ВЕРБАЛІЗОВАНИЙ КОНЦЕПТ OLD AGE/СТАРІСТЬ ЯК КОНСТИТУЕНТ ЕКФРАЗИСУ В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЕСЕ ПРО ПІЗНЮ ТВОРЧІСТЬ ПАБЛО ПІКАССО: КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ

  • Тетяна Володимирівна Луньова Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: есе, твір образотворчого мистецтва, екфразис, концепт, концептуальний складник, дискурсивна конфігу- рація концептів

Анотація

У статті проаналізовано особливості вербалізації концепту OLD AGE / СТАРІСТЬ як конституента екфразису в есеїстичному дискурсі про образотворче мистецтво.

Мета. Метою статті є з’ясувати когнітивно-дискурсивні особливості лінгвального втілення концепту OLD AGE /СТАРІСТЬ як конституента екфразису в сучасних англомовних есе трьох різних авторів про пізню творчість Пабло Пікассо.

Методологічно дослідження спирається на ідею «епістемного збирання» (О.П. Воробйова, Е. Кржановська-Ключевська) і синтезує напрацювання в галузях вивчення типів екфразису, типів екфрастичних текстів, жанру есе про мистецтво, дискурсу про мистецтво, інтегруючи їх у методологічне поле когнітивно-дискурсивного інструментарію.

Методи. У роботі використані такі методи: компонентного, концептуально-семантичного і контекстуально-інтерпретаційного аналізу.

Результати. Як конституент дескриптивного, тлумачного, простого і зведеного типів екфразису (виділених слідом за О.В. Яценко) концепт OLD AGE / СТАРІСТЬ актуалізовано в есе про пізню творчість Пікассо в сукупності таких складників: «похилений, зігнутий», «вузлуватий, шишкуватий (про частину тіла)», «утратив репродуктивну силу», «імпотенція», «висохле, зморшкувате тіло», «слабкий», «занепад, згасання», «втрата інтелектуальних здібностей», «хтивість», «відчай”, «гнів», «самотність», «впевненість», «викликає глибоке зворушення». Концепт OLD AGE / СТАРІСТЬ утворює дискурсивні конфігурації (у термінології А.М. Приходька) з концептами YOUTH / МОЛОДІСТЬ, PIGMENT / ПІГМЕНТ, FLESH / ПЛОТЬ, DISCOVERY / ВІДКРИТТЯ.

Висновки. Когнітивно-дискурсивна особливість актуалізації концепту OLD AGE / СТАРІСТЬ як конституента екфразису в сучасних англомовних есе про пізню творчість Пабло Пікассо полягає в атрибуюванні характеристик старості, об’єктивованих як складники концепту OLD AGE / СТАРІСТЬ, або людині як такій, або саме митцеві, що уможливлює розгортання витворюваних в есе смислів у кількох площинах: у площині осмислення віку людини як питомої риси людської екзистенції і площині роздумів про точки дотику старості й мистецтва (старість як предмет зображення і як особливі обставини творчості).

