ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ РІВНОВАГА В СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ОПОВІДАННЯХ

  • Олена Вікторівна Багацька Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
  • Вікторія Вікторівна Козлова Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Ключові слова: концептуальний зміст, художній дискурс, силові гештальти, порушення рівноваги персонажа, норма, кон- вергенція заперечень

Анотація

Метою статті є дослідження ролі заперечення в репрезентації концепту РІВНОВАГА в сучасних американських оповіданнях, здійснене за допомогою методів компонентного, контекстуально-інтерпретативного та концептуального аналізу.

Результати. Виявлено, що мовне відображення концепту РІВНОВАГА детермінується сенсомоторним досвідом людини, який включає передконцептуальні уявлення про рівновагу тіла, і полягає в його позначенні лексичними та граматичними засобами, одним із яких є заперечення. З’ясовано, що заперечення відображає певний ціннісний конфлікт у свідомості персонажа, невідповідність отриманої інформації системі знання про світ, що пов’язано з ментальними уявленнями про істину, які є частиною ядерних понять про власне місце й роль у природі та суспільстві. З огляду на те, що втрата рівноваги є результатом силового впливу, який порушує стабільність стану людини, ми співвіднесли заперечення із силовими гештальтами, за допомогою яких змоделювали порушення рівноваги персонажів. Результатом утрати рівноваги є відхилення від ВЕРТИКАЛІ, яке співвідноситься з відхиленням від норми, оскільки, по-перше, будь-яке порушення розглядаємо як невідповідність певній нормі, а по-друге, маючи загальний контекст протиставлення як підґрунтя, заперечення сигналізує про невідповідність очікуваного реальному. Отже, роль заперечення як засобу вираження досліджуваного концепту полягає в розкритті фізичного, психічного та соціального ракурсів образу персонажа в сучасних американських оповіданнях.

Висновки. Заперечення співвідносяться з описом фізіологічних, емоційних станів персонажів та їхнього соціального статусу, що зумовлює різновид втраченої рівноваги. Заперечні прикметники паралельно з іменниками є опорними елементами тексту, які ми тлумачимо як головні носії інформації про порушення рівноваги. Конвергенція заперечень як засобу позначення дисбалансу в невеликих за обсягом уривках оповідань створює ефект поступової, проте тотальної утрати рівноваги, а також характеризує описану ситуацію як безнадійну. Таким чином, концепт РІВНОВАГА представлений у досліджуваній прозі в динаміці внаслідок розвитку образів персонажів, яким властиві початкова рівновага та її порушення.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык (к проблеме языковой «картины мира»). Вопросы языкознания. 1987. № 3. С. 3–19.
2. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. Киев : Аерея, 1997. 311 с.
3. Болдырев Н.Н. Концептуальные основы отрицания в языке. Филология и культура : материалы IV Международной научной конференции. Тамбов : Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина, 2003. С. 334–338.
4. Воркачев С.Г. Лингвокультурный концепт: типология и области бытования. Волгоград : ВолГУ, 2016. 400 с.
5. Жаботинская С.А. Нарративные политические концепты: методика лингвокогнитивного анализа. Концепты и контрасты. Одесса, 2017. С. 30–40.
6. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена, 2004. 476 с.
7. Колесник О.С. Лінгвокультурні й лінгвосеміотичні особливості вербалізації концепту-міфологеми ДРАКОН. Одеський лінгвістичний вісник. 2016. № 7. С. 225–230.
8. Кубрякова Е.С. Образы мира в сознании человека и словообразовательные категории как их составляющие. Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2006. Т. 65. № 2. С. 3–13.
9. Кусова М.Л. «Смысл» отрицания в лексической семантике. Екатеринбург : Уральский гос. пед. ун-т, 1997. 186 с.
10. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. Москва : Большая российская энциклопедия, 1998. 685 с.
11. Михальчук И.П. Концептуальные модели в семантической реконструкции (индоевропейское понятие «закон»). Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 1997. Т. 56. № 4. С. 29–39.
12. Мусієнко В.П. Засади дослідження семантики міри в українській мові. Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти. Черкаси : Брама, 2005. С. 212–215.
13. Пилатова В.Н. Экспрессивное отрицание в современном английском языке : дисс. … канд. филол. наук. Санкт-Петербург : СПбГУ, 2002. 175 с.
14. Полюжин М.М., Омельченко Л.Ф. Функциональное словосложение и префиксальные ономасиологические категории в английском языке. Ужгород : Ужгородский гос. ун-т, 1997. 99 с.
15. Потапенко С.И. Концепты как объект когнитивно-дискурсивных студий. Лингвоконцептология: перспективные направления. Луганск, 2013. С. 117–144.
16. Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. Москва : Языки славянских культур, 2007. 248 с.
17. Таценко Н.В. Реалізація емпатії в сучасному англомовному дискурсі: когнітивно-синергетичний аспект. Суми, 2017. 357 с.
18. Труб В.М. О коммуникативных аспектах отрицания как негативной оценки истинности. Вопросы языкознания. 1994. № 1. С. 44–61.
19. Downing L.H. Creating things that are not: The role of negation in poetry of W. Szymborska. Journal of Literary Semantics. An International Review. 2002. Vol. 31. № 2. P. 113–132.
20. Gusar A.V. Mythological concept SUNGOD in English, Swedish and Slavonic song discourses. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2019. № 11. С. 36–41.
21. Johnson M. The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1987. 233 p.
22. Lakoff G. Some Empirical Results about the Nature of Concepts. Mind and Language. 1989. Vol. 4. № 1–2. P. 103–129.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
28-32
Розділ
Романські, германські та східні мови