ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНОЗЕМЦІВ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ)

  • Юлія Вікторівна Святюк Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Лілія Олександрівна Сандига Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: фразеологічні одиниці, етнонім, фразеологізм, міжкультурна комунікація, екстралінгвістичні фактори, культурна компетенція

Анотація

Мета. Стаття присвячена виявленню етнокультурної своєрідності фразеологічних одиниць англійської мови, до складу яких входять етноніми. Метою статті є дослідження семантичної структури фразеологічних одиниць англійської мови, які репрезентують іноземців.

Методи. У дослідженні використано метод словникових дефініцій, метод суцільної вибірки для добору фразеологічних одиниць на позначення іноземців, міждисциплінарний метод аналізу лінгвістичних аспектів із залученням даних історії, етнології та соціології.

Результати. Аналіз фактичного матеріалу виявив, що у семантичній структурі фразеологічних одиниць етноніми уточнюють та модифікують значення основного компонента, викликають переосмислення значення основного компонента фразеологічних одиниць, можуть спричиняти антонімічні відношення між первинним та переосмисленим значенням основного компоненту фразеологічних одиниць (Dutch cure, Irishman’s hurricane). Входячи до складу фразеологізму, етноніми можуть як забезпечу- вати якісну характеристику та якісну оцінку денотату, приписуючи відповідні якості визначеному етносу (to talk to like a Dutch uncle, Jewish lightning), так і виконувати лише структурну функцію, надаючи фразеологічним одиницям національного колориту (Jewish typewriter). Переосмислене значення фразеологізмів з етнонімами ґрунтується на універсальній психологічній опозиції ‘свій – чужий’, відповідно до якої культура, спосіб життя, уявлення про інші нації, спосіб поведінки оцінюються негативно та з упередженням. Такі культурно марковані смисли, що зберігаються в семантиці фразеологічних одиниць з етнонімами, розпіз- наються учасниками комунікації завдяки їх культурній компетенції, вмінню актуалізувати історико-культурологічну інформацію.

Висновки. Проведений аналіз семантичної структури фразеологічних одиниць з етнонімами в англійській мові дозво- ляє зробити висновок, що фразеологізми на позначення іноземців репрезентують специфічне національно-культурне бачення багатонаціонального світу. У складі фразеологічних одиниць етноніми можуть забезпечувати якісну характеристику та якісну оцінку представників інших народів, так і виконувати лише структурну функцію.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм: монография. Москва : Академия, 2008. 271 с.
2. Ажнюк Б. М. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні. Київ, 1989. 136 с.
3. Войцехівська Н.К. Конфліктний дискурс: структурно-семантичний і комунікативно-прагматчиний аспекти : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 404 с.
4. Городецька О.В. Відображення англоцентризму в англійській мові. Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка. 2000. № 4. С. 103–108.
5. Кунин А.В. Больщой англо-русский фразеологический словарь. Москва : Русский язык, 2005. 1210 с.
6. Левченко О. П. Фразеологічна репрезентація світу. Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка. 2003. № 7. С. 307–315.
7. Рогач О.О. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з етнонімами : автореф. дис.… канд. філол. наук : 10.02.15. НАН України ; Ін-т укр. мови. Київ, 1999. 18 с.
8. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва : Языки русской культуры, 1996. 288 с.
9. Davletbaeva D. N., Ivanova A. M., Kozlova Y. A., Psycholinguistic Criteria for Understanding Phraseological Units. Mediterranean Journal of Social Science. 2015. № 6(4). P. 353–358.
10. Dobrovol’skij D. Cross-linguistic equivalence of idioms: does it really exist? Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation, Baltmannsweiler. 2011. P. 7–24.
11. Green J. Words Apart. The Language of Prejudice. London. 1996. 383 p.
12. Knapp K. Interkulturelle Kommunikation. Zeitschrift fur Fremdsprachenforschung. 1990. № 1. P. 62–93.
13. Melnyk N. Sociolinguistic studies of English language: analytical overview of the problem Science and Education a New Dimension. Philology Vol 63. Issue: 212. 2019. P. 36–40.
14. Zykova I. Phraseological Meaning as a Mechanism of Cultural Memory. Research on Phraseology Across Continents. Vol. 2. 2013. P. 388–407. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/83087031.pdf (дата звернення: 18.01.2021).
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
106-110
Розділ
Романські, германські та інші мови