УКРАЇНСЬКІ ТА РОСІЙСЬКІ РЕАЛІЇ В МЕМУАРАХ А. РОЙЕРА «АНГЛІЙСЬКІ ПОЛОНЕНІ В РОСІЇ» ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВОІМАГОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ключові слова: національна культура, дескриптивна перифраза, контекстуальне розтлумачення

Анотація

Мета цієї статті – розглянути в лінгвоімагологічному аспекті способи вербалізації українських і російських реалій у мему- арах офіцера англійського флоту А. Ройєра «Англійські полонені в Росії».

Методи. Дослідження базоване на загальнонауковій методиці синтезу, аналізу, добору та систематизації матеріалу. У роботі використано лінгвоімагологічний метод: сукупність прийомів і процедур комплексного підходу до оцінки образу задля встановлення законів її вербалізації у різних мовах. Також застосовувався дескриптивний метод – система методів дослідження, що вживаються для характеристики явищ мови на етапі її розвитку. Це метод синхронного аналізу.

Результати. Національна мова створює специфічне забарвлення реального світу, зумовлене культурною значущістю предметів, явищ, процесів, вибірковим ставленням до них носіїв мови-культури, яке породжується особливостями діяльності, способом життя і національної культури народу. Носії різних мов бачать світ крізь призму, підказану їм рідною мовою, змиряються з тим світобаченням, яке їм диктує мова. У спогадах Альфреда Ройєра багато місця відводиться аналізу реалій. Це саме аналіз, адже автор намагається не лише передати невідому англійцям лексему, а й дати її тлумачення. У статті використовується таке визначення терміна «реалія»: моно- і полілексемні одиниці, основне лексичне значення яких вміщає (у плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений за ними комплекс етнокультурної інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови-сприймача. У лінгвімогіологічному аспекті проаналізовано такі реалії, як самовар, трактир, стой, прямо, сейчас, ямщик, а також неправильно зафіксована власна назва Poltova (замість Poltava).

Висновки. До середини ХІХ ст. Російська імперія була ізольована від решти Європи. Англійці не знали реалій, що позначали побут і використовувалися в повсякденному житті мешканців Російської імперії. Способами інтерпретації проаналізованих російських і українських реалій англійською мовою є дескриптивна перифраза та контекстуальне роз тлумачення (інтерпретація) реалій. Ці способи відтворення безеквівалентної лексики повністю передають денотативне значення лексем, допомагають англійському читачеві краще зрозуміти життя мешканців Південної України (тоді – частини Російської імперії), а також певним чином відтворюють місцевий колорит, додаючи реаліям яскравого забарвлення.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Иванова Л. Русский Берлин в лингвоимагологическом аспекте. Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. 112 с.
2. Иванова Л. Медиалингвистика в лингвоимагологическом аспекте. Международный научный журнал. 2017. № 3 (18). С. 33–41.
3. Иванова Л. Французская литература и литераторы в восприятии русских писателей ХІХ века. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. 2017. Вип. 15. С. 75–88.
4. Иванова Л. Синергетика образов автора и главного героя в художественном тексте (лингвоимагологический аспект). Болгарская руссистика. София, 2019. С. 33–43.
5. Іщенко Н. Міфотворчість у воєнному дискурсі: національний міф про Кримську війну 1853–1856 років у літературі Великої Британії другої половини ХІХ століття : дис. … докт. філ. наук : 10.02.04 / Тавр. Нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. Сімферополь, 2008. 426 с.
6. Зорівчак Р. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. 216 с.
7. Ким Ле Чун, Лебедев Е.Н., Михайлов А.Р., Мулярчик А.С. Образ России: Русская культура в мировом контексте. Москва, 1998. С. 126.
8. Тупчий А.В. Образ Англии в русском языковом сознании конца XVI – первой половины XIX вв.: лингвоимагологический аспект : дис. … канд. филол. наук : 10.02.02. Киев, 2018. 282 с.
9. Royer A. The English Prisoners in Russia. London : Chapman and Hall, 1854. 543 p.
Опубліковано
2020-09-04
Сторінки
82-85
Розділ
Романські, германські та східні мови