СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ СКОРОЧЕНИХ НАЗВ НАФТОГАЗОВИХ КОМПАНІЙ

  • Оксана Сергіївна Воробйова Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка
  • Анна Володимирівна Кравченко
Ключові слова: абревіація, скорочення / абревіатура, акронім, транслітерування, транскрибування, дескриптивний (описовий) переклад

Анотація

Мета – систематизувати, описати та проілюструвати способи перекладу українською мовою англомовних назв компаній нафтогазової галузі, що містять у своєму складі абревіатури / акроніми.

Методи: метод перекладацького аналізу (за допомогою якого визначаються способи перекладу, перекладацькі прийоми та трансформації, які використовуються для досягнення еквівалентності під час перекладу власних назв, що розглядаються, українською мовою); описовий метод (слугує основою для комплексного представлення отриманих результатів, а саме: опису виокремлених способів перекладу); метод кількісних підрахунків (уможливлює окреслення кількісних характеристик досліджуваних одиниць, продуктивність визначених способів перекладу).

Результати. Розглянуто теоретичні засади дослідження абревіації як перекладацької проблеми. Визначено особливості перекладу ономастичних абревіатур / акронімів у нафтогазовій сфері. Систематизовано та проілюстровано способи перекладу назв нафтогазових компаній, які містять скорочення; схарактеризовано їхню продуктивність у кількісному відношенні. Підтверджено й окреслено перспективність подальших перекладознавчих студій у напряму вивчення особливостей перекладу абревіатур-онімів у галузевій термінології.

Висновки. Було встановлено, що серед способів перекладу назв англомовних нафтогазових компаній, до складу яких входять абревіатури / акроніми, використовуються такі: передача за допомогою іншомовних еквівалентів; транскодування (транслітерування та транскрибування); передача (збереження) скорочення оригінальними літерами; утворення нового скорочення мовою перекладу; дескриптивний (описовий) переклад. За результатами застосування методу кількісних підрахунків встановлено, що найбільш продуктивними способами перекладу в цьому емпіричному матеріалі є передача англомовного скорочення еквівалентним скороченням української мови та транслітерування, які чисельно співпадають. Пряме включення, яке передбачає передачу (збереження) скорочення оригінальними літерами і прийом транскрипції, які також співпадають кількісно, займають третє та четверте місця за продуктивністю відповідно. Прийом створення нового скорочення в мові перекладу є менш вживаним – п’яте місце, тоді як дескриптивний переклад майже не застосовується як самостійний спосіб, але може використовуватися як допоміжний спосіб, якщо необхідною є розшифровка повної назви компанії.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. Москва : Нефть и газ, 2006. 96 с.
2. Бойченко Л.М. Структурно-семантичні типи абревіатур і діапазон їх дериваційної активності в сучасній українській мові. Мовознавство. 1982. №5. С. 75–80.
3. Влахов С.И., Флорин С.П. Международные отношения: непереводимое в переводе : Москва, 2002. 209 с.
4. Возна Р.Ф. Абревіатури в діловому мовленні. Культура слова. Київ, 1981. Вип. 23. С 48–50.
5. Волошин Е.П. Структура аббревиатур и способы их образования в современном английском языке : Москва, 1966. 80 с.
6. Ермолович Д.И. Основания переводоведческой ономастики. Москва, 2005. 208 с.
7. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2004. 576 с.
8. Кислюк Л.П. Особливості творення і функціонування абревіатур та їх дериватів у мові преси. Мовні і концептуальні картини світу. Київ, 2004. Вип. 11. С. 187–190.
9. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Вінниця : Нова книга, 2003. 448 с.
10. Ландер М. Абревіатури зі значенням інструменталя в сучасних галузевих терміносистемах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Херсон, 2008. Вип. 7. С. 188–189.
11. Лощенова І.Ф., Нікішина В.В. Перекладацькі трансформації як ефективний засіб досягнення адекватності перекладу. Наукові Записки НДУ iм. М.Гоголя. Філологічні науки. 2014. С. 102–105.
12. Нелюба А.М. Номінативно-словотвірні можливості абревіатур. Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Харків, 2004. Т. 10. С. 233–241.
13. Семёнов А.Л. Основные положения общей теории перевода. Москва : Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2005. 99 с.
14. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Омелянчук О.О. Переклад англомовної технічної літератури. Вінниця : Нова книга, 2006. 296 с.
15. Fortune Global 100. URL: http://globalcorporations.ru/top100_corporations.html (accessed on: 06.03.2020).
16. Joseph F. Hilyard. The oil and gas industry. A nontechnical guide. 2012. URL: https://www.academia.edu/31493533/The_oil_and_gas_industry_a_nontechnical.pdf (accessed on: 06.03.2020).
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
118-122
Розділ
Перекладознавство