ДЕРИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СЕМАНТИЦІ НОМІНАЦІЙ ПОГОДИ В ОНЛАЙН-НАРАТИВІ ПРО ПОГОДНІ НОВИНИ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКИХ ГАЗЕТ)

  • Наталія Ігорівна Бондарчук Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: словотвір, лексика, абревіація, скорочення, словоскладання, телескопія, конверсія, weather news story

Анотація

Мета. Мета статті – дослідження дериваційних процесів у семантиці номінацій погоди в онлайн-наративі про погодні новини британських газет.

Методи. Джерельна база дослідження представлена корпусом електронних текстів неожанру weather news story інтернет- версій британських періодичних якісних (www.thetimes.co.uk, www.theguardian.com/uk) і масових (www.www.thesun.co.uk, www.thedailymail.co.uk) видань (2014–2017 рр.). Дослідження методологічно ґрунтується на положеннях структурно-семан- тичного та функційного методів. Застосування функційного підходу у проєкції на наше дослідження дає змогу виявити спе- цифіку функціювання й організації лексичних одиниць у контекстуальному середовищі онлайн-наративу з огляду на їх роль у процесі змісто- та смислотворення погодних новин. Водночас застосовано описовий і порівняльний методи, які допомогли глибше розкрити індивідуально-авторські особливості текстів онлайн-наративу про погодні новини.

Результати. Досліджено дериваційні процеси у семантиці номінацій погоди. Здійснений огляд літератури підтвердив ідею про те, що творення нових слів відбувається за тими моделями, за тими словотворчими типами, які вже встановилися в мові або знову виникають. Сучасному дериваційному процесу номінацій погоди в ОНПН властиві типові способи словотворення, серед яких виокремлюємо афіксальний спосіб, спосіб словоскладання, телескопію, скорочення і конверсію. Найпоширені- шими способами словотворення у корпусі дослідження є афіксальний і словоскладання. Найпоширенішими префіксами, які слугували утворенню нових номінацій погоди, є префікси з контрарною семантикою un-, anti-, de- та зменшувальний префікс mini-, серед суфіксів ‒ відіменникові -ation, -er, -ism, ity, -ness і відприкметникові y, -ly, -al, -ic, -ish, -ent, -ous. У корпусі дослі- джуваних текстів виокремлено узуальні/словникові й оказіональні/авторські форми. Визначено, що вживання оказіональних форм слугує експресивним засобом вираження індивідуально-авторської мовної картини, де автор свідомо порушує мовні норми, аби надати певного експресивного фону оповіді.

Висновки. Проведений аналіз дериваційних процесів у семантиці номінацій погоди в онлайн-наративі про погодні нови- ни показав, що організація лексичних одиниць на позначення погоди відбувається крізь призму словотвірних особливостей оповіді. Дериваційні процеси в семантиці номінацій погоди зумовили наявність широкої палітри лексики в ОНПН, яка демон- струє авторський чинник його організації та урізноманітнює оповідь.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі : монографія. Київ : Грамота, 2004. 304 с.
2. Бялик В.Д. Дериваційний механізм утворення англійських інновацій. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер.: Філологія. Мовознавство. 2014. Т. 221. Вип. 209. С. 12–15.
3. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: избр. тр. / отв. ред. и авт. предисл. В.Г. Костомаров. АН СССР, Отд-ние лит. и яз. Москва : Наука, 1977.
4. Єнікєєва С.М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця ХХ – початку ХХІ століть) : автореф. дис. … д. філол. н. Київ, 2011. 32 с.
5. Єнікєєва С.М. Скорочення слова як механізм формотворення та словотворення у сучасній англійській мові. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Житомир : Ред.-видав. відділ Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка, 2006. Вип. 27. С. 93–96.
6. Зацний Ю.А. Шляхи і способи збагачення сучасної розмовної лексики англійської мови. Нова філологія. 2009. Вип. 34. С. 189–195.
7. Падучева Е.В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. Москва : Языки рус. к-ры, 1996. 464 c.
8. Приходько А.Н. Синтаксис естественного языка в фокусе когнитивно-дискурсивной парадигмы. Вісник Харківського національного університету. 2003. Вип. 609. С. 84–89.
9. Adams V. An Introduction to Modern English Word-Formation. Routledge, 2016, 240 p.
10. Anderson S.R., de Saussure L. René de Saussure and the theory of word formation. Language Science Press, 2018. 256 p.
11. Duffley P. Linguistic Meaning Meets Linguistic Form. Oxford University Press, 2020. 240p.
12. Halliday M.A.K., Matthiessen M.I.M. An Introduction to Functional Grammar. 3rd ed. Abingdon; New York : Routledge, 2013. 480 p.
13. Laurie B., Lieber R., Plag I. The Oxford reference guide to English morphology. Oxford : Oxford University Press, 2013. 681 p.
14. Lipka L. English Lexicology: Lexical Structure, Word Semantics and Word Formation. Tübingen : Narr, 2002. 244 p.
15. Plag I. Word-Formation in English. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. 254 p.
16. Pound L. Blends – Their Relation to English Word Formation. Read Books Ltd, 2016. 64 p.
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
68-72
Розділ
Романські, германські та інші мови