МОТИВАТОРИ СУБЛІМОВАНОЇ ОЦІНКИ В СЕМАНТИЦІ НАЗВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

  • Людмила Миколаївна Усик Черкаський державний технологічний університет
Ключові слова: когнітивно-ономасіологічна реконструкція, мовна оцінка, етична оцінка, естетична оцінка, модусний мотиватор, метафоричний мотиватор

Анотація

Мета. Здійснити когнітивно-ономасіологічну реконструкцію мотиваторів сублімованих оцінок (естетичних та етичних), виявлених в ономасіологічних структурах назв лікарських рослин в англійській, німецькій, російській та українській мовах. Реалізація поставленої мети передбачає визначення кількісних та якісних параметрів оцінних мотиваторів у корпусі дослідже- ного матеріалу, визначення їх типів, зіставлення отриманих даних всередині мовних груп і між мовними групами.

Методи. Прийоми порівняльно-історичного методу: застосування прийому внутрішньої реконструкції дозволило виявити споріднені оцінні мотиватори всередині мовних груп, а прийом семантичної реконструкції дав змогу розкрити первісний мотив найменування. Когнітивно-ономасіологічний аналіз встановив статус оцінних мотиваторів в ономасіологічних структу- рах рослинних номінацій. Прийом когнітивної реконструкції визначив етап когнітивної діяльності людини, на якому форму- ється семантичний компонент сублімованих оцінок.

Результати. Переважна більшість вивчених рослинних номінацій із оцінним компонентом семантики приналежні до змі- шаного мотиваційного типу (93% прикладів в англійській і 91.5% прикладів фітонімів у німецькій мові, по 69% і 62% – в російській і українській). Цілком очікувано, що результати вивчення виявили більше спільного у мотиваційному підґрунті фітонімів із семантичним компонентом сублімованої оцінки між мовами всередині мовних груп. Спільною для всіх вивчених мов характеристикою є метафоризація концептів «сонце», «золото», «зорі», «жіноча краса» у процесі мотивації назв лікар- ських рослин із семантичним компонентом естетичної оцінки. Значення етичних оцінок у мотиваторах фітонімів формуються за рахунок метафоризації теологічних концептів.

Висновки. В усіх досліджених мовах оцінні мотиватори не є пріоритетними у процесі номінації рослин, натомість, пере- вагу мають мотиватори, що називають об’єктивну ознаку рослини. Універсальними параметрами семантичного компонента сублімованої оцінки для мов германської та слов’янської груп є переважання мотиваторів асоціативно-термінального типу за квантитативними показниками порівняно із мотиваторами модусного типу. Спільною для усіх досліджених мов є нижча ступінь виявлення емоційної складової в сублімованих оцінках порівняно із оцінками нижчих рівнів, оскільки оцінки вищих рівнів у більшій мірі оперті на раціональний компонент.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Аграрний сектор України. URL : http://agroua.net/ (дата звернення: 12.01.2021).
2. Анненков Н.И. Ботаническій словарь. Санктпетербургъ : Типографія императорской академіи наукъ, 1878. 646 с.
3. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Москва, 1999. 896 c.
4. Болдырев Н.Н. Языковая оценка в контексте познавательных процессов. Non multum, sed multa : немного о многом. У когнитивных истоков современной терминологии. Москва, 2010. С. 47–56.
5. Етимологічний словник української мови у 7 т. Київ : Наук. думка, 2006. Т. 5 : Р–Т. 704 с.
6. Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. Київ, 1999. 384 с.
7. Краткий словарь по эстетике. URL : http://esthetiks.ru/ (дата звернення: 12.01.2021).
8. Кузнецова М. А. Сказания о лекарственных растениях. Москва : Высшая школа, 1992. 272 с.
9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Москва, 2006. 944 с.
10. Панасенко Н.И. Теологические концепты в семантике фитонимов. Знак. Символ. Образ. Вып. 2. Черкассы: Черкасский гос. ун-т, 1997. С. 26.
11. Панасенко Н.И. Фитонимическая лексика в системе романских, германских и славянских языков (опыт ономасиологического и когнитивного анализа). Черкассы : Брама-Украина, 2010. 452 с.
12. Плетенецька Ю.М. Семантичний поділ умовного складу класичного та сучасного романів в аспекті перекладу. Мова: кодифікація, компетенція, комунікація. № 1. Черкаси, 2019. С. 60–73.
13. Прокопенко Н.М. Експресивно-оцінна семантика мовних одиниць в українському гумористичному дискурсі ХХ – поч. ХХІ ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 ; Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2017. 20 с.
14. Селиванова Е.А. Когнитивная ономасиология : монография. Київ : Фитосоциоцентр, 2000. 248 с.
15. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава : Довкілля, 2008. 712 с.
16. Словник української мови. URL : http://sum.in.ua/s/sum (дата звернення: 09.01.2021).
17. Усик Л.М. Когнітивно-ономасіологічна реконструкція оцінного компонента у семантиці фітонімів (на матеріалі назв лікарських рослин у німецькій, англійській, російській та українській мовах) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.17. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2017. 21 с.
18. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. Москва : Прогресс, 1986. Т. 2 : Е – Муж. 671 с.
19. Nowick E. Historical Common Names of Great Plains Plants, with Scientific Names Index: Volume II: Scientific Names Index. Lincoln: Zea Books, 2015. 454 p.
20. Online etymology dictionary. URL : https://www.etymonline.com/ (дата звернення: 12.01.2021).
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
140-146
Розділ
Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство