СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ЛЮДИНИ

  • Марія Михайлівна Телеки Буковинський державний медичний університет
Ключові слова: термінологічне словосполучення, ономасіологічна база, ономасіологічна ознака, семантична структура, інфекційний агент, інфекція, інфекційний процес, мікроорганізм

Анотація

Метою статті є когнітивно-ономасіологічний аналіз семантико-структурних типів деяких найменувань збудників інфек- ційних хвороб, що виявляють роль номінації як структури знань про позначене, на матеріалі латинської та англійської мов.

У роботі застосовано такі методи дослідження: метод вибірки, описовий, когнітивно-ономасіологічний аналіз, структур- ний, соціолінгвістичний. До структурного аналізу залучено зіставний аспект дослідження, що уможливлює виявлення певних закономірностей будови мікроорганізмів у латинській та англійських мовах.

Результати. Найменування інфекційних збудників хвороб віддзеркалюють зафіксоване в ономасіологічній структурі термінологічних одиниць відображення структур знань про позначене, зберігають у такий спосіб соціально-пізнавальний досвід інфікування організму людини, накопичений у процесі еволюції медичних знань. Мотиваційною основою для номіна- ції є інтра- й екстралінгвістичні чинники. Назви інфекційних агентів втілені переважно у прості та складені ономасіологічні структури. Так, у найменуванні збудників хвороб людини ономасіологічний базис вказує на клас, до якого належить інфек- ційний агент, а ономасіологічна ознака конкретизує базисний компонент, розширює інформаційний зміст термінологічного поняття. Варіативність способів утворення структурних моделей терміна залежить від ступеня пізнання об’єкта на певному етапі його дослідження. Вибір ознаки залежить від семантики компонентів структури знань про позначуваний предмет чи явище. Специфіку термінологічних найменувань на позначення збудників інфекційних хвороб людини висвітлюють вісім семантичних типів.

Висновки. Ономасіологічний базис представлений у чотирьох структурних моделях. Найбільш продуктивні в англійській та латинській мовах прості двокомпонентні моделі. Англійські ономасіологічні структури в семантичному плані інформатив- но об’ємні, у прагматичному – функціонально варіативні. Базис ономасіологічної структури доповнюють різні ознаки, які конкретизують, уточнюють, розширюють зміст терміна або вказують на відмінності означеного предмета, що належить до низки понять такого класу.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Англо-український ілюстрований медичний словник Дорланда : у 2 т. Львів : Наутілус, 2003. Т. 1 : A – L. XXVI. 1–1354 c. ; Т. 2 : M – Z. XXVI. 1355–2688 c.
2. Андрейчин М. Відкриття збудників інфекційних хвороб: сучасні досягнення і перспектива. Збірник праць ТО НТШ. Т. 5 : Нобелівський рух і Україна. Тернопіль : Джура, 2010. С. 204–223.
3. Дворецкий И. Латинско-русский словарь. 11-е изд., стереотип. Москва : Русский язык ; Медиа, 2008. 843 с.
4. Інфекційні хвороби : підручник / за ред. О. Голубовської. Київ : ВСВ «Медицина». 2012. 778 с.
5. Клестер А. Когнитивный подход к изучению межотраслевой термино-системы. Омский научный вестник. Филологические науки. 2012. № 4(111). С. 171–174.
6. Куцак Г. Співвідношення ономасіологічної і словотвірної структур у похідному слові. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». 2017. Вип. 7. С. 94–96.
7. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология / под ред. А. Воробьева. 2-е изд., испр. и доп. Москва : ООО «Медицинское информационное агентство», 2012. 704 с.
8. Мікробіологія, вірусологія, імунологія, інфекційні хвороби : словник / Г. Палій, В. Палій, В. Мруг, В. Ковальчук, І. Палій, А. Крижановська, Н. Шевчук ; за ред. Г. Палія, В. Палія. Київ : Здоров’я, 2004. 296 с.
9. Петрух Л., Головко І. Українсько-російсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник: А – Я. Київ : Медицина, 2015. 968 с.
10. Юрченко О. Ономасіологічна структура термінів-словосполучень ландшафтознавства. Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. Черкаси : Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2012. Вип. 14–15. С. 89–95.
11. Bartonella_henselae. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Bartonella_henselae (дата звернення: 05.01.2021).
12. Coronavirus. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/ (дата звернення: 26.02.2021).
13. Dokulil M. Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1962. 264 s.
14. Stedman’s Medical dictionary. URL: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/ (дата звернення: 05.01.2021).
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
111-116
Розділ
Романські, германські та інші мови