АНТИКОЛОНІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ КОМЕДІЙ ГРИГОРІЯ КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА

  • Юлія Федорівна Величковська Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: колоніальна система, просвітництво, гуманізм, двомовність, анекдот, нові дворяни

Анотація

Мета. Метою розвідки є дослідження специфіки формування та розвитку антиколоніальних проблем у національній літе- ратурі у першій половині ХІХ століття, втілених у соціально-побутових комедіях Григорія Квітки-Основ’яненка «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе», «Дворянские выборы», «Шельменко – волостной писарь», «Ясновидящая» та «Шельменко – денщик».

Методи. Дослідження ґрунтується на загальнонаукових методах аналізу, синтезу, спостереження, добору та систематизації матеріалу. Елементи історико-літературного підходу сприяли дослідженню колоніальної політики імперського уряду в Украї- ні, що спричинила вплив на формування життєвих поглядів митця, а також особливості розвитку соціально-побутової комедії як жанру в національній літературі. Проблемно-тематичний, філософський та психоаналітичний підходи були використані у дослідженні відображених автором антиколоніальних проблем у змісті соціально-побутових комедій.

Результати. У статті проаналізовано особистий підхід Г. Квітки-Основ’яненка до творення соціально-побутових комедій, що ґрунтувався на неоднозначності світосприйняття митця. Світогляд драматурга характеризується поєднанням патріархаль- них ідей із просвітницьким реалізмом, зверненим до християнського гуманізму. Аналіз жанрових і стильових особливостей драматичних творів, світосприйняття автора, сприяли з’ясуванню ідейно-проблемного змісту комедій. Доведено, що традиції класицистичної сатири (Мольєра та Нікола Буало) та принципи художнього узагальнення символічних образів були застосо- вані автором задля художнього зображення української еліти, котра, формуючись під впливом колоніальної політики імперії часів Катерини ІІ, перетворилася на новий суспільний клас, що отримав назву «нові дворяни». Сатиричне зображення реа- лістичних картин життя стало об’єднуючим елементом соціально-побутових комедій митця. Двомовність п’єс презентувала звернення автора до своїх співвітчизників з метою осмислення наслідків московського колоніального впливу на їхнє життя. Автор прагнув пробудити у «нових дворян» бажання корегувати власну «втрачену національну свідомость» через загострення їхньої уваги на руйнівних колонізаторських засобах.

Висновки. Системний аналіз соціально-побутових комедій Григорія Квітки-Основ’яненка надав змогу виявити як індиві- дуально-авторські погляди на колонізацію України (втрата людської гідності новими дворянами, їхня розбещеність, підлість і забобонність), так і тенденції розвитку антиколоніальних ідей у національній драматургії (зв’язок романтизму із просвітни- цтвом та гуманістичними ідеями Мольєра, Ніколя Буало, Ж.-Ж. Руссо) першої половини ХІХ століття, що засвідчили процес розбудови антиколоніального спротиву по всій території тодішньої України.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Буторіна Н. Національні мотиви у творчості Григорія Квітки-Основ'яненка. Слово і Час. 2005. № 6. С. 76–79.
2. Вільна Я. Роль українських приказок та прислів’їв у гумористичних мініатюрах Г. Квітку-Основ’яненка «На пущання – як зав’язано» та «Підбрехач». Українське літературознавство. 2012. Вип. 75. С. 169–175.
3. Гончар О.І. Григорій Квітка-Основ’яненко. Життя і творчість. Київ, 1969. 366 с.
4. Записка о малароссійскомъ дворянствҍ маршала Роменскаго повҍта Василія Полетики 1809 г. Киевская старина. Т. LX. № 1. Кіевъ, 1893. С. 1–14.
5. Зеров М. Нове українське письменство: історичний нарис. Мюнхен : Інститут Літератури, 1960. 306 с.
6. Історія української літератури. XIX століття: У 3 кн. / За ред. М. Т. Яценка. Київ : Либідь, 1995. Кн. 1. 368 с.
7. Історія української літератури у 12 т. Т. 3. : Література ХІХ століття (1800-1830). / За ред. М. Бондара, Ю. Кузнєцова. Київ : Наукова думка, 2016. 748 с.
8. Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Твори у 8 т. Т. 8 / підготовка текстів та примітки О. І. Гончара. Київ : Дніпро, 1970. 380 с.
9. Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7 т. Т. 1 : Драматичні твори / гол. ред. П.М. Федченко. Київ : Наукова думка, 1978. 496 с.
10. Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7 т. Т. 7 : Історичні, етнографічні, літературно-публіцистичні статті, листи. Київ, 1981. 567 с.
11. Кириченко Ю.С. Ідейно-естетичні передумови формування уснооповідної манери української прози Г. Квітки-Основ’яненка. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. 2017.
№ 1. С. 132–140.
12. Марковъ Н.Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко. Историко-литературный очеркъ. Киевская старина. Т. V. № 6. Кіевъ, 1883. С. 193-211.
13. Ни-къ Ѳ. Какъ готовили Кременчугъ къ встрҍчҍ имп. Екатерины ІІ. Киевская старина. Т. V. № 2. Кіевъ, 1883. С. 460-464.
14. Субтельний О. Україна. Історія / Вступна стаття С. В. Кульчицького. Київ, 1991. 512 с.
15. Сумцовъ Н. Слободско-украинское дворянство въ произведеніяхъ Г. Ѳ. Квитки. Киевская старина. Т. VІІІ. № 6. Кіевъ, 1884. С. 201- 209.
16. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. Книга перша: Навч. посібник / Упоряд. П.М. Федченко, М.М. Павлюк. Т.В. Бовсунівська; за ред. П.М. Федченка. Київ : Либідь,
1996. 416 с.
17. Федута О. Автор-білінгв у пошуках читача (колізія Г. Квітки-Основ'яненка). Слово і час. 2016. № 9. С. 97–103.
18. Франко І. Zarysy ruchu literackiego Rusinow. Зібрання творів : у 50 т. Т. 26. Київ : Наукова думка, 1980. С. 350–354.
19. Франко І. Русько-український театр (Історичні обриси). Зібрання творів: у 50 т. Т. 29. Київ : Наукова думка, 1981. С. 293–336.
20. Щербина В. Эпизодъ при выборахъ въ законодательную коммиссію 1767 г. Киевская старина. Т. LІІ. № 7. Кіевъ, 1896. С. 20–24.
21. Юрчук О. У тіні імперії : Українська література у світлі постколоніальної теорії : монографія. Київ : «Академія», 2013. 224 с.
22. Ярошевич І.А. «Олітературення» фольклорних жанрів в оповіданнях Г. Квітки-Основ’яненка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. 2014. № 1107, вип. 70. С. 234–238.
Опубліковано
2020-12-23
Сторінки
8-13
Розділ
Українська мова та література