ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС ПРОГНОЗУ В МЕДІЙНОМУ СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

  • Лариса Василівна Шулінова Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1902-9191
Ключові слова: жанр, субжанр, гіпержанр, прогнозування, функціональний стиль, суспільна комунікація, медійна комунікація, функція

Анотація

Мета нашого дослідження – встановити функціональний статус прогнозу як жанру та субжанру в медійному стилі сучасної української мови.

Методи дослідження – моніторинг і контент-аналіз (для добору найбільш репрезентативного медійного фактологічного матеріалу, окресленої тематики), порівняння та зіставлення, інтерпретативний (для опрацювання наявних теоретичних матеріалів та вироблення власної аргументованої позиції та роботи з ілюстративним медійним матеріалом), а також основний у функціональній стилістиці – семантико-стилістичний (для аналітичного опрацювання мовних засобів у медійних текстах відповідно до змісту інформації та реалізації екстралінгвістичних чинників формування стилю).

Результати дослідження. У статті окреслено важливість та актуальність дослідження жанрів медійного стилю в сучасній суспільній комунікації, розглянуто визначення жанру з лінгвістичного, мовленнєвого та медіалінгвістичного поглядів, сформульовані науковцями у XXI ст. з погляду новітніх концепцій жанрології, та запропоновано власне. Проаналізовано різні погляди на жанрову диференціацію в межах функціональних стилів, зокрема О. Троянської та К. Сєдова. На підставі дослідження фактологічного матеріалу сучасних українських медіаресурсів визначено належність прогнозу до певних жанрових різновидів та груп, встановлено основні та факультативні функції цього жанру відповідно до основних функцій медійного стилю як його складника.

