ГЕНЕТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

  • Любов Василівна Стегніцька ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
Ключові слова: система відмінків, пропріативний компонент, присвійний формант, посесив, атрибутивна функція

Анотація

Мета пропонованого дослідження – розглянути генетивні конструкції англійського медичного терміна-епоніма з огляду на дворівневу систему відмінків.

Методи. У роботі використано такі методи лінгвістичного аналізу: порівняльно-історичний (щоб прослідкувати еволюцію родового відмінка в англійській мові); структурний (для виявлення відношень між елементами англійських медичних термінів-епонімів); описовий (уможливив інтерпретацію генетивних конструкцій англійських медичних термінів-епонімів та їхніх присвійних формантів на сучасному етапі розвитку англійської мови).

Результати. Морфологічні зміни, які відбулися в середньоанглійський період, призвели до того, що всі відмінки, окрім родового, асимілювали свої закінчення в називний. Таким чином, англійська мова втратила свою систему відмінків, залишивши для іменників тільки загальний, тобто common case, та родовий, який здебільшого співвідноситься із присвійним, так званим possessive case. Така дворівнева граматична модель зумовила те, що родовий відмінок досить складно ідентифікувати через численні інтерпретації, а саме родові відношення можуть позначати приналежність, походження, опис, вимірювання, виконувати атрибутивну роль тощо. Якщо загальний відмінок виражається за допомогою порядку слів, то, у свою чергу, родовий відмінок має синтаксичний і морфологічний способи творення.

Висновки. В англійській медичній термінології термін-епонім – це субстантиноване словосполучення, пропріативний компонент якого відображає категорію родового відмінка. Генетивні конструкції щодо пропріативного компонента терміна-епоніма англійської медичної термінології мають такі форми вираження: 1) за допомогою присвійного форманта, а саме апостроф та ’s, як от Wells’ syndrome чи Kahler’s disease; 2) прийменників, як от paracusis of Willis чи osteodysplasty of Melnick and Needles; 3) за допомогою флексій -ian/-ic, як от Pickwickian syndrome, Hippocratic nails чи класичної латинізованої форми родового відмінка однини, i.e. torcular Herophili. З огляду на зростаючу тенденцію відмови від апострофа категорія присвійного відмінка зі значенням приналежності поступово зникає, а такі способи його вираження, як апостроф, флексії та прийменники, призводять до того, що пропріативний компонент виконує роль атрибутивного модифікатора, нівелюючи посесивну функцію.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. Москва : Высшая школа, 1975. 156 с.
2. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. Москва : Высшая школа, 1983. 383 с.
3. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. Москва : Изд-во литературы на иностранных языках, 1960. 400 c.
4. Грибанова Т.И., Коршунова Е.Н. Тенденции употребления генетива в современном английском языке. Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки, 2017. Вып.11(784). С. 104–117.
5. Костромин А.Б., Горбатенко О.Г. Притяжательный падеж и категория субъективности английских существительных. Вестник РУДН. Русский и иностранные языки и методика их преподавания, 2015. № 1. С. 47–52.
6. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. Москва : Изд-во лит. на иностр.яз., 1959. 440 с.
7. Харитонов І.К. Теоретична граматика сучасної англійської мови : навчальний посібник для ВНЗ. Вінниця : Нова Книга, 2008. 352 с.
8. Algeo J. The Origins and Development of the English Language. Boston : Wadsworth Cengage Learning, 2010. 364 p.
9. Anderson J.B. The Language of Eponyms. Journal of the Royal College of Physicians London, 1996. № 30(2). P. 174–177.
10. Ayesu K., Nguyen B., Harris S., Carlan S. The case for consistent use of medical eponyms by eliminating possessive forms. Journal of the Medical Library Association, 2018. № 106(1). P. 127–129.
11. Clark R. Apostrophes: feeling possessive? European Science Editing, 2014; 40(2). P. 41–43.
12. Dirckx J.H. The synthetic genitive in medical eponyms: is it doomed to extinction? Panace @, 2001. Vol.2 (5). P. 15–24.
13. Hogg R. An introduction to Old English. Edinburgh : University Press Ltd, 2002. 163 p.
14. Iverson C, Christiansen S, Flanagin A. AMA manual of style: a guide for authors and editors. NY : Oxford University Press, 2007. P. 777–780.
15. Lowe, J.J. English possessive ’s: clitic and affix. Natural Language and Linguistic Theory, 2016. № 34. P. 157–195.
16. Macaskill MR, Anderson TJ. Whose name is it anyway? Varying patterns of possessive usage in eponymous neurodegenerative diseases. Peer Journal, 2013. 1(5):e67.
17. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. Comprehensive grammar of the English grammar. London : Longman, 1985. 1779 p.
18. Radiopaedia.org. URL : https://radiopaedia.org/articles/apostrophe-use-and-eponyms-1.
19. Steinnagel S. A historical study of the English genitive, as compared to other western Germanic languages. Thesis (B.A.). Swarthmore College. Dept. of Linguistics, 1993. 110 p.
20. Sweet H. A New English Grammar Logical and Historical. Oxford : Clarendon Press, 1898. 137 p.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
59-62
Розділ
Романські, германські та східні мови