МЕНАСИВ У СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ

  • Наталія Юріївна Куравська Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Уляна Ігорівна Тиха Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: менасивність, менасивна модальність, менасивна семантика, менасив, менасивне висловлення, менасив- на ситуація, менасивне значення

Анотація

Мета. Стаття присвячена вивченню семантики менасива як засобу вираження модальності волевиявлення. Метою стат- ті є розкриття сутності менасива, визначення його семантичної структури і функціонально-семантичної специфіки; розгляд менасивної ситуації в системі її складників; аналіз різнорівневих засобів вираження менасива в художніх текстах сучасної української мови.

Методи. У статті використано метод теоретико-концептуального аналізу для критичного аналізу концепцій, наявних в українському й зарубіжному мовознавстві стосовно менасива, метод суцільної фіксації менасивних висловлень із художніх текстів сучасної української мови, описовий метод із використанням прийому внутрішньої інтерпретації для встановлення диференційних ознак менасива, методики функціонально-семантичного й функціонально-прагматичного аналізу для харак- теристики функціонально-семантичних особливостей менасива та засобів його вираження в художніх текстах сучасної укра- їнської мови, а також для дослідження менасива в дії, у процесі його функціонування, метод контекстуального аналізу, який передбачає наявність деякого контексту, у якому вивчаємо й аналізуємо семантику менасива.

Результати. У статті розкрито сутність, семантичну й функціональну своєрідність менасива на тлі інших модальних виявів. З’ясовано, що менасив є складним лінгвістичним явищем, виникнення якого пов’язане з необхідністю оформлення одного з видів модальних значень, а саме значення погрози. Визначено, що менасив є особливим типом волевиявлення, що реалізує семантику погрози сукупністю різнорівневих засобів. З’ясовано, що для менасива характерні незалежність семан- тичної структури, функціональна, комунікативна і прагматична специфіка, різноманітність структурних типів. У статті також показано специфіку української мови в семантико-граматичному сенсі.

Висновки. Автори статті дійшли висновку, що менасив є одним із типів модальності пом’якшеного волевиявлення, спря- мований на задоволення потреб, бажань та інтересів мовця, а для менасивних висловлень характерна наявність свободи вибо- ру в адресата, оскільки він ухвалює рішення про виконання / невиконання дії, яка є бенефактивною для адресанта. У менасив- ній ситуації статус учасників комунікативного процесу несуттєвий, а каузовану дію виконує адресат; менасивні висловлення можуть уживати як в офіційній, так і в неофіційній обстановці, вони є ініціативними й нормативними. Для вираження мена- сива використовують вербальні (лексико-семантичні, морфологічні, синтаксичні) і невербальні засоби, які засвідчують і вияв- ляють іллокутивну силу погрози.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Білодід І.К. Словник української мови : в 11-ти томах. Київ : Наукова думка, 1975. Т. 6. 832 c.
2. Быстров В.В. Функционально-семантический анализ менасивных диалогических реплик : дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. Тверь, 2001. 117 с.
3. Войцехівська Н.К. Засоби вираження погрози в українському конфліктному діалогічному дискурсі. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Київ, 2014. № 30. С. 17–30.
4. Дрінко Г.Г. Спонукальні конструкції в англійській та українській мовах : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.17. Донецьк, 2005. 20 с.
5. Коротич К.В. Комунікативні стратегії погрози та подолання страху в дискурсі української преси ХХ–ХХІ століть : мовні механізми впливу на реципієнта. Вісник Львівського університету. 2009. №. 46. Ч. 1. С. 140–145.
6. Куравська Н.Ю. Модальність волевиявлення в художньому стилі сучасної української мови : дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Івано-Франківськ, 2016. 205 c.
7. Пономаренко О.О. Мовленнєві акти погрози в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Харків, 2019. 23 с.
8. Тараненко К.В. Прагматика погрози як засобу деструктивної мовленнєвої поведінки. Молодий вчений. 2018. № 9 (61). С. 120–123.
9. Шевченко М.Ю. Лексико-граматичні засоби вираження мовленнєвого акту менасива в англійській мові. Філологія. Мовознавство. Наукові праці. 2014. № 209. Т. 221. С. 112–116.
10. Austin J.L. How to Do Things With Words. Harvard : University Press, 1981. 169 p.
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
36-41
Розділ
Українська мова та література