ЕКСПЛІКАЦІЯ ОБРАЗУ ВОГНЮ В ЛІРИЦІ А. БЄЛОГО 1890–1910 РОКІВ

  • Наталія Миколаївна Сиромля Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: російський символізм, поезія, стихія вогню, А. Бєлий, традиційна та авторська символіка

Анотація

Мета статті – дослідити експлікацію символічних значень образу вогню в поезії російського символіста А. Бєлого.

Методи дослідження. В даній студії символізм стихії вогню вивчається з лінгвістичної та лінгвокультурологічної точок зору. За допомогою прийомів описового методу відібраний та описаний цитатний матеріал, лінгвостатистичний аналіз дав змогу визначити найбільш частотні конструкції, порівняльно-зіставний аналіз символіки стихій використовувся для вияв- лення авторських символічних значень стихії вогню на тлі традиційних, які були знайдені у культурологічних словниках, енциклопедіях.

Результати дослідження. Виявлені та описані механізми, що дозволяють експлікувати традиційні та індивідуально- авторські символічні значення образу вогню в ліриці А. Бєлого: це є взаємодія міфологем та архетипів, виявлених у най- ближчому оточенні образу, експлікованого лексемою «вогонь». З одного боку, предметом вивчення є традиційна символіка стихії вогню, зумовлена німецько-скандинавською міфологією та бінарними архетипічними опозиціями, визначеними у пое- тичному мовленні автора. З іншого боку, проаналізовано індивідуально-авторську символіку, зумовлену поетичним світогля- дом поета-символіста. Архетипи представлені бінарними опозиціями, що актуалізують семантику вертикального напрямку, амбівалентності, анімізму та антропоморфізму. Основні традиційні значення культурологічного символу «Вогонь» пред- ставлені у словниках та енциклопедіях символів, міфологій: живий, рухливий елемент, символ божественної енергії, світ божественних сутностей, субститут Бога на Землі, що характеризується властивостями амбівалентності – символ створення і руйнування, життя і смерті, символ родючості, символ пристрасті, сильних почуттів і бажань, символ перетворення, від- родження, взаємодії стихій, символ очищення і зцілення, світла, мужності, символ творчості, натхнення. Індивідуально- авторські символічні значення формуються відповідно до його переосмислення міфів та архетипів. Отже, індивідуально- авторські символічні значення стихії вогню А. Бєлого такі: символ «Вогонь» трактується як відплата, виклик, він корелює із символістичним візіонерським «переживанням», тканиною, небесними явищами – «світанками» та «заходами сонця» як втілення інформації тонкого світу, людського тіла та його психічного світу, артефактів, дорогоцінних каменів на основі від- тінків червоного та жовтого кольорів та властивостей прозорості, «земний» вогонь символізує фізично-життєві переживан- ня, «небесний» – «займання духовної людини».

Висновки. Таким чином, використання міфологеми Тор, авторське осмислення архетипних опозицій у семантичному колі образу вогню зумовило вираження традиційних і індивідуально-авторських інтерпретацій символіки вогню в ліриці А. Бєлого досліджуваного періоду.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Белый А. Сочинения. В 2-х т. Т.1. Поэзия; Проза. Москва : Худож. лит., 1990. 703 с.
2. Белый А. Собрание сочинений. Стихотворения и поэмы. Москва : Республика, 1994. 560 с.
3. Белый А. Символизм как миропонимание / Сост., вступ. ст. и прим. Л. А. Сугай. Москва : Республика, 1994. 528 с.
4. Иванов В., Топоров В. Славянские языковые моделирующие семиотические системы: Древний период. Москва : Наука, 1965. 246 с.
5. Колобаева Л. Русский символизм. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 296 с.
6. Мифы народов мира Энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. К-Я. / Гл. ред. С. А. Токарев. Москва : Рос. Энциклопедия, 1997. 720 с.
7. Русский ассоциативный словарь. В 2 т. Т.1. От стимула к реакции: Ок. 7000 стимулов / Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. Москва : ООО «Издательство Астрель» : ООО «Издательство АСТ», 2002. 784 с.
8. Сыромля Н. The Explication of the Author’s Traditional Symbolism of the Element Fire in the Poetry of the Russian Symbolist Poet K. Balmont: The Actualization of Zoroastrianism Motives. LANGUAGE ART, 4(3). 2019. P. 103–117 https://doi.org/10.22046/LA.2019.18 (дата звернення: 06.01.2021).
9. Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм. Космическая символика. Санкт-Петербург : «Академический проект», 2003. 816 с.
Опубліковано
2021-04-12
Сторінки
48-51
Розділ
Російська мова та література