ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПЕРЦЕПЦІЇ ГОЛОСУ ТА ЇЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ПРЕЛІМІНАРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Ангеліна Іванівна Демчук Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: гендерні розбіжності, лексична одиниця, просодична характеристика, компаративний аналіз

Анотація

Мета. У статті представлено результати аналізу гендерних аспектів перцепції голосу та їх реалізації в англомовному художньому дискурсі. Здійснено порівняльний аналіз засобів вербалізації просодичних параметрів голосу у фемінному та маскулінному художньому дискурсах. Досліджено деякі гендерні аспекти перцепції голосу та її віддзеркалення в англомовному художньому дискурсі.

Методи. З огляду на результати наших попередніх досліджень, із фемінного та маскулінного художніх дискурсів було виокремлено лексичні одиниці, що вербалізують просодичні характеристики голосу (гучність, мелодійний компонент, темп, якість голосу) та їх комбінації. За допомогою кількісного та лінгвістичного аналізів було висвітлено основні особливості перцепції голосу автором-жінкою Х. Філдінг і автором-чоловіком К. Ісігуро в творах “Bridget Jones’s diary” та “Never let me go”.

Результати. Pезультати дослідження доводять, що в маскулінному художньому дискурсі найбільш значущими виявилися вербалізовані просодичні характеристики гучності та комбінації гучності та мелодики, точніше, низького рівню голосового тону та пониженої гучності. Таким чином, параметр гучності відіграє найголовнішу роль в відображенні слухової перцепції в маскулінному художньому дискурсі. Що стосується фемінного художнього дискурсу, то тут провідна роль належить якості голосу та комбінаціям двох або навіть трьох просодичних характеристик. Серед комбінацій просодичних параметрів голосу найбільш вагомими є вербалізовані комбінації високого рівня голосового тону й підвищеної гучності разом із комбінаціями недбалої якості голосу й пониженої гучності. Цей факт підтверджує припущення про те, що авторові-жінці притаманний більш детальний опис сприйнятого на слух голосу, а саме його просодичних характеристик, в той час як автор-чоловік тяжіє до більш загального відображення слухової перцепції, висуваючи на перший план одну просодичну характеристику гучності.

Висновки. Отримані прелімінарні результати дають змогу зробити висновок про те, що авторам-жінкам притаманна більша точність та детальність слухової перцепції й її відображення, на відміну від авторів-чоловіків. Мелодика разом із темпом та їх вербалізація виявилися найменш значущими як для фемінного, так і для маскулінного художнього дискурсів.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Гапон Н. Ґендер у гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз. Львів : Літопис, 2002. 310 с.
2. Демчук А.И. Вербализация просодических характеристик голоса в современном английском языке (на материале словарей и художественных текстов) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Одесса, 2010. 251 c.
3. Демчук А.И. Вербализация слуховой перцепции голоса в современном английском языке. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2018. Вип. 37. С. 58‒60.
4. Berry D. Vocal types and vocal stereotypes: Joint effects of vocal attractiveness and vocal maturity on person perception. Journal of non-verbal behavior. 1992. № 16. P. 41‒54.
5. Collins S.A. Men’s voices and women’s choices. Animal behavior. 2000. Vol. 60. P. 773‒778.
6. Kramer Ch. Perception of female and male speech. Language and speech. 1977. Vol. 112, № 5. P. 51‒161.
7. Lausen A., Schacht A. Gender differences in the recognition of vocal emotions. Frontiers in psychology. 2018. Vol. 9. P. 1‒22. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov./pmc/articles/PMC5996252 (date of access: 10.08.2020).
8. Lee A., Wu W., Liu X., Birkholz P. Human vocal attractiveness as signaled by body size projection. 2013. PLOS ONE 8(4): e62397. URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062397 (date of access: 10.08.2020).
9. Nagels, L., Gaudrain, E., Vickers, D. et al. Development of voice perception is dissociated across gender cues in schoolage children. 2020. Sci Rep 10, 5074. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-020-61732-6#citeas (date of access: 10.08.2020).
10. Skuk V., Schweinberger S. Gender Differences in Familiar Voice Identification. Hearing research. 2012. URL: https://www.researchgate.net/publication/233737433_Gender_Differences_in_Familiar_Voice_Identification (date of access: 10.08.2020).
11. Fielding H. Bridget Jones’s diary: novel. London : Picador, 1996. 310 p.
12. Ishiguro K. Never let me go: novel. London : Faber and Faber, 2005. 288 p.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
38-41
Розділ
Романські, германські та східні мови