БЕЗАФФИКСАЛЬНАЯ ДЕРИВАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ключові слова: словоскладання, скорочення, усічення, абревіація, блендінг, конверсія

Анотація

Мета статті. Метою статті є вивчення безафіксального способу утворення нових слів у сучасній англійській мові. Під новим словом розуміється така лексична одиниця, яка фіксується в загальних словниках уперше.

Методи. У процесі роботи використовувалися такі методи: компонентний аналіз, описовий метод, метод порівняння, класифікація, метод статистичної обробки матеріалу.

Результати. Безафіксальна деривація представлена словоскладанням, скороченням (абревіацією, урізанням, блендінгом) і конверсією. Складні слова створюються за певними моделями. Вважається, що вигуки позбавлені форм словотворення. Робота доводить зворотне. Складний вигук geez louise / Geez Louise утворений шляхом з’єднання вигуку та іменника на основі рими. Рідкісне поєднання ініціалізму із другим повним елементом складного слова ми відносимо до розряду комбінованих абревіатур (b-day=birthday, d-bag=douchebag). Виявлено, що серед усічених слів превалюють односкладові та двоскладові апокопи (hench=henchman, cab=Cabernet, tender=tenderloin, agric=agricultural). Дослідження показало, що складні усічення можуть мати декілька орфографічних варіантів. Фактичний матеріал містить приклад, де кількість варіантів написання слова досягає 8 (cab sav / cab. sav. / cab sauv / cab. sauv. / Cab Sav / Cab. Sav. / Cab Sauv / Cab. Sauv.).

У статті вказані критерії, які дають можливість із точністю виявляти бленди з ряду одиниць, що володіють схожими структурними особливостями. Продемонстровано, що такий спосіб словотвору, як блендінг, застосовується не лише для створення імен прозивних у сучасній англійській мові (zonkey: zebra + donkey, infodemic: information + epidemic), а й для створення власних назв (Jew York: Jew + New York). Наведені найбільш продуктивні моделі конверсії (Noun----Verb, Verb----Noun, Adjective----Verb).

Висновки. Безафіксальна деривація представлена двома основними видами: морфологічним (словоскладанням, скороченням) і морфолого-синтаксичним (конверсією).

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Базарова Б.Б. Способы словообразования в современном английском языке на примере неологизмов. Вестник Бурятского государственного университета. Язык. Литература. Культура. 2018. Вып. 4. С. 3–7.
2. Воробьёва И.А. Аббревиация как способ словообразования современного английского языка. Казанский вестник молодых учёных. Педагогические науки. Теоретические и практические вопросы современной лингвистики. 2018. Т. 2. № 4. С. 10–13.
3. Птуха В.А. Словотвірна деривація номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015. Вип. 11. С. 134–140.
4. Сандій Л.В. Словотвірна неономінація в англійській мові сфери економіки. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». 2018. № 3. С. 228–233.
5. Щебельская Э.Г. Типология способов словообразования английской таможенной лексики. Мир науки, культуры, образования. 2019. № 5 (78). С. 425–426.
6. Cannon G. Blends in English word formation. Linguistics. 1986. № 24. P. 725–753.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
96-100
Розділ
Романські, германські та східні мови