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Бельмесова М.О. Ключевые особенности искусствоведческого дискурса в рамках текстовой актуализации английского лингвокультурного концепта «Painting» (на материале монографии Г. Рейнольдса «Turner. World of art»). Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». 2016. Т. 13. № 1. С. 62–68.
2. Булатова А.П. Лингво-когнитивный анализ искусствоведческого дискурса (тематические разновидности – музыка, архитектура) : дис. … канд. филолог. наук : 10.02.01. Москва, 1999. 276 с.
3. Воробьёва О.П. Лингвистика сегодня: реинтерпретация эпистемы. Вісник КНЛУ. Серія: Філологія. 2013. Том 16. № 2 С. 41–47.
4. Жаркова У.А. Воплощение знаковой природы изобразительного искусства в искусствоведческом дискурсе (на материале немецкоязычных музейных каталогов). Вестник Челябинского государственного университета. 2011. Вып. 60. № 33. С. 49–52.
5. Загороднева К.В. Жанр эссе об искусстве в английской литературе второй половины ХІХ века : автореф. дис. … канд. филолог. наук : 10.01.03. Екатеринбург, 2010. 21 с.
6. Ізотова Н.П. Ігрова стилістика сучасного англомовного художнього наративу в лінгвістичному висвітленні (на матеріалі романів Дж.М. Кутзее) : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.04. Київ, 2018. 458 с.
7. Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка : кол. монография / Е.В. Бондаренко, А.П. Матрынюк, И.Е. Фролова, И.С. Шевченко; под. ред. И.С. Шевченко. Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017. 246 с.
8. Козловская М.В. Особенности искусствоведческого дискурса на английском языке в ХХ веке и на современном этапе : дис. … канд. филол. Наук : 10.02.04. Москва, 2003. 131 с.
9. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа). Язык и наука конца 20 века : сборник статей / под ред. акад. Ю.С. Степанова. Москва : Изд-во РГГУ. 1995. С. 144–238.
10. Кудряшова Ю.С. Концепт «старость» в русском и английском лингвосоциумах (на материале паремиологических единиц). Огарёв-Online. 2018. № 7 (112). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-starost-v-russkom-iangliyskom-
lingvosotsiumah-na-materiale-paremiologicheskih-edinits (дата обращения: 14.04.2020)
11. Листраткина К.А. Репрезентация концепта «Старость» в паремиологическом фонде русского и английского языков. Известия ВГПУ. 2012. № 8. С. 50–53.
12. Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. 196 с.
13. Мочернюк Н. Проблеми художнього простору в екфрастичних описах. Іноземна філологія. 2014. Вип. 126. Ч. 1. С. 291–296.
14. Приходько А.Н. Концепты и концептосистемы. Днепропетровск : Издатель Е.А. Белая, 2013. 307 с.
15. Фомина З.Е., Коновалова Ю.С. Концепты «Молодость» и «Старость» в языковом сознании англичан и американцев : монография. Воронеж : Воронежский ГАСУ, 2015. 232 с.
16. Яценко Е.В. «Любите живопись, поэты…». Экфрасис как художественно-мировоззренческая модель. Вопросы философии. 2011. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=427 (дата звернення: 15.09.2018)
17. Armas Frederick A. de. Simple Magic: Ekphrasis from Antiquity to the Age of Cervantes. Ekphrasis in the Age of Cervantes / ed. by Frederick A. De Armas. Lewisburg, PA: Bucknell University Press, 2005. P. 13–31.
18. Berger J. Pablo Picasso (1881–1973). Portraits: John Berger on artists / Ed. Tom Overton. London, New York: Verso, 2015. P. 283–289.
19. Cambridge Dictionary URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ (дата звернення: 14.04.2020).
20. Chrzanowska-Kluczewska E., Vorobyova O. Introduction: Language, Literature, Works of Art: The Text of Our Experience. Language – Literature – the Arts: A Cogntive-Semiotic Interface. / ed. E. Chrzanowska-Kluczewska, O. Vorobyova. Frankfurt am Main, Bern: Peter Lang, 2016. P. 17–29.
21. Collins Dictionary URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ (дата звернення: 14.04.2020).
22. Heffernan J.A.W. Ekphrasis and Representation. New Literary History. 1991. Vol. 22. No 2. P. 297–316.
23. Hockney D. Pablo Picasso. Writers on Artists. London, New York, Delhi, Sydney, Munich, Paris, Johannesburg : DK Publishing, 2001. P. 16–23.
24. Hughes R. Late Picasso. Nothing if not critical: selected essays on art and artists. New York : Penguin Books, 1987/ 1990. P. 186–189.
25. Merriam-Webster Dictionary URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/ (дата звернення: 14.04.2020).
26. Mitchell W.J.T. Ekphrasis and the Other. Picture Theory. Chicago: The University of Chicago Press. 1994. URL: http://www.rc.umd.edu/editions/shelley/medusa/mitchell.html (дата звернення: 01.03.2018).
27. Vorobyova O.P. Multimodality of the Real and Virtual in Virginia Woolf’s “A Simple Melody”. Cognitive and Affective Implications. Мова – Література – Мистецтво: Когнітивно-семіотичний інтерфейс: матеріали Міжнар. науков. конф. КНЛУ, 25–27 вересня 2014 р. / відп. ред. О.П. Воробйова. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. С. 17.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
46-53
Розділ
Романські, германські та східні мови