Висновки. Сформульовано власне визначення прогнозу як медійного жанру, за основу якого взято основну мету прогнозування та семантику самої лексеми «прогноз». Пропонуємо розглядати прогноз як самостійний медійний жанр із притаманними йому функціями, як субжанр та гіпержанр, що мають свою специфіку та функціональний потенціал, що належить до пограничних жанрів. Основними функціями прогнозу як аналітичного жанру визначаємо впливу та когнітивну, факультативними – популяризації, освітню, виховну та розважальну, а також прогноз може виконувати іміджеву функцію, зокрема щодо фаховості, компетентності, авторитетності певної медійної особистості як людини, здатної впливати на численних реципієнтів.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Байкулова А.Н. Прогноз как субжанр в печатных СМИ и их электронных версиях. Жанры речи. 2018. № 4 (20). С. 286–293.
2. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. Собрание сочинений. Москва: Русские словари, 1996. Т. 5: Работы 1940‒1960 гг. С. 159‒206; Комментарии. С. 535‒555.
3. Бацевич Ф. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи : монографія. Львів : ПАІС, 2005. 264 с.
4. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс. Изд. 3-е, перераб. и доп. Москва : Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. 416 с.
5. Вежбицкая А. Речевые жанры. Жанры речи. Саратов : Колледж, 1997. Вып. 1. Саратов, 1997. С. 99‒111.
6. Гайда Ст. Жанры разговорных высказываний. Жанры речи. Саратов : Колледж, 1999. Вып. 2. С. 103‒111.
7. Дементьев В.В. Теория речевых жанров и актуальные проблемы современной речи. Вопросы языкознания. 2015. № 6. С. 78‒107.
8. Дементьев В.В. Теория речевых жанров. Москва : Знак, 2010. 600 с.
9. Дементьев В.В., Седов К.Ф. Теория речевых жанров: социопрагматический аспект. Stylistyka 8. Opole, 1999. S. 53‒87.
10. Дергач Д.В. Дискусійність аналізу художньо-публіцистичних жанрів у сучасній медіалінгвістиці. Лінгвістика. Лінгвокультурологія. 2018. Т. 12. Ч. 1. С. 372‒382.
11. Дергач Д.В. Медійна жанрологія в дискурсі сучасного філологічного знання. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2014. Вип. 28. С. 26‒35.
12. Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов. Издание 4-е. Москва : УРСС, 2013. 286 с.
13. Добросклонская Т.Г. Медиатекст: теория и методы изучения. Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2005. № 2. С. 28‒34.
14. Добросклонская Т.Г. Типологическое описание медиатекстов в системе медиалингвистики. Медиалингвистика. Выпуск 3. Речевые жанры в массмедиа. 2014. № 3. С. 17–21.
15. Дускаева Л.Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров / Под ред. М.Н. Кожиной. Санкт-Петербург : Изд. 2-е, доп., испр. СПбГУ: Филол. факультет, 2012. 274 с.
16. Дускаева Л.Р. Журналистский дискурс в аспекте речевых жанров. Жанры речи. 2013. № 1 (9). С. 51‒58.
17. Засурский Я.Н. Избранное. Москва : Фак. журн. МГУ; Изд-во Моск. ун-та, 2019. 536 с.
18. Засурский Я.Н. Медиатекст в контексте конвергенции. Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2005. № 2. С. 3‒7.
19. Захарченко А., Півторак О., Воронова О. Прогнози в українських медіа як засіб маніпуляції та мірило відповідальності редакцій. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46. С. 67–75.
20. Карасик В.И. Жанры сетевого дискурса. Жанры речи. 2019. № 1 (21). С. 49‒55.
21. Карасик В.И. Предсказание как речевой жанр. Жанры речи. 2018. № 1 (17). С. 39‒47.
22. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Москва : Гнозис, 2004, 390 с.
23. Мамич М.В. Медіажанр «астрологічний прогноз» на сторінках журналу «Жінка». Дослідження з лексикології і граматики української мови. 2015. Випуск 16. С. 186‒195.
24. Панченко Н.Н. Медиапрогноз в информационно-аналитических текстах современных СМИ. Современный дискурс-анализ. Дискурс современных массмедиа в перспективе теории, социальной практики и образования : материалы Международной научно-практической конференции (специальный выпуск журнала). № 3 (20). Т. 1. Белгород : Политерра, 2018. С. 46‒53.
25. Панченко Н.Н. Особенности функционирования политического прогноза в массмедийном дискурсе. Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2019. № 3. С. 11‒15.
26. Панченко Н.Н. Особенности жанра «прогноз» в массмедийном дискурсе. Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. Сборник научных трудов. 2018. Издательство: ООО «Горизонт». С. 126‒136.
27. Салимовский В.А. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (научный академический текст). Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2002. 236 с.
28. Седов К.Ф. О жанровой природе дискурсивного явления языковой личности. Жанры речи. 1999. Вып. 2. С. 13‒26.
29. Седов К.Ф. Человек в жанровом пространстве повседневной коммуникации. Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. Москва : Лабиринт, 2007. С. 7‒38.
30. Седов К.Ф. Языкознание. Речеведение. Генристика. Жанры речи: Сборник науч. ст. Саратов : Изд. центр «Наука», 2009. Вып. 6. Жанр и язык. С. 23‒40.
31. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–11980. Том 6, 1975. С. 164.
32. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–980. Том 8, 1977. С. 152, 273.
33. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. Учебное пособие. 2-е издание. Москва : Аспект Пресс, 2013. 352 с.
34. Тертычный А.А. Жанры периодической печати : Учебное пособие. Москва : Аспект Пресс, 2000. 312 с.
35. Троянская Е.С. Полевая структура научного стиля и его жанровых разновидностей. Общие и частные проблемы функциональных стилей. Москва : Наука, 1986. С. 16–28.
36. Шмелева Т.В. Жанр в современной медиасфере. Жанры речи. 2012. Вып. 8. С. 26‒37.
37. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра. Жанры речи. 1997. Вып. 1. С. 88‒99.
38. Шулінова Л.В. Науковий стиль сучасної української літературної мови: жанрова диференціація. Університет-
ська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Упорядн.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач,
Д.Ю. Сизонов; за ред. Л.І. Шевченко. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013.
С. 257‒263.
39. Шулінова Л.В. Стаття в системі жанрів сучасної української мови. Актуальні проблеми української лінгвістики:
теорія і практика. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2013. Вип. 26. С. 23‒30.
40. Шулінова Л.В. Комунікативний статус коментаря в сучасній лінгвостилістиці. Лінгвістика. Лінгвокультуроло-
гія. № 12. Ч. 1. 2018. С. 404‒413.
41. Lomborg, S. Social media as communicative genres. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research.
2011. 27 (51), 17 p. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v27i51.4012
42. Tetlock, P.E.; Gardner, D. Superforecasting: The Art and Science of Prediction. New York : Crown Publishers, 2015.
354 p.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
148-154
Розділ
Мова і засоби масової комунікації