ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В АСПЕКТІ СУДОВОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

  • Олена Леонідівна Капінус Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Іван Яковлевич Байло Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: жанр, офіційно-діловий стиль, мовні засоби, тексти судових рішень

Анотація

Мета статті – представити результати дослідження лексико-стилістичних особливостей англомовних судових рішень Європейського суду з прав людини в аспекті судового дискурсу. Ключовим завданням є визначення ступеню впливу виявлених лексико-стилістичних особливостей на якість юридичного документу та успішність досягнення соціально значущих комунікативних цілей.

Методи. Для досягнення поставленої мети автори використовували загальнонаукові та спеціальні лінгвістичні методи дослідження: метод узагальнення, стилістичні спостереження та аналіз, метод критичного аналізу дискурсу.

Результати. На основі аналізу фахової літератури автори визначили основні функціональні та стилістичні характеристики судового дискурсу і дослідили, як вони реалізуються в текстах судових рішень Європейського суду з прав людини на лексичному рівні. Встановлено, що використання термінологічної лексики, зокрема конвенційних термінів, дозволяє уникнути багатозначності й розпливчастості висловлень і сприяє формуванню єдиних європейських стандартів в царині прав людини. Проаналізовано особливості уживання архаїзмів в текстах судових рішень та обґрунтованість застосування латинських вкраплень. Зазначено, що судовим рішенням властива клішованість, що сприяє точному та логічному викладу інформації. Доведено, що судовий дискурс, як і будь-який інший мовний об’єкт, залежний від соціуму, знаходиться в прагненні зберегти збалансований стан. З одного боку, звільнитися від застарілих лінгвістичних одиниць, які вже не сприймаються суспільством як необхідні, та звернутися до нових спрощених форм висловлювань, які будуть більш зрозумілими для учасників судових процесів і рядових громадян. Однак з іншого боку, спостерігаємо виразне намагання зберегти деякі мовні особливості, які надають судовому дискурсу своєрідності, властивої тільки цьому типу мови.

Висновки. Зазначені лексико-стилістичні особливості судових рішень ЄСПЛ зумовлені виконуваними текстами функціями в специфічному акті мовної комунікації в сфері здійснення правосуддя. Лексичне наповнення тексту безпосередньо впливає на якість судового документа і, відповідно, на повагу до права.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія : навч. посіб. Kиїв : Стилос, 2004. 275 с.
2. Дубровская Т.В. Судебный дискурс: речевое поведение судьи : автореф. дис. … д-ра филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. Саратов, 2010. 40 с.
3. Згонникова А. А. Клишированные фразы в деловом дискурсе. Профессиональная коммуникация: актуальные вопросы лингвистики и методики. 2014. № 7. С. 32–41.
4. Кравченко С.П. Мова як фактор правоутворення та законотворення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 2000. 20 с.
5. Прадід Ю.Ф. Актуальні напрямки досліджень з юридичної лінгвістики. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. Одеса, 2002. № 1. С. 198–204.
6. Рекош К.Х. Язык и право – единый объект юрилингвистики. Вся Европа. 2010, №7-8(46). URL: http://alleuropa.ru/?p=2525 (дата звернення: 20.03.2020)
7. Скуратовська Т.А. Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних) : дис. … канд. філол наук : 10.02.04 / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2002. 196 с.
8. Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України) : автореф. дис. …канд. юрид. наук : 12.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2002. 20 с.
9. Cabre M.T. Terminology. Theory, methods and applications. Amsterdam Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1999. 248 p.
10. Mellinkoff D. The language of the law. Eugene : Resource Publications, 2004. 526 p.
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
108-112
Розділ
Загальне мовознавство