ОБРАЗНИЙ КОМПОНЕНТ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ЛІНГВОЕТИЧНОГО КОНЦЕПТУ DIGNITY

  • Ельдар Олександрович Веремчук Запорізький національний університет
Ключові слова: внутрішня форма, етимологічний компонент, макроструктура, метафоричний потенціал, семантика

Анотація

Мета. Метою статті є висвітлення образного компоненту англійськомовного лінгвоетичного концепту DIGNITY. Реаліза- ція заявленої мети відбувається шляхом інвентаризації основних вербалізаторів англійськомовного концепту DIGNITY, ана- лізом їх етимології, виявлення сем, які покладені в основу їх внутрішньої форми, висвітлення образного компоненту макро- структури аналізованого концепту як сукупності образів його вербалізаторів.

Методи. Застосування методу аналізу лексикографічних джерел дозволило інвентаризувати ключові вербалізатори аналі- зованого концепту, методи семантичного та етимологічного аналізу були застосовані для висвітлення семантики відібраних лексем в діахронічному аспекті. Метод лінгвокогнітивної інтерпретації дозволив виявити образний компонент у внутрішній формі досліджуваних лексем та встановити особливості образного компоненту макроструктури концепту DIGNITY.

Результати. Наявність образного складника у концепті доводиться нейролінгвістичними особливостями людського піз- нання: чуттєвий образ кодує концепт, формуючи одиницю універсального предметного коду. Виокремлюють два типи образу: перцептивний – сформований у свідомості людини на основі даних, отриманих через людські органи чуття, та когнітивний – переосмислений шляхом його порівняння із вже відомими концептами та проведенні асоціативних метафоричних паралелей. В основу образного компонента концепту покладена внутрішня форма його вербалізаторів. Дослідження образного аспекту внутрішньої форми слова уможливлює дослідження когнітивних механізмів номінацій у мові. Окрема дослідницька увага спрямована на особливості представлення різних ознак (форма, колір, структура, розташування в просторі, місцезнаходження, часові ознаки, призначення чи функція, устрій, характер застосування) у внутрішній формі слова.

Висновки. Макроструктура концепту складається з трьох основних конституєнтів: змісту, образу та інтерпретаційного поля. Образний компонент макроструктури виражається внутрішньою формою його ключових вербалізаторів. Висвітлення концептуального образу дозволяє простежити, яким чином концепт репрезентовано у свідомості мовців у синхронному та діа- хронному зрізах та встановити його метафоричний потенціал для переосмислення. Аналіз образного компоненту англійсько- мовного концепту DIGNITY довів, що в його основу покладена риса «прийнятність», а похідними рисами, що доповнюють образ, є «похвала», «висока оцінка», «приємність», «привабливість».


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Москва, 1999. 896 c.
2. Веремчук Е.О., Єнікєєва С.М. Лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний параметри англійськомовного лексико-семантичного поля SPACE / КОСМОС : монографія. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2020. 244 с.
3. Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт. Москва : Academia, 2004. 255 c.
4. Головенко К.В. Внутрішня форма слова як образна ознака. Вісник Кіровоградського університету. Філологічні науки. Кіровоград, 2012. № 137. С. 480–484.
5. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Москва : Наука, 2004. 189 с.
6. Косенко А.В. До питання структури концепту. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Філологічні науки. Ніжин, 2011. № 2. С. 49–51.
7. Культурология. XX век : Энциклопедия в 2-х т. Санкт-Петербург : Университетская книга, 1998. Т. 2. 446 с.
8. Полюжин М.М. Поняття, концепт та його структура. Науковий вісник східноєвропейського національного університету імені Л. Українки. Луцьк, 2015. № 4. С. 214–223.
9. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж : Истоки, 2002. 191 с.
10. Розвод Е.В. Вербалізація концепту SUN : лінгвокультурний аспект (на матеріалі американського варіанта англійської мови) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Луцьк, 2017. 263 с.
11. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. Москва : Просвещение, 1975. 271 с.
12. Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи. Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1985. 172 с.
13. Стернин И.А. Методика исследования структуры концепта. Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж, 2001. С. 58–65.
14. Стефурак Р.І. Внутрішня форма слова-образу СВІТ у художньому тексті В. Стефаника. Вісник Прикарпатського Університету. Філологія (літературознавство). Івано-Франківськ: 2008. Вип. 18. С. 112–115.
15. Etymology dictionary. URL: https://www.etymonline.com (дата звернення: 25.09.2020).
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
76-79
Розділ
Романські, германські та інші мови