НАБУТТЯ НАЗВАМИ АРТЕФАКТІВ ПЕРЕНОСНОГО ЗНАЧЕННЯ ЗА МЕТОНІМІЧНОЮ МОДЕЛЛЮ «ЧАСТИНА ‒ ЦІЛЕ»

  • Аліна Володимирівна Буранова Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: семантичний розвиток, найменування, переосмислення, моделювання, метонімія

Анотація

Мета. Семантичний розвиток найменувань продовжує залишатись актуальним питанням у сучасній лінгвістиці. Дослі- дження присвячено виявленню й аналізу переносних значень найменувань артефактів, що є компонентами сталих виразів в українській, німецькій та англійській мовах, які були утворені за метонімічною моделлю «частина ‒ ціле».

Методи. У дослідженні було застосовано метод словникових дефініцій для демонстрації шляхів розвитку переносного значення у семантичній структурі найменувань артефактів і метод моделювання, який дав змогу побудувати моделі семан- тичного розвитку метонімічних назв на позначення артефактів у трьох мовах, а саме метонімічної моделі «частина ‒ ціле».

Результати. Метонімія як семантичний процес відбувається на основі подібності за суміжністю. Значна увага у лінгвістич- ній науці приділяється метонімічному моделюванню, за допомогою якого можна побудувати моделі семантичного розвитку лек- сем на позначення артефактів в українській, німецькій та англійській мовах. Встановлено, що артефактом є будь-який штучно створений людиною предмет. У процесі дослідження обчислено відсоткові показники співвідношення набуття найменуваннями артефактів переносного значення («частина ‒ ціле» (укр. 85,7% / нім. 68,4%/ англ. 90,5%), «причина ‒ наслідок» (укр. 9,5% / нім. 26,3% / англ. 9,5%), «вмістилище ‒ вміст» (укр. 4,8 % / нім. 5,3%), де модель «частина ‒ ціле» значно переважає над іншими.

Висновки. Метонімічне переосмислення за моделлю «частина ‒ ціле» є найбільш поширеним серед досліджуваних мето- німічних моделей. Це пов’язано з властивістю людської свідомості пізнавати дійсність у напрямі від конкретного до загально- го. Усвідомлення цілого через частину виступає важливим способом пізнання дійсності, що відображає когнітивно зумовлені способи номінації. Під час дослідження зафіксовано і проаналізовано подібності та відмінності трансформацій українських, німецьких й англійських назв артефактів, які відбулись на основі метонімічного перенесення. Спільні й відмінні тенденції у набутті назвами артефактів переносного значення відбивають національні стереотипи образно-асоціативного мислення пев- ної лінгвокультурної спільноти.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Балли Ш. Французская стилистика. Москва : Изд-во иностр. лит., 1961. 394 с.
2. Гапченко О. Когнітивні аспекти метонімії. Українське мовознавство, 2016. Вип. 1. С. 53‒65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Um_2016_1_6 (дата звернення: 15.10.2020).
3. Гладка В.А. Метонімія і метафора: питання диференціації понять. Закарпатські філологічні студії. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2018. № Вип. 1. С. 71‒75. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25107 (дата звернення: 10.10.2020).
4. Гуменюк Т.І. Лексико-семантичні процеси в сучасній телевізійній фаховій мові. Мова: класичне – модерне – постмодерне. 2016. Вип. 2. С. 262–269.
5. Приблуда Л.М. Структура та стилістичні функції вторинних номінацій в українській художній прозі початку XXI століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. НАН України. Інститут укр. мови. Київ, 2019. URL: http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/councils/Documents/prybluda-avtoref.pdf (дата звернення: 15.10.2020).
6. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Підручник. Полтава : Довкілля. Київ, 2008. 712 с.
7. Скиба В. А. «Идет-гудет зеленый шум…» (Метонимия и синекдоха). Русская словесность. 2001. № 2. С. 70–75.
8. Словник української мови URL: http://sum.in.ua/s/sum (дата звернення: 19.06.2020).
9. Тараненко А.А. Языковая семантика в ее динамических аспектах. Монография / АН УССР. Институт языковедения им. А.А. Потебни. Київ : Наукова думка, 1989. 256 с.
10. Удинська А.Г. Метонімічні переноси на позначення людини в англійській та українській мовах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: 10.02.17. Донецьк : Донецький національний університет, 2007. 21 с.
11. Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О., М.П. Зяблюк та ін.‒ 2-ге вид.,випр. і доп. Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. 824 с.
12. Dictionary. Encyclopedia and Thesaurus URL: www.thefreedictionary.com (дата звернення: 15.06.2020).
13. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache URL: https://www.dwds.de/ (дата звернення: 11.06.2020).
14. Duden Wörterbücher URL: http://www.duden.de/ (дата звернення: 19.07.2020).
15. Eco U. The Theory of Semiotics. Bloomington : Indiana University Press, 1979. 354 p.
16. English Oxford Living Dictionaries URL: https://en.oxforddictionaries.com/ (дата звернення: 24.07.2020).
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
104-108
Розділ
Загальне мовознавство