КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІЙ ПІДХІД ДО КАТЕГОРІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ РОБЕРТА МАКЛОРІ

  • Світлана Анатоліївна Любимова Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: теорія побудови перспектив, просторово-часова орієнтація, фіксовані і змінні координати, перспективіза- ція, вербалізований соціокультурний стереотип

Анотація

Мета статті полягає у визначенні основних положень теорії побудови перспектив Роберта Маклорі та огляді її застосуван- ня у лінгвістичних студіях різної спрямованості.

Методи дослідження включають аналіз та опис, застосування яких зумовлене завданням виділити окремі положення, представити складну для розуміння теорію, виявити можливості її пристосування для різних дослідницьких цілей у лінгвіс- тичних дослідженнях.

Результати. Вихідним положенням цієї теорії є визнання того, що категоризація проходить за глибоко вкоріненою в люд- ську свідомість аналогією орієнтації людини на місцевості з урахуванням руху. Категорії виникають у процесі пізнавальної взаємодії з фіксованими та змінними координатами, які створюють різні перспективи, аналогічні тим, що люди використо- вують для орієнтації у фізичному просторі. Будь-яка категорія формується у зрівнянні з визначеними образами чи іншими видами дискретних ідей, при цьому увага людини фіксується на подібності та різниці до встановлених образів. Модель катего- ризації складається з трьох рівнів, що співвідносяться з парою фіксованої і змінної координати. Людина може концентрувати увагу тільки на одній парі координат, інші зберігаються в пам’яті як доведені факти, які стають передумовою умовиводів та невід’ємною частиною категоризаційної моделі. Теорія успішно використовується у дослідженнях дискурсу, лексичній семантиці, у соціолінгвістиці та когнітивній граматиці. Автор статті використає теорію Маклорі у лінгвокогнітивному дослі- дженні соціокультурних стереотипів американського медіадискурсу. Як вербалізовані конвенційно-оцінні зразки соціальних груп, соціокультурні стереотипи формуються у зрівнянні з етичними, поведінковими та естетичними стандартами американ- ської культури, що діють як фіксовані координати ментального простору.

Висновки. Теорія Маклорі є подальшим кроком у розвитку когнітивної лінгвістики. Універсальність цієї теорії полягає в тому, що вона може бути застосована у дослідженнях широкого кола питань, що стосуються мовної репрезентації знання у вербалізованих концептах та стереотипах як категоріях мовленнєвої картини світу.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Ирисханова О.К. Игры фокуса в языке: семантика, синтаксис и прагматика дефокусирования. Москва : Языки славянской культуры, 2014. 320 с.
2. Потапенко С.І. Номінація українських подій крізь призму розширеної теорії категоризації (на матеріалі англомовного новинного дискурсу). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. 2014. 17 (2). С. 151–159.
3. Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.К, Телия В.Н., Уфимцева А.А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. Москва : Наука, 1988. 216 с.
4. Adachi N. Vantage Theory formulations of ethnicities: the case of overseas Japanese. Language Sciences, 2010. 32(2), pp. 291–314. DOI: 10.1016/j.langsci.2009.10.010 (дата звернення: 28.12.2020).
5. Aoyagi M.H. Selection of Japanese categories during social interaction. / Eds. J. Taylor, R. Maclaury. Language and the Cognitive Construal of the World. Berlin, New York : Monton de Gruyter, 1995. Pp. 331–364.
6. Dirven R. Talk: Linguistic Action Perspetivized as Discourse. The Scene of Linguistic Action and Its Perspectivization by “Speak”, “Talk”, “Say” and “Tell”. / R. Dirven, L. Goossens, Y. Putseys, and E. Vorlat (Eds.). John Benjamins Publishing, 1982. Pp. 37–85.
7. Głaz A. Speakers’ choices: seeing things from a perspective. Cognitive Linguistics Today. / Lewandowska-Tomaszczyk, B., Turewicz, K. (Eds.). Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002. Pp. 287–303.
8. Głaz A. Cognition, categorization and language: Cognitive Grammar meets Vantage Theory. Rice Working Papers in Linguistics, 2009. No. 1, pp. 242–259.
9. Głaz A. Towards Extended Vantage Theory. Vantage Theory: Developments and Extensions. / A. Głaz, K. Allan (Eds.). Language Sciences, 2010. No. 32 (2), pp. 259–275.
10. Grace C.& Głaz A. Iberian Spanish “Macho”: Vantages and polysemy in culturally defined meaning. Language Sciences. 2010. No. 32 (2), pp. 323–334.
11. Croft W., Cruse D.A. Cognitive Linguistics. Cambridge University Press. 2004.
12. Kuno, S. Functional syntax: Anaphora, discourse and empathy. Chicago, IL, US : University of Chicago Press. 1987.
13. Labov W. The boundaries of words and their meanings. New Ways of Analysing Variation in English. / Charles J. Bailey and Roger Shuy (Eds.). Washington : Georgetown University Press, 1973, pp. 340–373.
14. Lakoff G. Women, fire, and dangerous things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago : The University of Chicago Press. 1987.
15. Langacker R.W. Constructions in Cognitive Grammar. English Linguistics. 2003. No. 20 (1), pp. 41–83.
16. MacLaury R.E. Vantage theory. Language and the Cognitive Construal of the World. / Taylor J.R., MacLaury R.E. (Eds.). Berlin and New York : Mouton de Gruyter, 1995. Pp. 231–276.
17. MacLaury R.E. Color and cognition in Mesoamerica: Constructing categories as vantages. Austin : University of Texas Press. 1997.
18. MacLaury R.E. Vantage Theory in cognitive science: An anthropological account of categorization and similarity judgement. Proceedings of the Interdisciplinary Workshop on Similarity and Categorization. / M. Ramscar, U. Hahn, E. Cambouropolos and H. Pain (Eds.). Edinburgh : University of Edinburgh, Department of Artificial Intelligence, 1997. Pp. 157–163.
19. MacLaury R.E. Basic color terms: Twenty five years after. The language of color in the Mediterranean: An anthology on linguistic and ethnographic aspects of color terms. / A. Borg (Eds.). Stockholm : Almquist & Wicksell International, 1999. Pp. 1–37.
20. MacLaury R.E. (2007). Categories of desaturated-complex color: Sensorial, perceptual, and cognitive models. Anthropology of Color Interdisciplinary multilevel modeling. / MacLaury, G.V. Paramei, D. Dedrick (Eds.). Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, pp. 125–150.
21. Rosch E. Cognitive representations of semantic categories. Journal of Experimental Psychology: General, 1975. No. 104, pp. 192–233.
22. Potapenko S. Manipulating Categories in Public Speeches and their Translations: Cognitive Rhetorical Application of Vantage Theory. Одеський лінгвістичний вісник, 2018. № 12, C. 81–88. DOI: 10.32837/2312-3192/12/12 (дата звернення: 28.12.2020).
23. Taylor J.R. Near synonyms as co-extensive categories: “High” and “tall” revisited. Language Sciences, 2003. No. 25(3), pp. 263–284.
24. Tribushinina E. EGO as a cognitive reference point: the case of «невысокий» and «низкий». Russian Linguistics, 2008. No. 32, pp. 15–183. DOI: 10.1007/s11185-008-9029-0 (дата звернення: 28.12.2020).
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
94-100
Розділ
Романські, германські та інші мови