ЛІНГВАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ВИМИРАННЯ ВИДІВ У НОВИННИХ ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОГО САЙТУ БІ-БІ-СІ: КОНСТРУКЦІЙНИЙ АСПЕКТ

  • Наталія Михайлівна Талавіра Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
  • Анна Іванівна Набок Академія Державної пенітенціарної служби
Ключові слова: новинний інтернет-дискурс, конструкційна граматика, безпосередня конструкція, модифікована кон- струкція, розширена конструкція

Анотація

Статтю присвячено встановленню конструкційного аспекту лінгвального представлення вимирання видів у новинних текстах англомовного сайту Бі-Бі-Сі.

Метою дослідження постає вивчення мовного представлення процесу вимирання як комунікативного й соціокультурного феномену з опертям на положення конструкційної граматики. Розвідка має підґрунтям те, що інтернет-дискурс як нове комунікативне середовище дає поштовх численним напрямам мовознавчих досліджень у царині інтернет-лінгвістики, спонукаючи, зокрема, до розгляду англомовних медіатекстів сайту Бі-Бі-Сі, сконцентрованих на висвітленні актуальних проблем зміни світової екосистеми та захисту навколишнього середовища в ракурсі вимирання видів. Згідно з конструктивною граматикою мовна форма та мовне значення представляють не окремі незалежні рівні, а існують у взаємопов’язаності та взаємозалежності. Потрактування наявного зв’язку форми й значення виявляється у сприйнятті мови як набору конструкцій і граматичних схем, які утворюють системи та накладаються й доповнюють одна одну. Існуючи у вигляді збірних мовних одиниць, конструкції вкорінені в людську свідомість як структури, готові до контекстуально зумовленого використання у відповідних комунікативних ситуаціях.

Методи. Дослідницькі методи, використані у статті, передбачають довільну вибірку матеріалу для виокремлення одиниць на позначення процесу вимирання, метод дискурс-аналізу, спрямований на вивчення втілення ідеї вимирання в англомовному новинному інтернет-дискурсі, та контекстуальний аналіз задля виявлення розміщення, сполучуваності й функціонування номінацій на позначення вимирання залежно від контексту.

Результати. Здобутки проведеної розвідки дають змогу синтагматично встановити безпосередні, модифіковані та розширені конструкції на позначення вимирання. Наведені різновиди конструкцій класифіковано відповідно до ключових факторів вимирання. Виокремлено конструкції на позначення груп вимираючих видів, рівня загрози, стадій знищення, ролі людини у процесі вимирання. У складі конструкцій вирізнено елементи вербалізації додаткових кількісно-якісних ознак вимирання. Запропоновано моделі сполучуваності на позначення аспектів зникнення видів.

Підсумком дослідження є створена детальна класифікація конструкцій, що дає змогу простежити тенденції руху семантики мовних одиниць на позначення вимирання в різних контекстах як їхній функціональний ресурс.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Набок А. І. Когнітивна специфіка виявлення ефектів об’єктивності та суб’єктивності в англомовному новинному Інтернет-дискурсі. Література та культура Полісся. Серія «Філологічні науки». 2019. Вип. 95. С. 150–156.
2. Dąbrowska E. Language, Mind and Brain. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2010. 280 p.
3. Evans V., Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. 820 p.
4. Gisborne N. Constructions, word grammar, and grammaticalization. Cognitive Linguistics. 2011. Vol. 22. № 1. P. 155–182.
5. Goldberg A.E. Constructions at work. The nature of generalization in language. New York : Oxford University Press, 2006. 270 p.
6. Goldberg A.E. Explain Me This. Creativity, Competition, and the Partial Productivity of Constructions. Princeton : Princeton University Press, 2019. 216 p.
7. Potapenko S.I. Constructions in English: from paradigmatic to syntagmatic relations. Література та культура Полісся. Серія «Філологічні науки». 2017. Вип. 89. С. 172–180.
8. Radden G., Dirven R. Cognitive English Grammar. Amsterdam (Phil.) : John Benjamins Publishing Company, 2007. 374 p.
9. Talavira N. English orientating constructions denoting location: classification and article use. Lingua Posnaniensis. 2017. Vol. 59. Issue 2. P. 101–120.
10. Talavira N. Computer games in the light ofconstructions. Закарпатські філологічні студії. 2019. № 12. С. 128–131.
11. Zeschel A. What’s (in) a construction? New Directions in Cognitive Linguistics / ed. by V. Evans. Bangor : Bangor University Press, 2009. P. 185–200.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
63-66
Розділ
Романські, германські та східні мови