ІСТОРИЧНА ПРАВДА ТА ВИГАДКА В РОМАНІ КАДЗУО ІСІГУРО «ПОХОВАНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ»

  • Вікторія Володимирівна Ланова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ключові слова: метамодернізм, сучасна англійська література, мультикультуралізм, міжкультурний роман, національна ідентичність, колективна пам’ять, інтертекстуальність, японська поетика

Анотація

Мета. Метою даної роботи є дослідження особливостей авторського сприйняття історії в романі «Похований велетень» британського письменника-мультикультураліста К. Ісігуро. Центральне місце в роботі посідає проблема кореляції історичного факту і фікції. Основну увагу приділено художнім засобам і функціям поєднання історичного і фіктивного планів роману. Поставлена мета зумовлює вирішення таких завдань: 1) визначити характерні риси поетики сучасного британського письменника в контексті дискурсу пост- і метамодернізму; 2) звертаючись до історичних праць із історії середньовічної Англії, провести паралель між загальноприйнятим потрактуванням історичних подій та їх авторською інтерпретацією в романі; 3) проаналізувати інтертекстуальні зв’язки роману з лицарською літературою; 4) визначити специфіку авторської концепції історії

у зв’язку з феноменом історичної пам’яті.

Методи. Методологічні засади дослідження полягають у комплексному поєднанні культурно-історичного і компаративного методів, а також методики інтертекстуального аналізу. Порівняння фактуально-історичного і художнього планів роману К. Ісігуро здійснюється на основі історико-порівняльного методу. Мультикультурна ідентичність письменника, а також загальна філософсько-естетична спрямованість його творчості зумовили необхідність залучання культурологічного підходу. У дослідженні інтертекстуальних зв’язків роману з літературою Середньовіччя були використані методи інтертекстуального аналізу.

Результати. У процесі дослідження було визначено специфіку авторської рецепції історичного матеріалу. Достовірність у відтворенні історичної епохи (описи побуду, ландшафтів, історичних подій тощо) поєднується в романі К. Ісігуро із прагненням осмислити проблеми сучасності. Взаємозв’язок концептів «історія» і «пам’ять» підкреслює гуманістичний аспект роману (подолання міжетнічної і міжнаціональної ворожнечі, припинення війни, роль пам’яті у формуванні ідентичності). Виявлено характерні особливості прози К. Ісігуро, до яких належать інтертекстуальність, жанровий синтез, ретроспективний характер оповіді, використання фігури ненадійного оповідача, а також звернення до поетики японської літератури, зокрема одного

з основних принципів дзен-буддизму «вабі-сабі».

Висновки. Звертаючись до власне постмодерністських прийомів, в останньому романі К. Ісігуро дистанціюється від постмодерністської концепції історії. Аналіз роману доводить, що гуманіст-Ісігуро сприймає пам’ять і історію як інструменти для створення ідентичності. Балансування між історичними фактами та фікцією, висвітлення питань, пов’язаних із роллю

колективної пам’яті в процесі формування національної ідентичності дає змогу авторові вийти за межі традиційної історичної прози. Утім, варто зазначити, що проблема співвідношення історичних фактів та вигадки в художньому творі є досить складною та потребує подальшого висвітлення.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Гуревич А.Я. Категория средневековой культуры. Москва : Искусство, 1984. 350 с.
2. Лобанов И.Г. Модернистские интенции в творчестве Кадзуо Исигуро. Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 7(15). URL : https://cyberleninka.ru/article/n/modernistskieintentsii-v-tvorchestve-kadzuo-isiguro (дата звернення: 28.03.2020).
3. Нестеренко Ю.C. Мифологические образы и мотивы в романе Кадзуо Исигуро «Погребенный великан». Преподаватель ХХI век. 2018. Вып. 2–2. С. 383–393.
4. Овчинников В. Сакура и дуб. Москва : «АСТ, Астрель», 2011. 608 с.
5. Пауэлл Р. Ваби-саби – путь простоты. Москва : «Попури», 2016. 304 с.
6. Погребная Я.В. Поэтика романа Кадзуо Исигуро «Погребенный великан» : европейский интертекст и японский подтекст. Артикульт. 2018. Вып. 32(4). С. 191–199.
7. Проскурнин Б.М. «После постмодернизма» : о динамике жанра исторического романа. Заметки на полях книги Джерома де Гроота. Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. Вып. 3(23). С. 214–221.
8. Селитрина Т.Л., Халикова Д.Г. Художественный мир средневековья в романе К. Исигуро «Погребенный Великан». Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2017. Т. 9. Вып. 2. С. 97–107.
9. Штокмар В.В. История Англии в Средние века. Санкт-Петербург : Алетейя, 2005. 203 с.
10. Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и теория. Москва : Издание Р. Элинина, 2000. 368 с.
11. An interview with Kazuo Ishiguro. A Conversation with Kazuo Ishiguro about When We Were Orphans [Electronic resource] : interview. URL : https://www.bookbrowse.com/author_interviews/full/index.cfm/author_number/477/kazuo-ishiguro (accessed on: 20.03.2020).
12. Fedosova T. Reflection of Time in Postmodern Literature. Athens Journal of Philology. 2015. Vol. 2, Issue 2. P. 77–88.
13. Green T. Arthuriana : Early Arthurian Tradition and the Origins of the Legend. Louth : Lindes Press, 2009. 290 p.
14. Ishiguro K. The Buried Giant [Digital edition]. London : Faber & Faber, 2015.
15. Monmouth G. History of the Kings of Britain. Cambridge, Ontario : Medieval Latin Series, 1999. 214 p.
16. Turner L. METAMODERNIST // MANIFESTO. 2011. URL: http://www.metamodernism.org/ (accessed on: 20.03.2020).
17. Vermeulen T., van den Akker R. Notes on metamodernism. Journal of Aesthetics & Culture. 2010. Vol. 2, Issue 1. P. 1–13.
18. Wagner H.-P. A History of British, Irish and American Literature, Trier 2003. 550 p.
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
98-102
Розділ
Порівняльне літературознавство