ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ПРОЦЕС У ПАРАДИГМІ СИНЕРГЕТИКИ

  • Наталія Василівна Абабіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: синергетика, самоорганізація, динамічна система, біфуркація, стійка структура

Анотація

Мета статті – розглянути творчий процес у парадигмі синергетики на матеріалі збірки есе Рея Бредбері «Дзен у мистецтві написання книг» (Zen in the Art of Writing, 1990) та метапрози Стівена Кінга «Про письменство. Мемуари про ремесло» (On Writing: A Memoir of the Craft, 2000). У такому аспекті названі твори не були предметом спеціального дослідження.

Методи. Дослідження базується на міждисциплінарній основі, оскільки поєднує специфічні підходи і терміносистему синергетики (стрибкоподібні переходи, біфуркація і відбір, самоналаштовування) з літературознавчими методами (структурно-семантичний аналіз автометаописів цих письменників, порівняльно-типологічний, контекстуальний, дескриптивний).

Результати. У статті показано, що в процесі створення письменником художнього твору відображаються елементи самоорганізації, які простежуються в складних відкритих динамічних системах будь-якої природи. Під час дослідження виявлені етапи творчого мислення, які проходять письменники на шляху написання художнього твору як нової стійкої структури: блукання в лабіринтах мислення і знань, стрибкоподібні переходи, біфуркації, відбір і самоналаштовування. Результати дослідження показали, що ці етапи мають місце у творчому процесі кожного письменника та в моменти розгалуження рішень набувають різних якісних властивостей і складаються у кожного з них індивідуально. Це залежить від рівня роботи творця з інформацією. Виявлені загальні механізми процесу написання літературного твору – це сукупність набутих знань, навичок та творча інтуїція. Ст. Кінг віддає перевагу комплексу набутих знань і навичок, які допомагають йому керувати новою інформацією, Р. Бредбері зазвичай працює з цілими блоками (досвідом, переживаннями, почуттями), що залягли у підсвідомості. Також визначений спільний механізм творчого мислення обох письменників − це вихід за межі стереотипів і шаблонів; програвання варіативності ідей; відбір головного для організації цілого. Незалежно від того, які механізми застосовує кожен з авторів, вони досягають надкритичного стану, тобто підвищеної творчої активності. У результаті виробляється інтуїтивне бачення цілого, що веде до самоналаштовування як кінцевого механізму самоорганізації, коли у хаосі думок і образів текст упорядковується.

Висновки. Отже, встановлено, що процес написання художнього твору можна розглядати у контексті категорій синергетики. Доведено, що утворенню нової стійкої структури сприяє критичний стан автора, який підтримується інформаційним впливом зовнішнього середовища і зумовлений суб’єктивним баченням реального світу, творчими здібностями та інтуїцією. Оскільки досягнення атрактора передбачає прийняття нестандартного рішення, творець постійно знаходиться у стані ентропійних коливань − від синергетичних фазових переходів та біфуркацій до самоналаштовування образів, ідей, уявлень. Основним механізмом творчого процесу письменника є самоорганізація, яка включає вихід за межі стереотипів і шаблонів, варіативність ідей та якісний їх відбір. Практична значущість проведеного дослідження у тому, що воно надає важливий матеріал для дослідження процесу формування письменником нового образу світу та вироблення техніки написання твору як нової стійкої структури.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Браже Р. А. Синергетика и творчество. Ульяновск : УлГТУ, 2002. 204 с.
2. Бредбери Р. Дзен в искусстве написания книг / пер. с англ. Т. Покидаевой, Ю. Качалкиной. Москва : ЭКСМО,
2014. URL: https://knizhnik.org/rej-bredberi/dzen-v-iskusstve-napisanija-knig/1 (дата обращения: 12.09.2019).
3. Влади М. Владимир или Прерванный полет. Москва : Прогресс, 1989. 176 с.
4. Гельмгольц Г. Как приходят новые идеи. Психология мышления. Хрестоматия по психологии. Москва : Наука, 2008. С. 627−628.
5. Евин И. А. Искусство и синергетика. Москва : Книжный дом, 2009. 208 с.
6. Кінг С. Про письменство. Мемуари про ремесло / пер. з англ. Д. Шостак. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. 272 с. URL: https://litlife.club/books/296527/read (дата звернення: 12.09.2019).
7. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодостраивание. Вопросы философии. Москва : Наука, 1994. Вып. 2. С. 110−122.
8. Силантьева В.И. Литература и живопись в контексте компаративистики: писатели и художники периодов эстетической переориентации : монография. Одесса : Астропринт, 2015. 336 с.
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
92-96
Розділ
Теорія літератури