АЛЮЗІЇ ЯК ТИП ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ЗВ’ЗКІВ У КІНОДИСКУРСІ ФІЛЬМУ «МАТРИЦЯ»

  • Світлана Федорівна Алексенко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Ключові слова: кінотекст, категорія інтертекстуальності, текстова ремінісценція, прецедентний текст, семантична напо- вненість джерела

Анотація

Метою статті є визначення інтертекстуальних зв’язків в англомовному кінематографічному дискурсі через з’ясування типів алюзій у кінодискурсі фільму «Матриця».

Методи. Дослідження здійснено за допомогою описового методу для осмислення та опису наукових підходів до кате- горії інтертекстуальності, методу контекстуального аналізу у разі виокремлення з кінотексту досліджуваного кінодискурсу релевантних контекстів з інтертекстом, методу інтертекстуального аналізу для визначення типу алюзій за їх зв’язком з тек- стом-джерелом.

Результати. Виявлено, що кінодискурс як семіотично складний динамічний процес взаємодії множинного адресанта та кінореципієнта поряд з вербально-візуальною єдністю, зв’язністю, завершеністю та контекстуальністю значення харак- теризується інтертекстуальністю, причому остання проявляється в кінотексті – невід’ємній частині кінодискурсу. З’ясовано, що прийомом створення текстової ремінісценції, через який реалізується інтертекстуальність кінотексту фільму «Матриця», є алюзія. Філософський смисл, закладений у кінодискурсі аналізованого фільму, пов’язаний з ідеями віри в обраність, місій- ності, боротьби двох світів – добра і зла, відданості та зради – ідеями, якими пронизане Святе Письмо, а отже, Біблія як найбільш впізнаваний та ціннісно значимий прецедентний текст для американської культури і слугує текстом-джерелом для асоціативних натяків-відсилок – алюзій у такому кінотексті. За формою представленості в кінотексті було виявлено семан- тичні та структурні алюзії, за положенням у тексті ідентифіковано алюзії релятивні (алюзії локальної дії). Семантичні алюзії зберігають вихідну семантичну наповненість джерела та надають об’єктам алюзивної оцінки оказіональної конотації. Струк- турні алюзії викликають асоціативні зв’язки з певними якостями алюзивних денотатів. Релятивні алюзії реалізуються через невербальні індексальні знаки – в кінотексті фільму написи на транспортних засобах наочно відсилають глядача до конкрет- них рядків у Біблії, щоб надати додаткову характеристику об’єктам алюзивної відсилки.

Висновки. Текстові біблійні алюзії у кінодискурсі фільму «Матриця» семантично, структурно чи релятивно (як алюзії локальної дії) створюють міжтекстові зв’язки, переносячи ознаки біблійних персонажів та подій на ті, про які йдеться в ана- лізованому кінодискурсі. Алюзії, слугуючи відсилками до тексту-джерела як знаку ситуації, функціонують як засоби для ототожнення певних характеристик персонажів, місць, дій, які відбуваються у кінотворі.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, философии и других гуманитарных науках. Эстетика словесного творчества. Москва : Искусство, 1979. С. 250–296.
2. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. Москва : Academia, 2000. 212 с.
3. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Санкт-Петербург : Symposium, 2004. 544 с.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Москва : Наука, 1987. 261 с.
5. Косянова О.М. Интертекст как часть национальной культуры общения. Интертекст в художественном и публицистическом дискурсе : сборн. докл. междун. научн. конф. (Магнитогорск, 12–14 ноября 2003 г.). Магнитогорск, 2003. С. 632–637.
6. Цырендоржиева Т.Б. Дискурсивная модель аллюзивных средств (на материале современного английского языка) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Москва, 1999.
7. Казаева С.А. Особенности реализации категории интертекстуальности в современных английских научных и газетных текстах : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Санкт-Петербург, 2003. 169 с.
8. Белоножко Н.Д. Аллюзия как оценочное средство языка (на материале английского языка) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Москва. 2013. 19 с.
9. Тухарели М.Д. Аллюзия в системе художественного произведения : дис. … канд. филол. наук : 10.01.08. Тбилиси, 1984. 168 с.
10. Назмутдинова С.С. Гармония как переводческая категория (на материале русского, английского, французского кинодискурса) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.20. Тюменский гос. ун-т. Тюмень, 2008. 21 с.
11. Слышкин Г.Г. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа). Поэтика. История литературы. Кино. / Г.Г. Слышкин, М.А. Ефремова. Москва, 2004. 153 с.
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
160-164
Розділ
Мова і засоби масової комунікації