ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ АНГЛОМОВНОГО ГАНДБОЛЬНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТІВ)

Ключові слова: концептосистема, термін, креолізація, гандбол, науково-популярні твори

Анотація

Мета. В умовах широких міжнародних контактів, коли Україна стає самостійним активним учасником олімпійського руху, спостерігається безперервний розвиток спортивного дискурсу, зокрема гандбольного. Завдання лінгвіста полягає в об’єктивному вивченні особливостей і наслідків цього явища та виробленні критеріїв і норм функціонування мовленнєвих усних та письмових утворень зазначеної галузі.

Дослідження науково-популярних текстів англомовного гандбольного дискурсу є специфічним сегментом наукових розвідок, який вимагає глибоких знань цієї галузі. Специфіка такого дослідження полягає не тільки в опануванні базових знань щодо особливостей функціонування науково-популярних текстів, але й в осягненні конситуації гандбольного дискурсу, його функційної спрямованості. Водночас постає нагальна потреба в аналізі концептів англомовного гандбольного дискурсу як основних ментальних організаційних одиниць, що виконують функцію зберігання знань про світ гандболу, та лексико-семантичних особливостей їх актуалізації на матеріалі науково-популярних текстів, що становить мету дослідження.

Досягнення встановленої мети включає розв’язання таких завдань, як визначення поняття «концепт» із подальшим з’ясуванням специфіки терміна «концептуальна система» для виокремлення концептосистеми англомовного гандбольного дискурсу та її невід’ємних структурних елементів, а також окреслення способів відображення концептів англомовного гандбольного дискурсу з лексико-семантичного погляду.

Методи. Під час виконання дослідження застосовані функціональний та контекстологічний методи.

Результати. Проведене дослідження дає змогу отримати результати, які свідчать про те, що основними лексико-семантичними особливостями активізації концептів, обраних для дослідження, є терміни та креолізація. Терміни постають лінгвістичним маркером,

що трапляється в тексті та втілює певний концепт або концепти дискурсу. Оскільки мова розглядається як основний інструмент матеріального відображення концептів, весь набір англомовних науково-популярних текстів галузі гандболу, в яких трапляються лексичні одиниці гандбольної термінології, є всесвітом концептів англомовного гандбольного дискурсу. Гандбольна термінологія за допомогою певних концептів, закладених в лексико-семантичному ядрі термінів, формує уявлення про специфіку гандбольної лексики.

Висновки. Використання креолізації як засобу аранжування термінів науково-популярних текстів, отже, й активізації релевантних концептів, сприяє розкриттю гіперонімічного в межах концептосистеми концепту handball, що є наріжним каменем у формуванні концептосистеми, різнобічно подаючи пишнобарвну вербальну складову частину в невербальних шатах, а вдале поєднання лінгвістичного та паралінгвістичного компонентів становить фундамент для досягнення комунікативної мети науково-популярних текстів.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26 bytes written, possibly out of free disk space in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/lib/pkp/classes/cache/FileCache.inc.php on line 90

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Загнітко А.П. Класифікаційні типології концептів. Лінгвістичні студії : збірник наукових праць. Донецьк : ДонНУ, 2010. Вип. 21. С. 12–21.
2. Зильберт Б.А., Зильберт А.Б. Спортивный дискурс: базовые понятия и категории; исследовательские задачи. Язык, сознание, коммуникация : сборник статей. Москва : Макс-Пресс, 2001. Вып. 17. С. 45–55.
3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Москва : Гнозис, 2004. 477 с.
4. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова и др. Москва : МГУ, 1996. 245 с.
5. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с.
6. Савченко А.В. Спорт – зона «повышенной фразеологизации». Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры: лингвистический и лингвометодический аспекты : сборник статей. Москва : Эллипс, 2006. С. 118–121.
7. Свистунова Н.И. Понятийная составляющая концепта «футбол»: компоненты «игроки» и «подачи». Иркутск : Иркутский государственный лингвистический университет, 2005. 13 с.
8. Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция. Оптимизация речового воздействия. Москва : Наука, 1990. С. 180–186.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
101-105
Розділ
Романські, германські та східні мови