Байер). Південний архів. Філологічні науки. 2016. Вип. 64. С. 22–29. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2016_64_4 (дата звернення: 12.03.2021).
2. Ильин И.П. Двойной код. Западное литературоведение ХХ века: энциклопедия. Москва : Intrada, 2004. С. 118–119.
3. Картузова И.Б. Проблемы искусства и образ художника в творчестве Джона Фаулза : дис. … канд. фил. наук : спец. 10.01.03. Санкт-Петербург, 2006. 249 с.
4. Кіндзерська Ю. Концепція існування в романі Джона Фавлза «Колекціонер». Мандрівець. Видання Національного університету «Києво-Могилянська академія». 2002. № 2(37). С. 41–45. 5. Козюра О. Проблематика і поетика сюжету роману Джона Фаулза «Колекціонер». Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. 2012. Вип. 11-12. С. 161–170.
6. Красавченко Т. Коллекционеры и художники. Фаулз Дж. Коллекционер. Москва : Известия, 1991. С. 5–15.
7. Кучумова Г.В. Немецкоязычный роман 1980–2000 : фигура коллекционера. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/nemetskoyazychnyy-roman-1980-2000-h-figura-kollektsionera (дата звернення: 26.03.2021).
8. Павличко С. Джон Фаулз. Життя як магічний театр. Зарубіжна література : дослідж. та критич. статті. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. С. 359–391.
9. Подвійний код. Літературознавча енциклопедія : у двох томах. Т. 2. / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. Київ : Академія, 2007. С. 228–229.
10. Фаулз Дж. Аристос : Философская эссеистика / пер. с англ. Н. Роговской. Санкт-Петербург : Симпозиум, 2003. 284 с. URL : http://fege.narod.ru/librarium/fowles1234.htm (дата звернення: 05.04.2021).
11. Фаулз Дж. Острова. Кротовые норы: статьи / пер. И. Бессмертной, И. Тогоевой. Москва : Эксмо; Санкт-Петербург : Домино, 2008. С. 480–556.
12. Фаулз Дж. Я пишу, следовательно, я существую. Кротовые норы: статьи / пер. И. Бессмертной, И. Тогоевой. Москва : Эксмо; Санкт-Петербург : Домино, 2008. С. 29–40
13. Фаулз Дж. Колекціонер: роман / перекл. з англ. Г. Яновської; худ. Г. Капустенко. 2-ге вид. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 304 с.
14. Храпова В.В. Композиционный лабиринт романа Джона Фаулза «Коллекционер». Наука. Университет. 2002. Материалы Третьей научной конференции. Новосибирск, 2000. С. 141–144. URL : http://www.philology.ru/literature3/khrapova-02a.htm (дата звернення: 12.02.2021).
15. Хуснулина Р.Р. Диалог классиков литературы ХIХ–ХХ векoв : Ф.М. Достоевский и Дж. Фаулз : монография. Казань : Изд-во КНИТУ, 2016. 104 с.
16. Чупринин С. Жизнь по понятиям. Москва : Время, 2007. 768 с. URL : https://lit.wikireading.ru/11738 (дата звернення: 06.02.2021).
17. Щенникова Л.П. Достоевский и Дж. Фаулз : диалог и диалогизм. URL : https://allrefrs.ru/4-9438.html (дата звернення: 17.03.2021).
18. Fowles J. The Collector. London : The Penguin Books, 1989. 290 p.
19. Baker J. Fowles and the Struggle of the English Aristoi. II Journal of Modern Literature. Vol. 8, No. 2, 1980.1. P. 163–180.