НЕОРЕАЛІЗМ У СУЧАСНІЙ ПРОЗІ ПРО РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ ТА ВІЙНУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

  • Яніна Іванівна Кулінська Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Ключові слова: реалізм, майданно-воєнна проза, теоретико-критичний дискурс, деміфологізація, типологія, герой-персо- наж, ідейність, стильова манера, нарація

Анотація

У статті розглядаються твори, присвячені Революції Гідності та російсько-українській війні на сході України.

Мета. Метою пропонованого дослідження є аналіз романів українських письменників (А. Кокотюхи, Р. Найди, С. Уха- чевського, В. Івченка, В. Іванини), написаних в естетиці неореалізму, схарактеризувати особливості такої прози та оцінити її в контексті творів аналогічної тематики.

Методи. Під час дослідження використано такі методи: описовий, історико-біографічний, порівняльно-історичний (для зіставлення різних типів персонажів і відстеження динаміки окремих образів); наявні елементи герменевтичного методу, нара- тивного та інтертекстуального аналізу тощо.

Результати. У процесі дослідження виявлено, що серед масиву майданно-воєнних текстів з’явилися твори, написані в есте- тиці неореалізму. Їхні автори, прагнучи пізнати людину складної перехідної доби, показати різноманітні психоемоційні стани та розібратися загалом у соціальних метаморфозах під час зміни суспільного устрою, воєнних катаклізмів і особистісних криз, репрезентують у своїх творах героїв із різних соціальних верств в екстремальних обставинах (Революція Гідності та війна на сході України), розкриваючи через вчинки характери персонажів, їхню психологію і мотивацію (часто ірраціональну сутність). При цьому зазначено, що історично-соціальний контекст у цих творах – насправді лише тло для аналізу письменниками різ- них проявів життя українців, а також для пошуку незалежних від соціуму чи індивідууму закономірностей буття. Акценти із соціальних картин-узагальнень зміщуються у творах на їхнє осмислення, мікросвіт особистості цікавить авторів як складник макросвіту буття соціуму. Зауважено, що поява в романах міфологем братовбивства, гріхопадіння та ін. надає творам філософ- ського підтексту, а підкреслена увага до документальної достовірності та глибокий психологізм є рисами неореалізму в текстах.

Висновки. Дослідження неореалістичних творів, присвячених Революції Гідності та війни на сході України, дають змогу сформувати повніше уявлення про сучасну українську літературу.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бернадська Н. Канон соцреалістичного роману. Слово і Час. 2005. № 2. С. 44–52.
2. Бойко Л. І не Європа, і не просвіта… 20-і роки: літературні дискусії, полеміки: літ.-критич. ст. Київ : Дніпро, 1991. С. 261–288.
3. Бровко О. Новела в структурі української прози: модифікації та функції : монографія. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. 399 с.
4. Васильєва О. «Якби Майдан змінив усіх, не було б ніяких ватників» – Кокотюха. URL: https://gazeta.ua/articles/culture/_akbi-majdan-zminiv-usih-ne-bulo-b-niyakih-vatnikiv-kokotyuha/624758?mobile=true (дата звернення: 17.10.2020).
5. Головій О. Дискурс неореалізму в українській літературній критиці доби модерну: концепція Миколи Зерова. Наукові записки. Серія “Філологічна”. 2012. Вип. 28. С. 26–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_28_5 (дата звернення: 22.10.2020).
6. Головій О. Неореалізм як теоретико-критичний дискурс в українському та російському літературознавстві ХІХ–ХХ ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06. Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2011. 20 с.
7. Гундорова Т.І. Реалізм і неоромантизм в українській літературі початку ХХ ст. (теоретико-методологічний аспект). Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – початку ХХ ст. Київ : Наук. думка, 1991. С. 166–191.
8. Жигун С.В. Український неореалізм: еволюція наукового і художнього дискурсу : автореф. дис. … докт. філол. наук : 10.01.06. Київський ун-т ім. Б. Грінченка. Київ, 2016. 20 с.
9. Івченко В. Держава – це я! Тиждень. 2014. 29 квітня. URL: https://tyzhden.ua/Columns/50/108713 (дата звернення: 28.10.2020).
10. Івченко В. 2014: у 2-х книгах : роман. Київ : Темпора, 2015. Ч. 1. 416 с.; Ч. 2. 440 с.
11. Кавун Л. Участь ВАПЛІТЕ в літературній дискусії 1925–1928 років. Українська мова й література у сучасній школі. 2013. № 10. С. 26–30.
12. Качуровський І. Ґенерика і архітектоніка. Київ, 2005. Кн. 1: Література европейського Середньовіччя. 382 с.
13. Кокотюха А. Вогняна зима : роман. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного дозвілля», 2015. 352 с.
14. Коцарев О. «2014» Владислава Івченка: епопея не без іронії. URL: http://litakcent.com/2015/10/20/2014-vladyslavaivchenka-epopeja-ne-bez-ironiji/ (дата звернення: 28.10.2020).
15. Левчук Яр. «Золотий письменник України» написав жорстку й відверту розповідь про Майдан». URL: http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/47696/ (дата звернення: 22.10.2020).
16. Найда Р. Редут : роман. Київ : Ярославів Вал, 2014. 173 с.
17. Пахаренко В. Українська поетика. Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. 319 с.
18. Скоріна Г., Рябченко М. #Книги про війну: сучасний феномен української літератури. 18 жовтня 2019. URL: https://www.armyfm.com.ua/knigi-pro-vijnu-suchasnij-fenomen-ukrainskoi-literaturi/ (дата звернення: 25.09.2020).
19. Сулима М. Михайль Семенко й Олександр Олесь. Слово і Час. 2009. № 1. С. 24–27.
20. Трофименко Т. Війна, правда, вигадка й реалізм. URL: http://litakcent.com/2015/11/18/vijna-pravda-vyhadka-jrealizm/(дата звернення: 17.10.2020).
21. Трофименко Т. В очікуванні на реалізм. URL: http://litakcent.com/2013/10/22/v-ochikuvanni-na-realizm/ (дата звернення: 17.10.2020).
22. Ухачевський С. Легенди нескореної зими. Львів : Кальварія, 2016. 288 с.
23. Цимбал Я. Небажаний Бажан. Тиждень. 12 жовтня 2019. URL: https://tyzhden.ua/History/236424 (дата звернення: 27.11.2020).
24. Фащенко В. У глибинах людського буття: літературознавчі студії. Одеса : Маяк, 2005. 640 с.
25. Федорів У.М. «Головні герої» соцреалістичних текстів: герой-партієць. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: «Філологія». 2018. № 4(72) (дата звернення: 22.10.2020).
26. Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років. Київ : Ніка-Центр, 2006. 384 с.
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
28-35
Розділ
Українська мова та література